Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
stanu ławek na przystankach autobusowych
(znak OR.b.0003.38.2016 zgłoszona dnia 2016-06-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat Michał Chrzan )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 ust. 1 i 2 składamy następującą interpelację.
Szanowny Panie Prezydencie,
przyjmując odpowiedź na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 25 maja 2016r. w sprawie poprawy ławek — informujemy, iż podtrzymujemy swoje stanowisko w sprawie poprawienia ławek przystankowych przedstawione w dotychczasowych interpelacjach.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-07-11)


Odpowiadając na pismo złożone na sesji w dniu 29.06.2016 r. w sprawie przyjęcia odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji w dniu 25.05.2016 r. informuję, że złożone przez Panów na sesji w dniu 29.06.2016 r. stanowisko nie nosi znamion interpelacji, o której mowa w § 39 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Oświęcim i jako takie nie może być rozpatrywane w charakterze interpelacji radnego.

[ 163 ]