Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
w sprawie Gali Biznesu, która odbyła się 25 kwietnia 2016 roku.
(znak OR.b.0003.29.2016 zgłoszona dnia 2016-05-10, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie Gali Biznesu, która odbyła się 25 kwietnia 2016 roku.
Czytając wiadomości zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta można dowiedzieć się, że w dniu 25 kwietnia br. w Oświęcimskim Zamku odbyła się uroczysta Gala Biznesu. Kapitułę Gali Biznesu tworzą: Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia, poseł Marek Sowa, Agnieszka Kmiecik prezes Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, Janusz Szóstek prezes Solvent Wistol, Marcin Susuł współwłaściciel Susuł and Strama Architekci.
W związku z tym chciałbym zapytać: • Kto i w jaki sposób powołał Kapitułę Gali Biznesu?
• Jaki był klucz doboru osób zasiadających w Kapitule?
• Dlaczego w skład Kapituły nie powołano ekspertów zajmujących się zawodowo i naukowo ekonomią i zarządzaniem, np. z PWSZ w Oświęcimiu?
• Dlaczego w skład Kapituły wszedł tylko poseł Marek Sowa? Warto dodać, że Ziemię Oświęcimską w Sejmie RP reprezentują też inni parlamentarzyści.
• Jaki był koszt organizacji tegorocznej Gali Biznesu?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-05-18)


Odpowiadając na interpelację złożoną w dniu 10 maja 2016 r., w sprawie Gali Biznesu, która miała miejsce 22 kwietnia br. w Muzeum Zamek w Oświęcimiu, informuję:
Kapituła Konkursów Laur Biznesu oraz Inwestycja Roku, wyróżnień, które wręczane były podczas Gali Biznesu, powołana została Zarządzeniem Nr 0050.25.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29.02.2016 r. w sprawie określenia regulaminów i powołania Kapituły Konkursów LAUR BIZNESU - OŚWIĘCIM (ROK) oraz INWESTYCJA ROKU -OŚWIĘCIM (ROK). Celem inicjatywy jest promowanie najlepszych przedsiębiorców i instytucji działających na terenie miasta Oświęcim oraz inspirowanie ich rozwoju, a przyznawane nagrody mają charakter honorowy i nie wiążą się żadnymi gratyfikacjami finansowymi, ulgami podatkowymi, czy innymi ułatwieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej.
W Kapitule zasiadają osoby zaproszone do jej składu przez prezydenta miasta Oświęcim. Szczególnie ważne było, aby w gronie tym znaleźli się sami przedsiębiorcy reprezentujący zarówno firmy produkcyjne, jak i usługowe. Obecność przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz osób posiadających duże doświadczenie w budowaniu klimatu sprzyjającego inwestowaniu miała z kolei na celu ocenę przedsiębiorców z perspektywy strategii rozwoju miasta.
Zgodnie z ww. zarządzeniem Kapituła dokonuje wyboru laureatów biorąc pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa lub instytucji na rozwój gospodarczy miasta. Uwzględniane są m.in. innowacyjność, produkowane wyroby lub oferowane usługi, stworzenie nowych miejsc pracy, stosowane technologie produkcji. W przypadku Inwestycji Roku wybór dokonywany jest tylko spośród inwestycji zrealizowanych na terenie miasta w roku poprzednim. Nie dokonuje się natomiast szczegółowej analizy sprawozdań finansowych, czy innych dokumentów księgowych wymagających wiedzy specjalistycznej.
Zaproszenie Pana Marka Sowy do składu Kapituły podyktowane było faktem, iż jest on nie tylko przedstawicielem władzy ustawodawczej, ale również osobą z bogatym doświadczeniem samorządowym. Pełnienie funkcji Marszałka Województwa Małopolskiego związane było z prowadzeniem polityki dotyczącej pozyskiwania i obsługi inwestorów oraz środków zewnętrznych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw w regionie, w tym także w Oświęcimiu, co sprawia, że Pan Poseł doskonale zna realia funkcjonowania przedsiębiorców. W związku z faktem, iż Gala była uroczystością miejską, a Pan Marek Sowa już jako Marszałek współpracował z miastem, a obecnie tę współpracę kontynuuje jako Poseł, tym bardziej uzasadniony jest jego wybór do Kapituły Konkursów.
Całkowity koszt tegorocznej gali laureatów konkursów Laur Biznesu i Inwestycja Roku wyniósł 17.320,94 zł. Na wymienioną kwotę składają się koszty wykonania statuetek, dyplomów oraz pozostałe koszty związane bezpośrednio z obsługą samej uroczystości. Na zakończenie pragnę zaznaczyć, że wydarzenie, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt firm z terenu miasta zostało bardzo dobrze przyjęte przez środowisko gospodarcze Oświęcimia. Uczestnicy gratulowali władzom miasta nowej inicjatywy, która z jednej strony docenia działalność gospodarczą firm, a z drugiej sprzyja integracji ludzi biznesu z terenu naszego miasta.

[ 194 ]