Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
zastoisk wody tworzących się przy zjeździe z ronda "Solidarności" w kierunku ulicy Polnej
(znak OR.b.0003.27.2016 zgłoszona dnia 2016-04-27, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan )


W związku z trwającym remontem ulicy Legionów, w tym również Ronda „Solidarności", w ciągu drogi krajowej 44, pojawiają się pewne problemy, których za bardzo nikt nie wie jak rozwiązać, a może nie chce rozwiązać. Mowa tutaj o zastoiskach wody tworzących się przy zjeździe z ronda w kierunku ulicy Polnej. Oraz fragmentów jezdni, której nikt nie chce wyremontować, typowa „ziemia niczyja".
Pod koniec poprzedniej kadencji na ten problem zwrócił uwagę radny Henryk Grzybek, który w swojej interpelacji zapytał Pełniącego Funkcje Prezydenta Miasta Oświęcim: „Dzisiaj zwracam się do Pana „Dobry Gospodarzu" i pytam dlaczego żaden z podległych Panu urzędników nie przypilnował żeby: Przy rondzie nie było bajora? Dlaczego odwodnienie warte kilkadziesiąt tysięcy złotych nie spełnia swojej funkcji? ". Na co Pełniący Funkcje Prezydenta Miasta Oświęcim odpowiedział: „Zabudowane krawężniki i wykonane w trakcie przebudowy drogi kratki ściekowe spowodują, że wody opadowe z ul. Polnej zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej. " Dalej Radny zapytał: „Czy obrzeża krawężników przy rondzie zostaną podniesione tak aby woda spływała do kratki ściekowej specjalnie wykonanej do tego celu?" Na to Pełniący Funkcję odpowiedział: „Woda z ul. Polnej spływa do kratek ściekowych zgodnie z założeniami projektowymi. Krawężniki na wlocie ul. Polnej w obręb ronda znajdują się poza zakresem inwestycji prowadzonej przez Miasto. Są zlokalizowane w pasie drogowym drogi krajowej DK 44 i ich regulacji dokona GDDKiA podczas planowanego w najbliższym czasie remontu drogi."
Przywołując te odpowiedzi chciałbym poinformować, iż pomimo zapewnień ówczesnego Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim Janusza Chwieruta, nie zrobiono nic i tak: zastoiska wody powstają dalej, krawężniki nie zostaną podniesione i fragment zjazdu z ronda w stronę ulicy Polnej również nie zostanie naprawiony, gdyż to nie znajduje się w pasie drogowym DK 44 i nie jest objęte remontem (informacja od pracownika remontującego DK 44).
Dlatego pytam:
1. Kiedy znikną zastoiska wody?
2. Kto jest właścicielem tzw. „ziemi niczyjej"?
3. Kto i kiedy podniesie i wyrówna krawężniki, tak aby woda spływa do kratki ściekowej specjalnie wykonanej do tego celu i przestanie ta rozbieżność ułożenia krawężników być pośmiewiskiem?
4. Czy Prezydent Miasta Oświęcim podoła temu zadaniu, gdyż Pełniącemu Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim niestety się nie udało?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-05-09)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2016r. znak : OR.b.0003.27.2016 dotyczącą remontu ul. Legionów oraz połączenia ronda „Solidarności" z ul. Polną i rozwiązania odwodnienia drogi w tym rejonie wyjaśniam :
Do dnia dzisiejszego nie zostało zakończone postępowanie administracyjne, które zamknie ostatecznie problem pasa drogowego ulicy Polnej, ponieważ jak wiadomo jej ostatni fragment przebiegu { po dawnym śladzie ul. Legionów ) do dzisiaj jest zlokalizowany na terenie Skarbu Państwa w zarządzie GDDKiA Oddział w Krakowie. ( działka nr 1795/1 ). Stąd podczas prac projektowych w 2013r. związanych z przebudową ul. Polnej, Miasto dla uzyskania pozwolenia na budowę występowało o prawo dysponowania tą działką i uzgadniało z GDDKiA zakres prac oraz granicę przyszłego pasa drogowego ulicy Polnej. ( w załączeniu kserokopia fragmentu projektu zagospodarowania terenu z uzgodnieniem zarządcy dk 44 - zał. nr 1).
Biorąc pod uwagę treść tego uzgodnienia, wyraźne ustalenie w projekcie przebudowy ulicy Polnej docelowej granicy drogi gminnej i krajowej ( w załączeniu kserokopia fragmentu projektu części drogowej - plan sytuacyjny - zał. nr 2 ) oraz odniesienie do rzeczywistych rzędnych wysokościowych w terenie, to po stronie GDDKiA leży rozwiązanie problemu poruszonego przez Pana Radnego w interpelacji.
Analizując całą sprawę należy sądzić, że nie do końca znalazła ona odzwierciedlenie w przygotowanej przez GDDKiA dokumentacji, w której posiadaniu jest Wykonawca remontu dk 44. Przeprowadzone na początku maja br. rozmowy z Przedstawicielami Inwestora wskazują, że niezawinione przez Miasto niedopatrzenie zostanie niebawem naprawione.

[ 168 ]