Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
ponownie w sprawie podwyżki cen wody dla mieszkańców miasta
(znak OR.b.0003.25.2016 zgłoszona dnia 2016-04-27, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie, stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 i 7 składam ponową interpelację w sprawie podwyżki cen wody dla mieszkańców miasta.
Po zapoznaniu się z otrzymaną odpowiedzią proszę o odpowiedź na następujące pytania dotyczące Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu:
1. W jakiej wysokości przedsiębiorstwo osiągnęło w 2015 roku dochody z tzw. działalności pomocniczej z uwzględnieniem podziału przychodów z:
-robót budowlano-montażowych,
-usług transportowo-sprzętowych,
-usług laboratoryjnych,
-sprzedaży hurtowej wody?
2. Ile zostało przeprowadzonych przez niezależne podmioty w 2015 roku audytów (w podziale na finansowe i jakościowe)?
3. Czy procedury jakościowe obligujące spółkę do informowania społeczności lokalnej zakładają formę i sposób informacji? Czy w celu spełnienia tego wymogu nie wystarczy ogólnodostępna informacja, która znajduje się na stronie internetowej spółki?
4. Dlaczego Miasto Oświęcim nie dąży do znalezienia się na 61 miejscu na 61 przedsiębiorstw w Małopolsce pod względem cen brutto za 1 m3 wody i ścieku?
5. W jaki sposób zgodnie z przyjętą Polityką Jakości spółki monitorowane są potrzeby i oczekiwania klientów?
6. Za pomocą jakich wskaźników mierzony jest poziom zadowolenia klientów ze świadczonych usług? Myślę, że cytowane w otrzymanej przeze mnie odpowiedzi „procedury jakościowe" zakładają takie działania?
7. Jaka jest struktura zatrudnienia w poszczególnych działach/wydziałach/pionach zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną spółki?
8. Dlaczego obywatel miasta może zapoznać się jedynie z wynikami jakości wody według stanu na dzień 30.06.2015 roku?
9. Dlaczego każdą odpowiedź na składane przeze mnie merytoryczne interpelacje zaczyna Pan Prezydent od niezwiązanych z tematem interpelacji wtrąceń wynikających z osobistych animozji do członków klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości?
Mając nadzieję na uzyskiwanie w przyszłości tylko rzeczowych i konkretnych odpowiedzi na zgłaszane zapytania


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-05-11)


W odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 27.04.2016 r. znak: OR.b.0003.25.2016, w sprawie podwyżki cen wody dla mieszkańców miasta, niniejszym informuję, że obszerne wyjaśnienia w sprawie wzrostu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zostały złożone w moim piśmie z dnia 12 kwietnia 2016 r. stanowiącym odpowiedź na interpelację znak: OR.b.0003.19.2016.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym stały nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza i do tego organu należą uprawnienia kontrolne oraz analiza i monitorowanie działalności Przedsiębiorstwa.

[ 188 ]