Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
podwyżki cen wody dla mieszkańców miasta
(znak OR.b.0003.19.2016 zgłoszona dnia 2016-03-30, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39f pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie podwyżki cen wody dla mieszkańców miasta.
W dniu dzisiejszym na sesji Rady Miasta podjęto uchwałę o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Oświęcim. Po raz kolejny głosami radnych klubu Platformy Obywatelskiej podniesiono opłaty dla mieszkańców Oświęcimia.
Z kolei w marcu 2016 roku w Gazecie Krakowskiej zostało opublikowane „ogłoszenie płatne" zatytułowane „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka sp. z o.o. w Oświęcimiu podsumowuje realizację planu trzyletniego", które jest laudacją na rzecz władz i samej firmy. W związku z tym chciałabym zapytać Pana Prezydenta:
• Czy wszystkie wymienione w „ogłoszeniu płatnym" sukcesy przedsiębiorstwa muszą obciążać mieszkańców naszego Miasta?
• Czy nie warto rozpatrzyć zmiany stylu zarządzania firmą zamiast corocznie podnosić opłaty?
• Jaki był koszt publikacji wyżej wymienionego ogłoszenia w Gazecie Krakowskiej?
• Ile wynosi na dzień dzisiejszy wynagrodzenie (z wszystkimi dodatkami) prezesa, wiceprezesa i członków rady nadzorczej PWiK sp. z o.o.?
• Czy PWiK sp. z o.o. nie powinno pozyskiwać środków finansowych także z innych źródeł zewnętrznych?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-04-12)


Na początku pragnę odnieść się do stwierdzenia, że „kolejny raz głosami radnych klubu Platformy Obywatelskiej podniesiono opłaty dla mieszkańców Oświęcimia". Idąc tym tokiem myślenia można stwierdzić, że radni Prawa i Sprawiedliwości nie poparli budżetu miasta na rok 2016, a tym samym takich inwestycji jak modernizacja oświęcimskiej pływalni czy wsparcie budowy północnej obwodnicy miasta oraz wielu innych, których realizacja jest przewidziana w tym dokumencie. Wiele inwestycji i pozytywnych zmian dokonuje się dzięki głosom radnych PO, ale niestety bez poparcia radnych PiS.
Odpowiadając na pytania zawarte w interpelacji złożonej na sesji Rady Miasta w dniu 30.03.2016 r. znak: OR.b.0003.19.2016 w sprawie podwyżki cen wody dla mieszkańców miasta wyjaśniam:
Zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.). Z przepisów ustawy wynika wymóg ustalania taryf na okres 1 roku, a następnie ich weryfikacji z uwagi na poziom niezbędnych przychodów i kosztów związanych z ich uzyskaniem z uwzględnieniem obowiązkowych inwestycji, których celem jest zabezpieczenie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków.
Zgodnie z przepisami dopuszczalny wzrost taryf regulują wskaźniki zawarte m.in. w ustawie budżetowej. Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) założony w ustawie budżetowej na rok 2016 wynosi 1,7 %.
Cena dostawy Im3 wody wzrosła na poziomie niższym, tj. 1,4 %.
Na cenę odbioru ścieków wpływają:
1. koszty odbioru i odprowadzania ścieków w części realizowanej przez PWiK i tu wzrost wyniósł 1,2 % oraz
2. koszt oczyszczania ścieków, na którego wysokość PWiK ma ograniczony wpływ. Cena usługi realizowanej przez Miejsko-Przemysłową Oczyszczalnię Ścieków wzrosła w roku 2016 o 7,6 %.
Procedury jakościowe obligują Spółkę PWiK do informowania społeczności lokalnej o zadaniach realizowanych przez Przedsiębiorstwo i wymóg ten został spełniony w związku z zakończeniem realizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013-2015. Informacja nt. realizacji planu trzyletniego została opublikowana w wydaniu specjalnym „Gazety Krakowskiej" i trafiła do mieszkańców jako bezpłatny dodatek. Wykonane inwestycje nie są obciążeniem, lecz gwarancją sprawnego funkcjonowania systemu wod-kan oraz utrzymania wysokiej jakości wody pitnej. Rozłożenie inwestycji w czasie pozwala na utrzymanie cen na relatywnie niskim poziomie: Miasto Oświęcim plasuje się obecnie na 46. miejscu na 61 przedsiębiorstw w Małopolsce pod względem wysokości łącznej ceny brutto za dostawę Im3 wody 1 odprowadzonych ścieków. Należy zaznaczyć, że mowa o stawkach, które dopiero wejdą w życie z dniem 1 maja 2016 r. i będą obowiązywać do 30 kwietnia 2017 r., podczas gdy w większości przedsiębiorstw nowe taryfy obowiązują już od dnia 1 stycznia 2016 r. (patrz: ZAŁĄCZNIK ).
Koszt publikacji artykułu wyniósł 3.900 zł netto i nie ma wpływu na wysokość ceny dla odbiorców. Oprócz podstawowej działalności, do której należy sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo wykonuje także działalność pomocniczą, w tym roboty budowlano-montażowe, usługi transportowo-sprzętowe, usługi laboratoryjne oraz sprzedaż hurtową wody do sąsiednich gmin (Chełmek, Osiek, sołectwo Bobrek). Artykuł został sfinansowany ze środków z tej działalności i może służyć również jej rozwinięciu.
Wynagrodzenie Prezesa Zarządu wynosi 11.900 zł brutto. Wiceprezesa - 10.200 zł brutto, Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 1.200 zł brutto. Zastępcy Przewodniczącego - 1.100 zł brutto, Sekretarza - 1.000 zł brutto i Członka Rady - 900 zł brutto. Zgodnie z tzw. „ustawą kominową'' wskazanym osobom nie przysługują dodatki.
Odnosząc się do kwestii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych informuję, że w ramach pierwszej perspektywy finansowej Przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie na modernizację stacji uzdatniania wody Zaborze w latach 2006-2007. W ostatnim czasie trzykrotnie aplikowano o pozyskanie środków unijnych. Warunkiem udziału w projekcie było spełnienie wymogów dyrektywy 91/271/EWG, zgodnie z którą ścieki muszą zostać odprowadzone do oczyszczalni spełniającej określone parametry. Tych parametrów nie spełnia w całości Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków, co wpłynęło na odrzucenie wniosków w I etapie kwalifikacji. Od dwóch lat prowadzone są rozmowy w sprawie wykonania przez MPOŚ niezbędnych modernizacji technologii, umożliwiających dotrzymanie parametrów wynikających z ww. dyrektywy, co otworzy drogę do wystąpienia o środki unijne. Zgodnie z uzyskaną wiedzą MPOŚ przygotowuje aplikację dot. pozyskania środków na przeprowadzenie koniecznej modernizacji w procedurach konkursowych w roku 2016.
PWiK wykorzystuje wszelkie możliwości pozyskania środków na swoją działalność i obecnie jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie zabudowy kraty na przepompowni ścieków Stare Miasto ze środków ZUS w ramach działań na rzecz BHP.
Należy zaznaczyć, że pozyskanie środków zewnętrznych - niezależnie od źródła pochodzenia - oraz realizacja inwestycji ze środków własnych w jednakowy sposób wpływa na wysokość taryf, ponieważ w obu przypadkach naliczane są koszty amortyzacji od wartości inwestycji. Ponadto Przedsiębiorstwo wykorzystuje możliwości zawarte w przepisach dotyczących obniżenia amortyzacji do 50 %. Stosowanie najnowocześniejszych materiałów i urządzeń w procesie inwestycyjnym, pozwala na wydłużenie okresu eksploatacji i w istotny sposób odciąża taryfę.
Sprawność zarządzania Przedsiębiorstwem podlega ocenie przez Radę Nadzorczą, zewnętrzne, niezależne podmioty w ramach audytów jakościowych i finansowych, a także poprzez porównanie z innymi podmiotami z branży. O właściwym zarządzaniu Spółką może świadczyć fakt, że w ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2015 oświęcimskie PWiK znalazło się w pierwszej dziesiątce najlepszych.
Załącznik: - „Zestawienie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków z wybranych miast woj. małopolskiego - gospodarstwa domowe" (źródło danych: www. cena-wody.pl)

[ 251 ]