Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
Przebudowy wiaty smietnikowej przy ul. Mendelejewa
(znak OR.b.0003.12.2016 zgłoszona dnia 2016-02-24, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Adam Góralczyk )


Stosownie do zapisów statutu Miasta Oświęcim rozdział IV § 39 oraz § 40 składam interpelację w sprawie przebudowy wiaty śmietnikowej przy u. Mendelejewa.
W najbliższych dniach ma zostać rozpisany przetarg na wykonanie tego zadania. Mieszkańcy od początku starań o tą inwestycję zgłaszali potrzebę dodatkowego oświetlenia dwoma punktami świetlnymi, z których jeden będzie skierowany na plac zabaw będący w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty śmietnikowej. Niestety w projekcie znalazła się tylko jedna latarnia umieszczona przed śmietnikiem.
Pragnę nadmienić, iż Rada Osiedla Południe uzależnia dalsze doposażanie tego placu zabaw od doświetlenia go. Zwracam się zatem z pytaniem o możliwość zamontowania dodatkowej lampy po północno-zachodniej stronie nowej wiaty śmietnikowej, tak aby mogła ona oświetlić ;plac zabaw.
Proszę o informację, czy zadanie to jest możliwe do wykonania w ramach już opracowanego projektu, czy należy utworzyć nowe zadanie inwestycyjne.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-03-04)


Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 24 lutego 2016r, znak pisma: OR.b.0003.12.2016 dotyczącą przebudowy wiaty śmietnikowej przy ul. Mendelejewa oraz wykonania dodatkowego punktu świetlnego skierowanego na plac zabaw, uprzejmie informuję, że w dniu 15.02.2016r. rozpoczęto postępowanie przetargowe dotyczące budowy wiaty śmietnikowej wraz z oświetleniem.
Ze względów formalnych, tj. konieczności wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania warunków przyłączenia oraz zgłoszenia w Starostwie Powiatowym zamiaru wykonania prac budowlanych, realizacja dodatkowego punktu świetlnego w ramach prowadzonego obecnie zadania nie jest możliwa.
W związku z powyższym, wykonanie punktu świetlnego, oświetlającego plac zabaw, kwalifikuje się do wykonania jako odrębne zadanie inwestycyjne.
Możliwości, co do jego realizacji w roku bieżącym, zostaną rozważone do końca półrocza br,

[ 198 ]