Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
działań ograniczających napływ wód opadowych na ul. Paździory i przejście dla pieszych przy ulicy Zatorskiej
(znak OR.b.0003.3.2016 zgłoszona dnia 2016-01-27, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Bożena Godawa Piotr Kućka )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim rozdział IV § 39 składamy interpelację w następującej sprawie:
Przed remontem ulicy Zatorskiej upominaliśmy się wielokrotnie o udrożnienie przepustu pod wylotem ulicy Paździory na ulicę Zatorską, a także o ograniczenie spływu wód opadowych z ulicy Zatorskiej na ulicę Paździory, celem zapobiegania tworzenia się zlewiska w tym miejscu. W sprawie tej występowała także Rada Osiedla „Stare Stawy". Informowano nas, że prace te zostaną wykonane w czasie remontu ulicy Zatorskiej jako fragmentu drogi krajowej „44".
Prace remontowe wykonano - natomiast nie ograniczono spływu wody opadowej w żaden sposób, ponadto zlikwidowano przejście dla pieszych, które umożliwiało mieszkańcom i działkowcom bezpieczne dotarcie do domów i ogródków działkowych „Stare Stawy", położonych przy ulicy Przy Potoku. W związku z powyższym pytamy:
1. Kiedy Urząd Miasta Oświęcim podejmie działania ograniczające napływ wód opadowych na ul. Paździory z ulicy Zatorskiej?
2. Kiedy zostanie przywrócone przejcie dla pieszych przez ulicę Zatorską w tym rejonie?
W załączeniu przesyłamy zdjęcia ulicy Paździory po ostatnich, minimalnych deszczach.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-02-08)


Odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 27 stycznia 2015r. w sprawie podjęcia działań ograniczających napływ wód opadowych z ul. Zatorskiej na ul. Paździory oraz w sprawie przejścia dla pieszych przez ul. Zatorską w rejonie skrzyżowania z ul. Paździory - uprzejmie informuję, że temat związany z odwodnieniem terenu w obrębie skrzyżowania ul. Zatorskiej z ul. Paździory był przedmiotem rozmów prowadzonych jeszcze przed remontem ul. Zatorskiej. W załączeniu przesyłam kserokopię odpowiedzi z dnia 20 marca 2015r. Jednocześnie informuję, że w lutym br. Miasto ponownie podejmie rozmowy mające na celu rozwiązanie przedmiotowej sprawy.
Ponadto informuję, że pismem z dnia 8 lutego 2016r. wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie z prośbą o udzielenie wyjaśnień w sprawie przejścia dla pieszych przez ul. Zatorską w rejonie skrzyżowania z ul. Paździory. Uzyskaną odpowiedź przekażę odrębnym pismem.

Informacja uzupełniająca z dnia 16.06.2016 r.
Nawiązując do odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 8 lutego 2016r. znak jw. w sprawie odwodnienia terenu w rejonie skrzyżowania ulic: Zatorskiej i Paździory - uprzejmie informuję, że w czerwcu br. została wykonana studnia odwadniająca z kratą ściekową i odprowadzeniem wód do przydrożnego rowu. Dodatkowo, na ulicy Paździory zostały wyregulowane spadki poprzeczne, a teren przyległy uporządkowany i obsiany trawą.

[ 234 ]