Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
zanieczyszczenia wód wpływających do rzeki Soły
(znak OR.b.0003.1.2016 zgłoszona dnia 2016-01-27, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Ireneusz Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie !
Zgodnie z zapisami § 39 Statutu Miasta Oświęcim zwracam się z interpelacją w następującej sprawie:
Wielu mieszkańców naszego Miasta biegających bądź spacerujących deptakiem wzdłuż rzeki Soły zwraca uwagę na niepokojący fakt. Pod mostem Jagiellońskim po stronie Starego Miasta widoczny jest wylot kanału ściekowego, który prowadzi wody (ścieki) wprost do rzeki Soły. Wody te są mocno zanieczyszczone a ich rdzawy kolor budzi niepokój mieszkańców. Sytuacja ta ma charakter ciągły i z pewnością nie jest efektem ewentualnych zwiększonych opadów deszczu. W związku z tym zadaję pytanie:
Czy wody te są zinwentaryzowane przez odpowiednie służby miejskie oraz czy znamy przyczynę ich zabarwienia i ewentualnie skład chemiczny ?
Jakie działania należy podjąć by zlikwidować owe źródło zanieczyszczenia ?
Do interpelacji dołączam dokumentację zdjęciową.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-02-04)


odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 27 stycznia 2015r. w sprawie wylotu kanału deszczowego zlokalizowanego w rejonie mostu Jagiellońskiego w Oświęcimiu -uprzejmie wyjaśniam:
Przedmiotowy wylot stanowi zakończenie sieci kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Miasto Oświęcim. W 2008 oraz 2010 roku Miasto zleciło wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, z której wynika że do kanalizacji deszczowej trafiają wody opadowe z powierzchni ulic Reja, Porębskiego i Batorego, z dróg i parkingów na Os.
Stare Stawy oraz dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim - Sołectwo Zaborze. Dokumentacja nie wskazała na istnienie dodatkowych włączeń, które odprowadzałyby ścieki inne niż wody deszczowe z terenów dróg, placów i parkingów. W 2010 roku Miasto uzyskało pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków opadowych z kanalizacji deszczowej za pomocą istniejącego wylotu 01600 mm i rowu, który odprowadza wody do rzeki Soły. Zgodnie z decyzją, Starosta Oświęcimski zobowiązał Gminę Miasto Oświęcim m.in. do przestrzegania, aby skład i stan podczyszczonych ścieków wprowadzonych do rowu nie przekraczały norm w zakresie zawiesin ogólnych oraz węglowodorów ropopochodnych wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Wykonywane corocznie na zlecenie Miasta badania wód opadowych na wylocie nie wykazują przekroczenia ww. norm.
Mając na uwadze własne obserwacje związane z pojawianiem się rdzawego zabarwienia wód deszczowych podczas silnych opadów po dłuższym okresie bezdeszczowym, wiosną bieżącego roku zostaną zlecone dodatkowe badania celem ustalenia składu cieczy. Informacja o wynikach badań zostanie Panu Radnemu przekazana odrębnym pismem.

[ 206 ]