Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
usunięcia usterki przez PEC
(znak OR.b.0003.8.2015 zgłoszona dnia 2015-02-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan Piotr Kućka )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 zgłaszamy interpelację:
W związku z interwencjami mieszkańca miasta Pana Jerzego Kwarciaka, prowadzącego działalność gospodarczą przy ul. Polnej 7-11, dotyczących awarii sieci CO na styku przyłącza i przewodów przesyłowych przed układem pomiarowym zwracamy się do Prezydenta Miasta Oświęcim, wykonującego nadzór właścicielski w stosunku do spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., o podjęcie działań zmierzających do usunięcia usterki.
Pan Jerzy Kwarciak zwracał się już w tej sprawie do władz spółki PEC sp, z o.o. jednak do dnia dzisiejszego usłyszał tylko odpowiedź, że spółka wykona naprawę instalacji, ale tylko na koszt przedsiębiorcy, gdyż nie posiada ona na stanie przedmiotowego odcinka sieci. Koszt takiej naprawy wstępnie obliczono na kwotę ponad 2000 zł, Jednak z umów, jakie Pan Kwarciak posiada oraz z obowiązującego w naszym kraju prawa wynika, iż za wszelkie usterki do układu pomiarowego odpowiada właściciel sieci, w tym przypadku PEC sp. z o.o.(umowa UK/1412/2013 z dnia 01.11.2013 r -Warunki techniczne-pkt 6-9).
A ponadto fakt nie posiadania na stanie i w ewidencji geodezyjnej i kartograficznej przyłącza jest sprawą spółki - z dokumentacji wynika, że wykonali ją jej pracownicy i zatwierdzili 30 września 1987r. Na podstawie tej dokumentacji przyłącze zostało wykonane, a ponieważ umowy z odbiorcą ciepła zostały podpisane - to oznacza, że spółka dokonała odbioru i dopuściła do eksploatacji omawiany odcinek sieci.
W załączeniu przekazujemy kserokopię dokumentów: umów i planu sieci, których rzekomo nie posiada PEC sp. z o.o. udostępnione przez Pana Jerzego Kwarciaka. (Załączniki do wglądu w Biurze Rady Miasta)


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-03-09)


Szanowni Panowie Radni,
w odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 25.02.2015 r. znak: OR,b.0003.8.2015, w sprawie przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Polnej 7-11, w którym działalność gospodarczą prowadzi Pan Jerzy Kwarciak i po złożeniu wyjaśnień przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu uprzejmie informuję:
Przyłącze cieplne do przedmiotowego budynku nigdy nie stanowiło własności Przedsiębiorstwa. Według posiadanych przez PEC informacji zostało wybudowane przez ówczesnych czterech właścicieli sklepów (tj. Sklepu 1001 Drobiazgów, Małej Gastronomii, Warzyw i Owoców, Kwiaciarni).
W drugiej połowie lat 80-tych, kiedy wybudowano przyłącze, Zakład Cieplny w Oświęcimiu nie stanowił samodzielnej jednostki, lecz należał do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego w Bielsku-Białej, Z tego powodu przekazanie przyłącza przez właścicieli mogło być dokonane jedynie do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego. Spółka nie posiada dokumentów potwierdzających przekazanie własności przedmiotowego przyłącza przez inwestorów. Nie pozostaje ono również na stanie majątkowym Spółki. Wszyscy inwestorzy realizujący tego rodzaju inwestycję zawsze posiadali obowiązek wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, co w omawianej sprawie nie zostało dopełnione.
Z posiadanych informacji wynika, że przyłącze nie zostało wybudowane przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Bielsku-Białej, lecz na zlecenie prywatnych inwestorów, Budowę przyłącza wykonał Pan Jan Łabaj lokalnie działający instalator. Przyłącze zostało włączone do sieci miejskiej po usunięciu przez inwestorów uchybień zgłoszonych przez Kierownika Rejonu Eksploatacyjnego Zakładu Ciepłowniczego w Oświęcimiu.
W połowie lat 80-tych obowiązywała ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 96 z późn. zm,), która nie przewidywała przejścia własności przyłącza z mocy prawa na rzecz Państwa, w przeciwieństwie do poprzedniej ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r, Nr 32, poz, 150 z późn, zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
Biorąc pod uwagę, że przyłącze nie stanowi własności PEC Sp. z o.o., nie ma podstaw prawnych do czynienia nakładów na jego remont ze środków Spółki, o czym Pan Jerzy Kwarciak został poinformowany. Należy dodać, że w sierpniu ubiegłego roku, przedmiotowe przyłącze zostało uszkodzone i naprawy dokonała firma Proterm staraniem i na koszt Pana Jerzego Kwarciaka.
Wychodząc naprzeciw Panu Jerzemu Kwarciakowi, na spotkaniu w siedzibie Spółki, została złożona propozycja w zakresie budowy przez PEC nowego przyłącza w technologii rur preizolowanych w sezonie międzygrzewczym 2015. Propozycja remontu istniejącego przyłącza przez PEC na odpłatne zlecenie miała stanowić jedynie rozwiązanie przejściowe podczas trwającego sezonu grzewczego, a jego koszt miał zostać uzależniony przede wszystkim od zakresu niezbędnego demontażu i ponownego montażu kostki brukowej.
Budowa nowego przyłącza wymaga jednak, aby Pan Jerzy Kwarciak zmodernizował swoją instalację wewnętrzną co., która nie jest przystosowana do obecnych przepisów budowlanych, poprzez zabudowę kompaktowego węzła cieplnego. Obecnie niedopuszczalne jest ogrzewanie budynków mieszkalnych i usługowych czynnikiem grzewczym o temperaturze powyżej 90 stopni Celsjusza. Brak węzła cieplnego powoduje, że pomieszczenia ogrzewane są wodą gorącą o temperaturze do 135 stopni Celsjusza i ciśnieniu 1,6 MPa. Stanowi to poważne zagrożenie dla przebywających w lokalu ludzi, ponieważ w przypadku rozszczełnienia starych grzejników może dojść do bardzo poważnych oparzeń. W roku 2005 r, inni właściciele sklepów w rejonie ulicy Polnej i Obozowej dokonali na wniosek PEC odpowiednich modernizacji, natomiast Pan Jerzy Kwarciak - pomimo przekazanych informacji - zmian nie dokonał.
Ponadto w przypadku budowy przyłącza przez PEC każdy odbiorca zgodnie z Prawem energetycznym i obowiązującą taryfą ciepła, zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki, ponosi koszt opłaty przyłączeniowej, która stanowi 1/4 część nakładów inwestycyjnych na budowę, a pozostałe 3/4 nakładów ponosi PEC. Propozycja PEC została odrzucona przez Pana Jerzego Kwarciaka, pomimo złego stanu technicznego istniejącego przyłącza. Budowa nowego przyłącza może zostać zrealizowana jedynie na wniosek Odbiorcy i po podpisaniu umowy przyłączeniowej.
W zleceniu do umowy kompleksowej zawartej w roku 2013, zostały zamieszczone w punktach: 4,5,6,8 błędne informacje w zakresie warunków technicznych. Zgodnie z pkt. 19 przedmiotowego zlecenia Odbiorca odpowiada za wszystkie dane deklarowane w niniejszym zleceniu. Niestety, pracownik PEC nie zweryfikował poprawnie informacji deklarowanych przez Pana Jerzego Kwarciaka, co jest oczywistym błędem Spółki, który jednak nie przesądza o zmianie właściciela przedmiotowego przyłącza.
Regułą jest, że montaż licznika wykonuje się na granicy własności, ale biorąc pod uwagę możliwość uszkodzenia, względnie kradzieży urządzenia pomiarowego w studzience przez osoby postronne, PEC świadomie dokonał instalacji licznika w budynku, co również nie wpływa na zmianę statusu własności przyłącza.
Dodatkowo należy poinformować, że brak decyzji w sprawie remontu istniejącego przyłącza przez Pana Jerzego Kwarciaka powoduje, że w marcu br. Spółka może wstrzymać dostawę ciepła do budynku przy ulicy Polnej 7-11, ponieważ Przedsiębiorstwo ponosi straty na przesyle (ubytek nośnika ciepła), a zły stan techniczny przedmiotowego przyłącza zagraża powstaniu awarii na odcinku magistralnej sieci cieplnej.

[ 288 ]