Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
wstrząsów wywołanych pracą Zakładu Górniczego "Janina" w Libiążu
(znak OR.b.0003.78.2015 zgłoszona dnia 2015-11-18, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie wstrząsów wywołanych pracą Zakładu Górniczego „Janina" w Libiążu.
W dniu 18 listopada br. miało miejsce kolejne tąpnięcie związane z pracą kopalni Janina". To już kolejny wstrząs w ostatnich miesiącach w rejonie Oświęcimia- po wstrząsach 30 września i 20 października 2015 roku. Tym razem miał siłę około 4 stopni w skali Richtera. Tak częste i mocne wstrząsy mogą doprowadzić do uszkodzeń wielu budynków na terenie naszego miasta.
W związku z powyższym chciałbym zapytać jakie są planowane przez Pana dalsze kroki dotyczące rozwiązania tak poważnego dla mieszkańców miasta problemu?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-11-25)


Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na interpelację złożoną 18 listopada 2015 r> dotyczącą wstrząsów, na które uskarżają się mieszkańcy zarówno miasta Oświęcim jak i powiatów oświęcimskiego i chrzanowskiego informuję, że po silnie odczuwalnych wstrząsach, które miały miejsce 30 września i 20 października 2015 r. zwrócono się dó Dyrektora ds. Technicznych Zakładu Górniczego „Janina" o wyjaśnienie przyczyn w/w wstrzą­sów i działań podejmowanych przez Zakład w celu ich wyeliminowania.
W odpowiedzi przesłanej pismem znak P/PB/PBW79/12612/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. Prezes Zarządu firmy TAURON WYDOBYCIE S.A. jako właściciel kopalni wyjaśnia,, iż w Zakładzie Górniczym „Janina" nigdy dotychczas nie. wystąpiło tąpnięcie. Przyczyną wstrząsów wysokoenergetycznych, które są. odczuwane na powierzchni gruntu mogących powodować i uszkodzenia budynków, było prawdopodobnie uaktywnienie się uskoku podczas eksploatacji pokładu 207. Wstrząsy takie występują na bieżąco w trakcie prowadzenia eksploatacji ściany, jednakże wstrząsy wysokoenergetyczne pojawiają się najczęściej w momencie przekroczenia wytrzymałości ścian stropowych i gwałtownego wyzwolenia skumulowanej w nich energii. Pomimo wykonywania wielu prac profilaktycznych w postaci ograniczenia postępu oraz strzelań torpedujących w stropie nie można całkowicie wyeliminować zjawiska wstrząsów górotworu a jedynie je ograniczyć. Spółka TAURON WYDOBYCIE na bieżąco monitoruje działania podejmowane w Zakładzie.Górniczym „Janina". Po każdym wstrząsie wysokoenergetycznym zbiera się specjalistyczny Zespół składający się z ekspertów z. Akademii Górniczo - Hutniczej i Głównego Instytutu Górniczego, który analizuje przyczyny zaistniałych wstrząsów i podejmuje decyzje odnośnie dalszej eksploatacji. Dodatkowo analizie poddawany jest dobowy postęp ściany. Podjęto decyzję o .zakupie kolejnych urządzeń do rejestracji przyspieszeń i prędkości drgań gruntu w celu poszerzenia obszaru monitorowania wpływu wstrząsów. Ponadto ZG „Janina" stosuje aktywną profilaktykę w postaci .wykonywania strzelań torpedujących w skałach zalegających nad pokładem węgla w celu ich destrukcji przy użyciu materiału wybuchowego. Profilaktyka taka pozwala na rozładowanie naprężeń skumulowanych w górotworze, ograniczając jednocześnie możliwość powstawania wstrząsów wysokoenergetycznych. Do 9 listopada 2015 r. wykonano 40 strzelań torpedujących, przy użyciu 1998 kg materiału wybuchowego. Kopalnia jest wyposażona od 2012 r.,w System Obserwacji Sejsmologicznych służący do rejestracji i monitorowania wszystkich zjawisk sejsmicznych zachodzących w trakcie eksploatacji .pokładu 207. W 2014 r oddano do ruchu Stację Geofizyki Górniczej, oraz dwa stanowiska pomiarowe AMAX-GSI służące do rejestracji drgań gruntu na powierzchni terenu, które są zlokalizowane ;w miejscowości Żarki oraz w Chrzanowie. W dniu 15 października 2015 r. oddano do ruchu trzecie stanowisko typu AMAX-GSI zainstalowane w Kościele Narodowym w Libiążu. Kolejne stanowisko zostanie uruchomione w listopadzie br. w OSP Gromiec -jest to lokalizacja pozwalająca monitorować drgania gruntu rozchodzące się w kierunku Oświęcimia.
Zgodnie z decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego po wstrząsie wysokoenergetycznym, który miał miejsce 20.10.2015 r. wstrzymano bieg ściany nr 729 do momentu:
1. Opracowania prognozy drgań gruntu uwzględniającej energię wstrząsów górniczych (aktywność sejsmiczną górotworu);
2. Wykonania inwentaryzacji obiektów budowlanych, uwzględniającej ocenę odporności tych obiektów, na wpływy statyczne i dynamiczne, wynikające z prognozowanych deformacji terenu o raz drgań gruntu;
3; Uzyskania, opinii Komisji ds. ochrony Powierzchni, w zakresie możliwości . i warunków dalszej eksploatacji pokładu 207, w aspekcie ochrony powierzchni, uwzględniające zakres i sposób profilaktyki budo wlanej, związanej z wstrząsami górniczymi.
Zarówno Dyrekcja Zakładu Górniczego „Janina" jak i Zarząd Spółki wyrażają ubolewanie w związku z zaistniałą sytuacją i zapewniają, iż Dyrekcja kopalni podejmuje wszelkie • działania w celu ograniczenia powstawania wstrząsów wysokoenergetycznych! towarzyszących eksploatacji, zapewniając bezpieczeństwo załogi i ruchu zakładu górniczego oraz odpowiedni stan bezpieczeństwa powszechnego.
Informuję, że na stronie internetowej. Urzędu Miasta Oświęcim oraz lokalnych portali internetowych, została zamieszczona informacja dla osób poszkodowanych w wyniku wstrząsów górniczych oraz wzór wniosku o naprawienie ewentualnych szkód w obiektach budowlanych.

[ 238 ]