Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
zniszczonego ciągu pieszego prowadzącego od Osiedla Zasole
(znak OR.b.0003.77.2015 zgłoszona dnia 2015-10-28, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 zgłaszam interpelację:
W nawiązaniu do wcześniejszych interpelacji, wniosku i odpowiedzi na nie zgłaszam ponowną interpelację w sprawie zniszczonego ciągu pieszego prowadzącego od Osiedla Zasole w stronę kładki i Starego Miasta, W ostatniej odpowiedzi pisze Pan, że: „Wykonawca remontu kładki uporządkował teren po wykonanych robotach, tj. uprzątnął śmieci, wyplantował teren i posiał trawę, a także oczyścił istniejącą ścieżkę z naniesionego przez wodę mułu rzecznego, a większe szczeliny pomiędzy płytami wypełnił destruktem z frezowanych nawierzchni asfaltowych." Czytając tą odpowiedź śmiało można stwierdzić, iż mija się ona z rzeczywistością. Gdyż może ścieżka za wałem została, powiedzmy naprawiona przez wykonawcę, to część ścieżki, która pokryta jest asfaltem, i prowadzi od przejścia dla pieszych przy ul. Legionów do wału i sam wał, z cała pewnością i przekonaniem nie można uznać za naprawiony i doprowadzony do stanu sprzed remontu, Czytając odpowiedź na wnioski zgłaszane przez mieszkańca miasta znak GM-o.7021.34.2015.V podpisaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Oświęcim Pana Andrzeja Bojarskiego, stwierdzono, iż: „Obowiązek przywrócenia terenu do stanu poprzedniego, w tym przypadku po remoncie kładki przez Sołę, jest standardowym zapisem we wszystkich umowach dotyczących realizacji zadań. W przypadku powstania szkód w związku z realizacją inwestycji, obowiązek ich naprawienia należy do Wykonawcy." Toteż pytam jak w Urzędzie Miasta Oświęcim przestrzega się i egzekwuje zawartych umów? Skoro kilka miesięcy po remoncie kładki ścieżka nie została naprawiona. Przecież dewastacji asfaltowej części ścieżki, czyli załamań i zapadnięć, nie zrobili przechodzący tamtędy mieszkańcy tylko dźwig, który używany był przy remoncie kładki.
Nie sposób nie odnieść się także do odpowiedzi na pytanie dotyczące kiedy zostanie wykonany remont ścieżki, Pisze Pan, że na pewno nie w tym roku i przyszłym, bo brak dokumentacji potrzebnej, Toteż pytam jak Urząd Miasta Oświęcim wykonał fragment chodnika prowadzącego od kładki? Bez dokumentacji? Kwestia zapewnienie w budżecie miasta odpowiednich środków finansowych też wydaje się dziwne. Przecież parę minut temu Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej, gdzie jeden z załączników wprowadzał nowe zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Żeromskiego." Argumentowano to faktem wieloletniego zabiegania o ten remont przez Radę Osiedla „Domki Szeregowe". Dlatego pragnę przypomnieć Panu Prezydentowi, że o remont w/w ścieżki wnioskowała wielokrotnie Rada Osiedla „Zasole" i Radni w poprzedniej kadencji. Jakoś nic Pan Prezydent w tej sprawie nie zrobił i jak możemy przeczytać nie zrobi.
Na koniec chciałbym ponownie zadać pytanie dlaczego Rada Osiedla „Zasole" nie brała udziału w wizji odbiorowej kładki? Oraz zapytać dlaczego Prezydent Miasta Oświęcim nie przestrzega prawa zawartego w Uchwałach Rady Miasta? Przypomnę Panu Prezydentowi, skoro nie wie, że zgodnie ze Statutem Osiedla Zasole, który jest prawem obowiązującym na terenie Miasta Oświęcim, Rada Osiedla bierze udział w komisjach odbiorowych robót realizowanych na terenie osiedla.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-11-04)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 28 października 2015r. znak: OR.b.0003.77.2015 w sprawie remontu kładki przez Sołę oraz stanu technicznego ciągu pieszego na dojściu od strony Zasolą uprzejmie informuję, że problematyka dotycząca obu spraw została w sposób wyczerpujący przedstawiona w odpowiedziach na poprzednie interpelacje.
W przypadku wystąpienia usterek na kładce będą zastosowane regulacje wynikające z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy, natomiast po pozytywnym przeprowadzeniu niezbędnej procedury prawno-administracyjnej, zostaną podjęte w roku następnym działania zmierzające do poprawienia stanu nawierzchni ścieżki.

[ 287 ]