Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
remontu ul. 11-Listopada i ul. Świętej Barbary
(znak OR.b.0003.76.2015 zgłoszona dnia 2015-10-28, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Bożena Godawa )


Szanowny Panie Prezydencie
Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim rozdział IV & 39 składam interpelację w następującej sprawie:
Proszę o wprowadzenie do budżetu na 2016 rok wydatków związanych z remontem ul. 11-go listopada i Świętej Barbary z uwzględnieniem ścieżek rowerowych.
Prośbę swą wyrażam w imieniu swoim jak również osób, które pod tą interpelacją złożyły swój podpis.
Czy jakość w/w ulic i chodników do nich przyległych w szczególności w okolicy pętli autobusowej nie jest w opłakanym stanie (w niektórych miejscach brak całkowicie nawierzchni betonowej na chodnikach)?
Czy długo będziemy czekać na bezpieczne przejście do przystanku autobusowego przy ul. 11-go listopada i mieszczących się tam lokali użytkowych po obu stronach jezdni.
Czy mieszkańcy Osiedla Starych Stawów długo jeszcze będą czekać na rozwiązanie tego problemu?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-11-03)


Szanowna Pani Radna,
odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 28 października 2015r. znak: OR.b.0003.76.2015 w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta na 2016r. wydatków związanych z remontem ulic: 11 Listopada i Św. Barbary na Os. Stare Stawy uprzejmie informuję, że początek realizacji zadania miał miejsce na wiosnę 2014r., kiedy zaproponowaliśmy Radzie Miasta rozpoczęcie prac projektowych. Decyzję o ujęciu w budżecie miasta stosownych środków na ten cel podjęto w wyniku negatywnej oceny obecnego stanu technicznego obu ulic. Po pomyślnie zakończonym etapie prac projektowych, co nastąpiło w sierpniu 2014r. oraz przeprowadzeniu wymaganych procedur administracyjnych, na początku grudnia tegoż roku uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Termin ważności decyzji, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, określony jest na 3 lata od daty jej uprawomocnienia tzn. przypadnie na koniec 2017r. Koszt zadania wg. kosztorysu inwestorskiego wynosi 4.663.140,08 zł.
W przyszłym roku zaplanowane zostały do wykonania zadania, których termin pozwolenia na budowę upływa w 2016r. tj. przebudowa i rozbudowa ul. Zajazdowej. Realizacja tego zadania przebiegać będzie w latach 2016-2017. Pragnę przy tym zapewnić, że zgodnie z przyjętą zasadą planowania budżetu miasta, inwestycja związana z przebudową ul. 11 Listopada i ul, Św. Barbary zostanie zrealizowana w latach 2017-2018.

[ 184 ]