Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
kładki dla pieszych i zniszczonego ciągu pieszego prowadzącego od Osiedla Zasole
(znak OR.b.0003.72.2015 zgłoszona dnia 2015-09-30, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 zgłaszam interpelację w następującej sprawie:
W nawiązaniu do zgłoszonej interpelacji i wniosku na sesji sierpniowej oraz odpowiedzi na nie postanowił jeszcze raz zainteresować Prezydenta Miasta Oświęcim tematem kładki dla pieszych i zniszczonego ciągu pieszego prowadzącego od Osiedla Zasole w stronę kładki i Starego Miasta. Szukając „dziury w całym" jak i czytając komentarze mieszkańców, którymi często się Pan Prezydent posiłkuję, można stwierdzić, że w znaczącej większości nie wyrażają się przychylnie o przebudowanej kładce niedostępnej dla osób niepełnosprawnych, szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich. Także Pan Prezydent w odpowiedzi odnosząc się do zarzutu śliskich schodów, użył sformułowania „Schody wykonane są z blachy nierdzewnej ryflowanej (tłoczonej), co zmniejsza ryzyko poślizgu". Zdaniem tym potwierdza Pan słuszność zgłaszanego problemu śliskich schodów. Szukając dalej „dziury w całym", myślę, że zamiast odpisywać nie na temat wypadałoby poszukać dodatkowych pieniędzy, aby wykonać tą kładkę ze sztuka budowlaną i dostosować ją do odpowiednich standardów, czyli do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szukając „dziury w całym" zastanawiam się po co w Urzędzie Miasta zatrudniony jest Pełnomocnik Prezydenta do spraw Osób Niepełnosprawnych? Skoro nie widzi takiego problemu. Podążając dalej w szukaniu „dziury w całym" warto wybrać się na ciąg pieszy prowadzący do kładki od strony Osiedla Zasole. Najwyraźniej zapomnianego przez Prezydenta Miasta. Za bardzo szukać dziury tam nie trzeba, gdyż wystarczy kilkumetrowy spacer i już znajdziemy dziury w ścieżce żwirowej, popękany asfalt których Pan jakoś nie widzi. Może wypadałoby się wybrać na spacer i nie szukać tylko zobaczyć te dziury. Przecież nie kto inny jak Pan już je znalazł, tylko chyba ich nie widzi. W piśmie skierowanym do mieszkańca miasta stwierdził Pan, że dziury i zapadnięty oraz popękany asfalt zostanie naprawiony przez wykonawcę po zakończeniu zadania. I co nic, pozostała tylko jak zwykle dziura w obietnicy. Spacerując w dalszym poszukiwaniu „dziury w całym" znajdujemy pozostałości po promującym Miasto Oświęcim Life Festival-u - śmieci zalegające, a wręcz już rozkładające się worki z nimi wzdłuż ogrodzenia stadionu MOSiR-u, a także po drugiej strony wału. Z informacji jakie posiadam fakt ten wielokrotnie był zgłaszany przez mieszkańców zarówno w Urzędzie Miasta jak i straży Miejskiej. Kończąc tą historyjkę o poszukiwaniu „dziury w całym" chciałbym jeszcze zapytać:
1. Kiedy zostanie wyremontowany ciąg pieszy prowadzący z Osiedla Zasole do Starego Miasta?
2. Kiedy wykonawca doprowadzi stan ścieżki do używalności?
3. Dlaczego Urząd Miasta Oświęcim nie wyegzekwował od wykonawcy jego naprawy?
4. Kiedy zostaną posprzątane śmieci zalegające już kilka miesięcy?
5. Czy Miasto Oświęcim zamierza posprzątać teren pod Mostem Jagiellońskim i kładką dla pieszych?
6. Dlaczego Miasto Oświęcim przy projektowaniu przebudowy kładki nie zastosowało przepisów dotyczących dostosowania obiektu do osób niepełnosprawnych?
7. Dlaczego Rada Osiedla „Zasole" nie brała udziału w wizji odbiorowej kładki?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-10-09)


Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 30 września 2015r. znak pisma: OR.b.0003.72.2015 dotyczącą kładki przez rzekę Sołę oraz dojścia do niej od strony Osiedla „Zasole" uprzejmie informuję, że remont lub przebudowa ciągu pieszego prowadzącego z tego rejonu Oświęcimia do Starego Miasta jest w odniesieniu do kładki odrębnym zadaniem inwestycyjnym i wymaga uprzedniego wykonania prac dokumentacyjnych oraz uzyskania odpowiednich pozwoleń na wykonanie robót budowlanych. Odrębną kwestią jest zapewnienie w budżecie miasta odpowiednich środków finansowych na ten cel. Zadanie takie nie jest możliwe do realizacji w roku bieżącym i następnym.
Wykonawca remontu kładki uporządkował teren po wykonanych robotach, tj. uprzątnął śmieci, wyplantował teren i posiał trawę, a także oczyścił istniejącą ścieżkę z naniesionego przez wodę mułu rzecznego, a większe szczeliny pomiędzy płytami wypełnił destruktem z frezowanych nawierzchni asfaltowych. Stan ścieżki po remoncie kładki, zdaniem komisji odbiorowej, nie pogorszył się w trakcie trwania robót budowlanych na kładce.
Teren na po obu stronach kładki oraz mostu Jagiellońskiego jest regularnie oczyszczany z nieczystości stałych (papiery, puszki, butelki itp.). Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu w ramach umowy na utrzymanie czystości i porządku, prowadzenie akcji zimowej oraz utrzymanie zieleni w granicach administracyjnych miasta Oświęcim w 2015r. realizuje to zadanie wg ustalonego harmonogramu.
Sprawa dostosowania kładki dla osób niepełnosprawnych została szczegółowo wyjaśniona w odpowiedzi na poprzednią interpelację w piśmie z dnia 02.09.2015r. W sprawie tej dochowano wszystkich obowiązujących przepisów prawa, co potwierdza wydane przez Starostę Oświęcimskiego pozwolenie na budowę.
Do odbioru kładki po przebudowie zaproszono Radę Osiedla „Stare Miasto", której Przedstawiciele nie skorzystali z udziału w pracach komisji.

[ 275 ]