Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
gruntu w rejonie ronda "Solidarności"
(znak OR.b.0003.71.2015 zgłoszona dnia 2015-09-30, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 zgłaszam interpelację w następującej sprawie:
W nawiązaniu do pisma GM-k.7210.2.2015.III dot. przejęcia przez Miasto Oświęcim od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gruntu w rejonie ronda „Solidarności" postanowiłem zapytać:
1. Na jakim etapie jest regulowanie własności gruntów?
2. Co Urząd Miasta zrobił, aby przyspieszyć tą sprawę?
3. Na jakiej podstawie Miasto Oświęcim dokonało remontu i odbioru części drogi nie należącej do niego?
4. Dlaczego Miasto Oświęcim wydaje pieniądze na utrzymywanie tego terenu, skoro przed remontem wielokrotnie stało na stanowisku, że to nie jego teren i nie będzie go sprzątał, a także utrzymywał w okresie zimowym?
Jednocześnie proszę o udostępnienie całej korespondencji Miasta Oświęcim z GDDKiA.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-10-09)


W odpowiedzi na Pana. interpelację złożoną w dniu 30 września 2015r. dotyczącą przejęcia przez Miasto Oświęcim od Generalnej Dyrekcji Dróg Kraj owych i Autostrad gruntu w rejonie ronda „Solidarność", wyjaśniam:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w związku z koniecznością uregulowania stanu prawnego ciągu drogi krajowej nr 44 (ul. Legionów) wniosła 0 nieodpłatne przekazanie działek nr 1512/32, nr 1512/65 i nr 1512/63 stanowiących własność miasta Oświęcim na rzecz Skarbu Państwa. W wyniku wizji w terenie z udziałem przedstawiciela GDDKiA ustalono, że należy również wyznaczyć pas drogowy przedłużonej ulicy Polnej (jezdni i chodników).
W celu uregulowania praw własności, został wykonany podział przedmiotowej nieruchomości. W wyniku podziału wyodrębniono w/w działki gruntu niezbędne dla potrzeb regulacji granic pasa drogowego drogi krajowej nr 44 oraz ulicy Polnej.
Pismem z dnia 8 czerwca 2015r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiono propozycję uregulowania statusu prawnego działek położonych w ciągu drogi krajowej nr 44 poprzez dokonanie zamiany działek nr 1512/32, nr 1512/65 1 nr 1512/63 (ul. Legionów) stanowiących własność miasta Oświęcim na działkę nr 1795/7 (ul. Polna) stanowiącą własność Skarbu Państwa.
Z uwagi na fakt, że zamiana dotyczy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa GDDKiA przekazała sprawę zamiany nieruchomości do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
Na zamianę nieruchomości Skarbu Państwa Starosta Oświęcimski musi uzyskać zgodę Wojewody Małopolskiego. Natomiast w sprawie objęcia zamianą działek nr 1512/32, ni-1512/65 i nr 1512/63 projekt stosownej uchwały zostanie przedstawiony pod obrady Rady Miasta Oświęcim w październiku 2015r.
Ponadto informuję, że w marcu 2013r. z udziałem przedstawiciela GDDKiA, geodety oraz pracowników UM sporządzony został protokół uzgadniający granice pasów drogowych wynikające z podziału działki 1795/1 - ul. Legionów (droga krajowa, wojewódzka) oraz ulicy Polnej (droga gminna). Na spotkaniu ustalono, że miasto przygotuje dokumentację projektową a następnie dokona przebudowy drogi gminnej ul Polnej, zajmować się będzie również utrzymaniem drogi.
Korespondencja w tej sprawie znajduje się w Wydziale MK i GM Urzędu Miasta Oświęcim.

[ 198 ]