Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
budowy brakującej części chodnika przy ulicy Jagiełły od przystanku autobusowego do kapliczki (w kierunku na Kęty)
(znak OR.b.0003.63.2015 zgłoszona dnia 2015-09-02, w okresie międzysesyjnym przez: Bożena Godawa Piotr Kućka )


Szanowny Panie Prezydencie
Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim rozdział IV § 39 składamy interpelację w następującej sprawie:
Rada Osiedla Stare Stawy od lat składa pisemne wnioski o budowę brakującej części chodnika przy ulicy Jagiełły od przystanku autobusowego do kapliczki (w kierunku na Kęty) po prawej stronie - około 200 mb chodnika i do dnia dzisiejszego inwestycja ta nie może doczekać się realizacji.
Pytamy więc:
Czy Prezydent Miasta Oświęcim, wiedząc o remoncie drogi na tym odcinku, poczynił starania o rozszerzenie zakresu inwestycji o budowę wyżej opisanego odcinka chodnika?
Czy dzisiejsza przebudowa nawierzchni ulicy Jagiełły oznacza wycofanie się zarządcy drogi z inwestycji takich jak ww. chodnik czy też rondo na zbiegu ulic Jagiełły i Kamieniec na tym odcinku drogi w najbliższych latach?
Czy zasadne jest wydawanie tak znacznych kwot na przebudowę nawierzchni, będącej w bardzo dobrym stanie, remontowanej 4 lata temu, na odcinku drogi na którym planuje się inwestycje?
Czy poprawa głośności drogi o iluzoryczne 2 decybele za 1 min 200 tys. złotych jest ważniejsze od budowy chodnika, zapewniającego mieszkańcom bezpieczeństwo przy tej jakże ruchliwej drodze?
Dlaczego Prezydent Miasta Oświęcim dopuszcza bezkrytycznie do realizacji tej jakże wątpliwej inwestycji na terenie miasta?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-09-03)


Szanowni Państwo Radni,
odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 02 września 2015r. znak pisma: OR.b.0003.63.2015, dotyczącą w swej treści budowy brakującego odcinka chodnika o długości około 200 mb wzdłuż ul. Władysława Jagiełły (od skrzyżowania z ulicą Kościelecką do skrzyżowania z ulicą Zagrodową ) oraz kwestii związanych z realizowaną obecnie wymianą nawierzchni drogi na odcinku od ronda im. ks. Kanonika St. Górnego do granic administracyjnych miasta informuję:
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze DW 948 Miasto Oświęcim w dniu 26.11.2014 r. zawarło umowę z Województwem Małopolskim na przygotowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja DW 948 Oświęcim - Kęty", które obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy całej drogi wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Na początku II kw. bieżącego roku, po przeanalizowaniu przedłożonego do zaopiniowania materiału roboczego, wskazano do dalszych prac projektowych WARIANT II, który na terenie m. Oświęcim zakłada budowę brakującego chodnika na odcinku od km 0+498 do km 0+704 (206 mb) wzdłuż ulicy Jagiełły oraz przebudowę na ciąg pieszo - rowerowy istniejącego przy tej drodze chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Kamieniec do granicy administracyjnej miasta. Planowane przedsięwzięcie ma generalnie rozwiązać problemy ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów na całej DW 948 pomiędzy Oświęcimiem i Kętami.
Ulica Władysława Jagiełły stanowi część drogi wojewódzkiej nr 948 klasy G, pozostającej w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Prowadzone obecnie działania ze strony właściciela drogi, polegają na wymianie wierzchniej warstw)' drogi na tzw. „cichą" nawierzchnię zbudowaną z betonu asfaltowego BBTM 8 o gr. 3 cm z dodatkiem gumy oraz warstwy betonu asfaltowego AC 16 o gr. 6cm.
Prace realizowane przez zarządcę drogi są prowadzone w ramach zadania opisanego jako „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 948 w m. Oświęcim z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas". Środki na ten cel, według uzyskanych w ZDW w Krakowie informacji, pochodzą z funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska. Działania zarządcy drogi związane z wymianą nawierzchni na ul. Jagiełły nie mają wpływu na plany inwestycyjne Miasta dotyczące przebudowy skrzyżowania DW 948 z ul. Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ul. Batorego i nie można ich łączyć z planowaną modernizacją DW 948 Oświęcim-Kęty, w ramach której ma powstać brakujący chodnik przy ul. Jagiełły. Nie mają także wpływu na dofinansowanie budowy ronda, na które dotacja w kwocie 1,2 min zł z budżetu Województwa Małopolskiego została podtrzymana również w następnym roku.
Zaznaczyć należy, że złożono odwołanie od decyzji ZRID na budowę przedłużenia ulicy Batorego. Liczę ze strony Państwa Radnych, którzy reprezentują ten okręg wyborczy na aktywną i skuteczną pomoc w przekonywaniu mieszkańców o potrzebie wykonania tego łącznika.
Chcę wyraźnie podkreślić, że wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły i Kamieniec uzależnione jest od uzyskania prawomocnej decyzji na łącznik z ulicą Batorego. Działania, którymi objęta jest obecnie ulica Władysława Jagiełły, jako odcinek drogi wojewódzkiej DW 948 Oświęcim - Kęty, zostały podjęte przez właściciela w sposób autonomiczny. Jeżeli kwestionowalibyśmy tą realizację na terenie miasta, środki przeznaczone na cel określony w zadaniu jw. Zarząd Dróg Wojewódzkich przeznaczyłby na wykonanie prac w innej gminie czy mieście. W efekcie ulica zyskała nową i „cichą" nawierzchnię na drodze o dużym natężeniu ruchu, a mieszkańcy przylegających do niej posesji, lepsze warunki ochrony przed hałasem na czym powinno zależeć także Państwu Radnym.

[ 204 ]