Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
odbierania wyników badań w ZLA
(znak OR.b.0003.7.2015 zgłoszona dnia 2015-02-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Elżbieta Kos )


Stosownie do zapisów Rozdziału IV § 39 Statutu Miasta Oświęcim, składam interpelację w następującej sprawie:
Od pewnego czasu mieszkańcy miasta, będący pacjentami Zakładu Leczenia Ambulatoryjnego uskarżają się na niedogodności związane z odbieraniem wyników swoich badań ordynowanych przez lekarzy POZ - celem ich wykorzystania u innych specjalistów, u których leczą się niejednokrotnie odpłatnie. Sprawdziłam w Przychodni Rejonowej Nr 3 i rzeczywiście, aby móc otrzymać wyniki badań, należy zarejestrować się do lekarza i otrzymać zgodę na ich skserowanie przez rejestrację.
Moje pytanie brzmi następująco:
- Czy taka procedura wprowadzona zarządzeniem dyrektora ZLA od kwietnia 2014 r. jest unormowana przepisami prawa, zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia, czy też jest wewnętrzną regulacją Dyrektora?
- Czy w sytuacji niedoborów w kadrze lekarskiej takie zarządzenie jest racjonalne, kiedy pacjent musi tracić czas na wizyty lekarskie, a lekarz zamiast zajmować się chorymi pacjentami, tak naprawdę marnotrawi czas na niepotrzebne procedury?
- Czy nie byłoby lepiej wrócić do praktyk sprzed kwietnia 2014 r., kiedy pacjent otrzymywał oryginały wyników badań i miał je dla własnej dyspozycji, a lekarz POZ w kartotece zapisywał stosowne dane?
Uważam, iż obecne praktyki generują niepotrzebne kolejki do lekarzy.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-03-10)


Szanowna Pani,
odpowiadając na interpelację zgłoszoną na sesji w dniu 25 lutego 2015 r., uprzejmie informuję, iż procedura udostępniania wyników badań pacjentom przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Zgodnie z treścią przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.), wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. Wobec tego, niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza jest zapoznawanie się z wynikami badań przez siebie zleconych, celem prowadzenia dalszego leczenia pacjenta.
Z dyspozycji § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 177 z późn. zm.) wynika wprost, że podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, który wystawi! skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacii. Przepis ten zobowiązuje podmiot leczniczy, który wykonuje badania, do przekazania ich wyników bezpośrednio podmiotowi zlecającemu, a więc lekarz zlecający wykonanie badań, zgodnie z przepisami, powinien otrzymać wyniki badań swojego pacjenta, co oznacza, że pacjent nie otrzymuje oryginałów wyników badań. Tym samym, podczas wyznaczonej wizyty, lekarz, który skierował pacjenta na badanie, dysponuje jego wynikami i w sposób przystępny może przekazać pacjentowi informację o jego stanie zdrowia.
Zgodnie z § 40 ww. rozporządzenia podmiot leczniczy udzielający ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych sporządza i prowadzi dokumentację indywidualną wewnętrzną w formie historii zdrowia i choroby pacjenta. Jak stanowią kolejne przepisy ww. rozporządzenia, historia zdrowia i choroby pacjenta zawiera m.in. oryginały wyników badań diagnostycznych. Powyższe oznacza, iż wyniki badań diagnostycznych stanowią część dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta, która prowadzona jest przez podmiot leczniczy. Należy pamiętać, iż dokument włączony do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej nie może być z niej usunięty.
Należy oczywiście podkreślić, że fakt, iż wyniki badań nie są własnością pacjenta, nie oznacza, iż nie ma on prawa do zapoznania się z nimi. Do wyników badań stosuje się bowiem zasady ogólne dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom zawarte w art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.), zgodnie z którym dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Wybór formy udostępnienia wyników badań należy do pacjenta, W przypadku gdy będzie on chciał uzyskać wyciąg, odpis bądź kopię, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 28 ust. 1 ww. ustawy pobiera opłatę.
Niezależnie od powyższego zwracam uwagę, iż badania wykonywane przez pacjentów odpłatnie oraz kopie wyników stanowiących o zagrożeniu zdrowia i życia pacjenta, są wydawane bezpośrednio w laboratorium.
Należy podkreślić, iż lekarze POZ kierują pacjentów na diagnostykę, która ich zdaniem jest konieczna do podjęcia dalszego leczenia pacjenta. Celem zlecania badań w placówce realizującej publiczny kontrakt z NFZ nie może być finansowanie diagnostyki w prywatnym sektorze ochrony zdrowia.

[ 233 ]