Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
wykazu umów zawartch na obsługę medialno-promocyjną Urzędu Miasta, umów dot. konsultacji w zakresie kształtowania wizerunku miasta i prezydenta oraz organizacji imprez i uroczystości w okresie od stycznia 2014 do sierpnia 2015r.
(znak OR.b.0003.56.2015 zgłoszona dnia 2015-08-18, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację dotyczącą obsługi medialnej Urzędu Miasta w Oświęcimiu.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu umów (w tym cywilnoprawnych) zawartych na obsługę medialno-promocyjną Urzędu Miasta, a także umów dotyczących konsultacji w zakresie kształtowaniu wizerunku miasta i prezydenta oraz organizacji imprez i uroczystości organizowanych (współorganizowanych) przez Urząd Miasta w okresie od stycznia 2014 roku do sierpnia 2015 roku według następującego schematu;
-wykonawca umowy,
-przedmiot umowy,
-okres na jaki została zawarta umowa,
-wartość umowy.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-08-27)


Panie Radny,
w odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 18.08.2015 w sprawie umów w zakresie obsługi medialno-promocyjnej Urzędu Miasta Oświęcim a także umów dotyczących konsultacji w zakresie kształtowania wizerunku miasta i prezydenta oraz organizacji imprez i uroczystości organizowanych w okresie od stycznia 2014 do sierpnia 2015 r., informuję, iż zadania te są realizacją wykonania budżetów na poszczególne lata, przyjętych przez Radę Miasta Oświęcim. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że budżet na rok 2015 został przyjęty jednogłośnie przez Radę Miasta na sesji, na której był obecny również Pan Radny.
W załączeniu przekazuję szczegółowe dane dotyczące wykazu umów zgodnie z Pana wnioskiem.

Wykaz umów dotyczących wniosku za okres od stycznia 2014 - sierpnia 2015

[ 297 ]