Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
budowy drogi bocznej Zwycięstwa od numeru 57-63
(znak OR.b.0003.55.2015 zgłoszona dnia 2015-08-07, w okresie międzysesyjnym przez: Krystyna Gabryś )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim rozdział IV § 39 ust. 1-3 składam interpelację w sprawie budowy drogi bocznej Zwycięstwa od numeru 57-63.
Corocznie od 12 lat Rada Osiedla Dwory-Kruki czyniła starania celem ujęcia budowy w/w drogi w kolejnych budżetach miasta, Niestety do dnia dzisiejszego nie ma żadnych wiążących informacji na temat budowy drogi. W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie kiedy w/w droga zostanie wykonana?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-08-13)


Szanowna Pani Radna,
odpowiadając na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym Rady Miasta w dniu 7 sierpnia 2015 r, dotyczącą wybudowania drogi bocznej od ul. Zwycięstwa - od budynku nr 57 do budynku 63 uprzejmie informuję:
1. W lipcu 2015 r. został opracowany projekt budowlany pn. „Przebudowa drogi bocznej od ul. Zwycięstwa (od budynku nr 57 do budynku nr 63)".
2. W dniu 9 lipca 2015 r. dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie przedmiotowej drogi do Starosty Oświęcimskiego.
3. Realizacja przedmiotowego zadania będzie rozpatrywana przy opracowywaniu projektu budżetu miasta na 2016 r.

[ 203 ]