Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
składów zarządów PEC i PWiK
(znak OR.b.0003.47.2015 zgłoszona dnia 2015-06-02, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie składów zarządów - Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o, oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o.
W związku z informacjami zawartymi w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczącymi obu miejskich spółek (http://www,pecoswiecim. ires.pl/ 13970,13971/13971/ oraz http://bip.malopolska.pl/pwikszoo/Article/id,181897.html) zwracam się z gorącą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
- kiedy odbyły się konkursy na stanowiska wiceprezesów zarządów obu spółek?
- co stanowiło przyczynę konieczności zmiany kadry zarządzającej w wyżej cytowanych spółkach?
- jakie wymogi formalne musieli spełniać kandydaci na stanowiska wiceprezesa zarządu (PWiK) oraz wiceprezesa zarządu ds. technicznych (PEC)?
- ile wynosi obecnie wynagrodzenie nowozatrudnionych wiceprezesów miejskich spółek?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-06-08)


Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 02.06.2015 r. znak: OR.b.0003.47.2015 w sprawie składów zarządów - Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., uprzejmie wyjaśniam:
- Zmiana na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Spółki PWiK Sp. z o.o. wynikała z odejścia na emeryturę osoby dotychczas pełniącej tę funkcję, tj. - Pana Stanisława Wójcika. Wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza Spółki, kierując się wiedzą i doświadczeniem zawodowym kandydatów. Pan Kazimierz Homa ma wykształcenie wyższe techniczne. Pracując od lat w organie Spółki, zna specyfikę jej funkcjonowania, a jego doświadczenie menadżera jest gwarancją sprawnego działania na rzecz rozwoju Spółki miejskiej. Wynagrodzenie miesięczne Wiceprezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. wynosi 10.200 zł brutto.
- Z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zakończyła się kadencja wszystkich członków Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Zgodnie z zapisami aktu założycielskiego Spółki, członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. Pan Andrzej Skrzypiński, powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PEC Sp. z o.o., posiada konieczną wiedzę techniczną oraz doświadczenie, które zdobył pracując w organach zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego. Wynagrodzenie miesięczne Wiceprezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. wynosi 9.850 zł brutto.

[ 398 ]