Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
ogrodzenia i odpowiedniego przygotowania terenu pod plac zabaw na ulicy Zwycięstwa
(znak OR.b.0003.43.2015 zgłoszona dnia 2015-05-27, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Adam Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie
Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim rozdział IV § 39. 1-2 składam interpelację w sprawie ogrodzenia i odpowiedniego przygotowania terenu pod plac zabaw na ulicy Zwycięstwa.
Na spotkaniu wyborczym do Rady Osiedla dzielnicy Dwory- Kruki mieszkańcy dopominali się dokończenia budowy placu zabaw o okolicy przedszkola i boiska sportowego na ulicy Zwycięstwa. Podnoszono fakt, że pieniądze na ten cel były zagwarantowane w budżecie miasta jeszcze za czasów prezydentury pana Janusza Marszałka.
W związku z tym mam pytanie?:
Czy faktycznie kiedykolwiek był przygotowany plan utworzenia w/w placu zabaw Jeżeli tak, to co się stało,iż dziś ten plac wygląda żałośnie i nie spełnia swojej roli.
Szanowny Panie Prezydencie !
Czy jest możliwość wyrównania terenu na tym placu, częstsze koszenie traw, tak aby dzieci mogły się tam bezpiecznie bawić, ogrodzenie tego terenu ze względów bezpieczeństwa i estetyki oraz w końcu doposażenie tego placu.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-06-02)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na Pana interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 27.05.2015 r. dotyczącą dokończenia budowy placu zabaw przy ul. Zwycięstwa informuję, że przedmiotowy plac zabaw jest usytuowany na terenie historycznego założenia dworskiego Hallerów w Oświęcimiu i na podstawie decyzji z dnia 16.10.1994 roku do rejestru zabytków wpisano kaplicę - mauzoleum Hallerów oraz park. Zgodnie z treścią ww. decyzji ochronie konserwatorskiej podlega również układ przestrzenny. Prowadzenie wszelkich prac budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego wymaga każdorazowo pozwolenia konserwatorskiego. Niezależnie od decyzji konserwatora prowadzenie prac budowlanych wymaga dopełnienia formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia prowadzenia prac budowlanych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, co zawsze jest poprzedzone wykonaniem dokumentacji technicznej. Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie na montaż 4 urządzeń zabawowych w Parku Hallera zostało uzyskane 23 kwietnia 2014 roku. Urządzenia zostały zamontowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę w sierpniu 2014 roku.
Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego było poprzedzone wykonaniem w 2012 roku projektu budowlanego obejmującego część architektoniczną, konstrukcyjną i kosztorysową oraz koncepcję budowy placu zabaw. W 2013 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków, wstępnie pozytywnie zaopiniował lokalizację kompleksu rekreacyjnego - sportowego przy ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu w oparciu o dołączoną do wniosku koncepcję zagospodarowania terenu i jednocześnie nakazał wykonanie aktualnej inwentaryzacji dendrologicznej terenu.
Zarząd Budynków Mieszkalnych zlecił wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i wystąpił z wnioskiem do Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Wykonanie wycinki drzew, uporządkowanie terenu i pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów było ostatecznym warunkiem wydania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych na terenie parku i montaż tylko 4 urządzeń malej architektury na terenie placu zabaw. Prace związane z wycinką i pielęgnacją drzew zostały wykonane do dnia 28.02.2014r.
Jak już wyżej wspomniano, prace budowlane związane z wyrównaniem terenu, budową ogrodzenia oraz doposażeniem placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe, z uwagi na jego położenie na obszarze wpisanym do rejestru zabytków mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych oraz pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia prac budowlanych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach środków budżetowych w kolejnych latach z programu S1RO. Jest to procedura złożona i długotrwała.
Ponadto informuję, że w budżecie na rok 2015 zabezpieczono środki finansowe na trzykrotne koszenie traw w tym rejonie Pierwsze koszenie traw w parku zaplanowano na dzień 08.06.2015r., natomiast plac zabaw został wykoszony w dniu 01.06.2015 r.

[ 184 ]