Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
oznakowania na skrzyżowaniu ulic Górnickiego i Krasickiego w Oświęcimiu
(znak OR.b.0003.5.2015 zgłoszona dnia 2015-02-17, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie oznakowania na skrzyżowaniu ulic Górnickiego i Krasickiego w Oświęcimiu.
Chciałbym zapytać czy poniżej zaprezentowane oznakowanie jest czytelne dla kierującego pojazdem? Pytam, ponieważ tak ustawione oznakowanie wpływa jedynie na ożywienie szarej rzeczywistości oświęcimskich dróg oraz odciąga uwagę kierowców od korków i złego stanu ich nawierzchni.
Jaki był koszt zamontowania powyższego oznakowania? Kto jest odpowiedzialny w Oświęcimiu za oznakowanie dróg na drogach gminnych? Kiedy nastąpi weryfikacja oznakowania na wyżej wymienionym skrzyżowaniu?

Skan interpelacji znajduje się w BIP


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-02-20)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 17 lutego 2015r. znak: OR.b.0003.5.2014 w sprawie weryfikacji oznakowania na skrzyżowaniu ul Górnickiego z ul. Krasickiego - uprzejmie wyjaśniam co następuje:
wskazane przez Pana oznakowanie zamontowane zostało w 2011 roku w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ul. Krasickiego", realizowanej przez Wydział Inwestycji Miejskich. Koszt montażu wszystkich znaków zawarł się wówczas w ogólnej wartości całej inwestycji drogowej. Końcem grudnia 2014r. Wydział Gospodarki Miejskiej, zajmujący się między innymi utrzymaniem istniejącego oznakowania na drogach gminnych, za kwotę 135,30 zł wymienił tarczę znaku D-44 w jego istniejącej lokalizacji, gdyż poprzednia nie zawierała indywidualnej aplikacji dotyczącej zasad płatności w strefie płatnego postoju. Stwierdzono wówczas również opisaną przez Pana nieczytelną lokalizację słupków z oznakowaniem, w związku z czym w terminie do końca marca br. przewidziane zostało wykonanie stosownego projektu organizacji ruchu, na okoliczność uporządkowania przedmiotowego oznakowania. Po zatwierdzeniu projektu przez Starostę Oświęcimskiego, korekta oznakowania zostanie niezwłocznie zrealizowana, o czym Pan Radny zostanie poinformowany odrębnym pismem.

[ 243 ]