Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
remontu chodnika przy ul. Budowlanych
(znak OR.b.0003.31.2015 zgłoszona dnia 2015-04-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Ireneusz Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie!
Zgodnie z zapisami § 39 Statutu Miasta Oświęcim zwracam się z interpelacją w następującej sprawie:
Mieszkańcy bloku przy ul. Budowlanych 16-22 uważają, iż ze względu na fatalny stan nawierzchni chodnika wzdłuż w/w nieruchomości konieczny jest jej remont oraz poszerzenie chodnika tak f by w razie konieczności mogła dojechać karetka pogotowia. Mieszkańcy na zebraniu Wspólnoty wyrazili chęć partycypowania w kosztach takiego remontu z własnego funduszu remontowego. W związku z tym zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
- czy i kiedy możliwe byłoby przeprowadzenie takiego remontu?
- w jakiej formie Wspólnota mogłaby przekazać środki finansowe na przyśpieszenie rozpoczęcia prac remontowych?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-05-08)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 29 kwietnia 2015r. w sprawie remontu i poszerzenia nawierzchni chodnika wzdłuż budynku wielomieszkaniowego ozn. Budowlanych 16-22 oraz partycypacji Wspólnoty Mieszkaniowej w kosztach remontu chodnika z funduszu remontowego - uprzejmie informuję:
w budżecie miasta na 2015r. ujęte jest zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych" z kwotą 350 tys. złotych w ramach której na podstawie zawartych umów na kwotę: 166 tys.złotych zostanie wykonana przebudowa chodników ozn. Dąbrowskiego 99-113 oraz Dąbrowskiego 39-47 etap II.
Na dzień 8 maja br. został ustalony termin składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych przy ul. Gałczyńskiego, dla których dokumentacja została opracowana w 2014r.
Po przeprowadzeniu całego postępowania związanego z wyborem najkorzystniejszej oferty oraz spisaniu umowy, w przypadku pozyskania oszczędności na ww zadaniu, Miasto planuje zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wszystkich chodników wewnątrzosiedlowych położonych na terenach przy ul. Budowlanych. Z dokumentacji, uzgodnionej z właścicielami sieci podziemnych będzie również wynikał koszt zawnioskowanego zadania.
W świetle powyższego, przed przystąpieniem do wykonanie przebudowy chodnika należy opracować dokumentację projektową uzgodnioną z właścicielami sieci podziemnych i zgłosić do Starostwa Powiatowego zamiar wykonania robót. Koszt dokumentacji pokryje Miasto. Współfinansowanie robót budowlanych może nastąpić poprzez przekazanie na rzecz Miasta środków finansowych pochodzących z darowizn osób fizycznych - właścicieli mieszkań.
O dalszych działaniach mających na celu kompleksową przebudowę chodników wewnątrzosiedlowych przy ul. Budowlanych - poinformuję Pana Radnego odrębnym pismem.

[ 203 ]