Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
planowanej budowy Parku Miejskiego (Parku Pokoju)
(znak OR.b.0003.30.2015 zgłoszona dnia 2015-04-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie planowanej budowy Parku Miejskiego (Parku Pokoju).
W związku z medialnymi doniesieniami dotyczącymi planowanej budowy Parku Pokoju w Oświęcimiu zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
- Czy zostały przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Oświęcimia w ww. sprawie? Jeśli tak, to kiedy się odbyły i kto w nich uczestniczył?
- Kto podjął decyzję, na podstawie której zwrócono się do Starosty Oświęcimskiego w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę aż 1800 drzew?
- Czy w obecnej sytuacji finansowej potrzebna jest Miastu inwestycja zaplanowana na około 20 milionów złotych? Jeśli tak to z jakich środków zostanie sfinansowana?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-05-07)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na interpelację znak: OR.b.0003.30.2015 złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 29.04.2014r. w sprawie budowy Parku Miejskiego (Parku Pokoju) informuję, że:
- Spotkanie mające na celu zaprezentowanie koncepcji zagospodarowania Parku Pokoju pomiędzy al. Słowackiego, ul. Szustera, ul. Dąbrowskiego i ul, Olszewskiego odbyło się w dniu 19 stycznia 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Zaproszeni na spotkanie zostali: Przewodniczący Rady Miasta Oświęcim i Radni Miasta Oświęcim oraz przedstawiciele Rad Osiedli: „Południe", „Północ", „Dwory-Kruki", „Pod Borem", „Monowice", „Zachód", „Domki Szeregowe". W załączeniu przekazuję kserokopię listy obecności z ww. spotkania.
- Wnioski ws. wycinki drzew zostały złożone przez firmę „Pas Projekt Archi Studio" reprezentującą Prezydenta Miasta Oświęcim. Decyzja dotycząca ilości przeznaczonych do wycięcia drzew została poprzedzona inwentaryzacją zieleni przygotowaną przez wykwalifikowanych architektów krajobrazu.
Spośród drzew w ilości 1801 szt. ujętych we wnioskach, wskazane są drzewa będące w złym stanie fitosanitarnym, zagrażające bezpieczeństwu lub zacieniające i deformujące inne drzewa. Ich liczba została oszacowana na 1187 szt. a ich usunięcie powinno nastąpić bez względu na to, czy park powstanie czy nie. Pozostałe 614 drzew koliduje z inwestycją. Należy jednak podkreślić, że wśród nich 425 szt. to drzewa, które są uschnięte lub zacieniają i deformują inne drzewa. Wynika z tego, że ilość drzew zdrowych pozostających w kolizji z proponowanym zagospodarowaniem terenu to 189 szt.
- Na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie została zakwestionowana potrzeba budowy parku miejskiego.
Podana szacunkowa kwota 20 min. zł jako koszt inwestycji została przyjęta na etapie koncepcji. Kwotę koniecznych nakładów określi dokumentacja kosztorysowa, która zostanie przekazana Miastu wraz z dokumentacją projektową.
Realizacja projektu nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku pozyskania środków z funduszy zewnętrznych.

[ 241 ]