Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
projektu Parku Pokoju
(znak OR.b.0003.22.2015 zgłoszona dnia 2015-03-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Piotr Hertig )


Szanowny Panie Prezydencie!
Zgodnie z zapisami § 39 Statutu Miasta Oświęcim zwracam się z interpelacją w następującej sprawie.
W styczniu bieżącego roku zaprezentowano koncepcję aranżacji Parku Pokoju, który miałby powstać we wschodniej części Osiedla Chemików - w oparciu o istniejący pas zieleni oddzielający to Osiedle od terenów firmy Synthos. Według założeń ma pełnić funkcje typowe dla parku: rekreacyjno - wypoczynkowe.
Oświęcim jest miastem pokoju. Tak brzmi motto prezentujące nasze miasto na zewnątrz. Motto szalenie trafne, gdyż Oświęcim najlepiej ze wszystkich miast na świecie nadaje się do tego, by uświadamiać rangę i wagę pokoju, wartość takich pojęć jak prawa człowieka, wolność i poszanowanie jednostki. Nasze miasto podejmowało i podejmuje wiele inicjatyw związanych z tą tematyką i tej tematyce służących. Tutaj działa wiele instytucji edukacyjnych, których misją jest edukacja, zwłaszcza młodego pokolenia, na rzecz tych wartości.
Dlatego moim zdaniem warto, by park usytuowany w takim mieście jak nasze i noszący taką nazwę wzbogacony był o akcenty, które językiem sztuk plastycznych (być może również innych) mówić będą o tych wartościach bądź przypominać będą osoby lub wydarzenia czy instytucje z tymi wartościami związane, tym wartościom służące. Takie połączenie: wypoczynku i rekreacji z jednej i i edukacji z drugiej strony, jeśli jest ubrane we właściwą formę, może podnieść atrakcyjność miejsca.
Dlatego zwracam się do Pana Prezydenta z interpelacją, by w projekcie Parku Pokoju przewidzieć miejsca, w których w przyszłości będzie można ustawić rzeźby, instalacje plastyczne itp. nawiązujące do tematyki pokoju, praw człowieka.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-04-03)


Szanowny Panie Przewodniczący,
odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 25 marca 2015r. znak: OR.b.0003.22,2015 w sprawie zaplanowania w projektowanym Parku Pokoju miejsc, w których w przyszłości będzie możliwe min. ustawienie rzeźb lub instalacji plastycznych nawiązujących do tematyki pokoju i praw człowieka uprzejmie informuję, że postulat ten z pewnością znajdzie możliwość rzeczywistej realizacji. Opracowywany obecnie projekt układu komunikacji oraz zieleni parkowej, z uwagi na swój otwarty charakter sprawi, że ścieżki nie będą wydzielone żywopłotami. Stworzy to możliwość wykorzystania terenów trawiastych nie tylko na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ale także pod ustawienie i montaż różnych instalacji plenerowych o charakterze plastycznym. Potencjalne miejsca do wykorzystania na cel określony w Pana wniosku, powstaną także wzdłuż głównych, wyposażonych w sporą ilość ławek, alei prowadzących do placów w centralnej części parku. Przy tychże alejach przewidziana jest dodatkowo lokalizacja funkcjonujących okresowo i w tymczasowej formie, wielofunkcyjnych przeszklonych obiektów kubaturowych, w których mogłyby się odbywać wystawy obrazów lub innych dziel nie odpornych na działanie czynników atmosferycznych.

[ 244 ]