Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
ścieżki rowerowej przy ul. Śniadeckiego
(znak OR.b.0003.20.2015 zgłoszona dnia 2015-03-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Piotr Hertig )


Szanowny Panie Prezydencie!
Zgodnie z zapisami § 39 Statutu Miasta Oświęcim zwracam się z interpelacją w następującej sprawie
W ubiegłym roku zakończyła się przebudowa odcinka ulicy J. Śniadeckiego pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Tysiąclecia a Z. Wróblewskiego. Dzięki tym pracom powstała między innymi ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy J. Śniadeckiego: od skrzyżowania z ulicą K, Olszewskiego do skrzyżowania z ulicą Tysiąclecia.
Ciąg pieszy, który biegnie wzdłuż ulicy J. Śniadeckiego pomiędzy ulicami Tysiąclecia a J. Dąbrowskiego, po stronie szkoły podstawowej nr 4 jest moim zdaniem na tyle szeroki, że można w nim wyodrębnić pas dla rowerzystów i pozostanie wystarczająco dużo miejsca dla pieszych. Również jego nawierzchnia jest w wystarczającym dla rowerzystów stanie technicznym.
Gdyby udało się stworzyć ścieżkę rowerową na całej długości ulicy J. Śniadeckiego połączono by w ten sposób już istniejące ścieżki rowerowe biegnące wzdłuż ulic K. Olszewskiego i J. Dąbrowskiego.
Dlatego zwracam się do Pana Prezydenta z interpelacją, aby wystąpił do zarządcy ulicy J. Śniadeckiego o wyodrębnienie przy pomocy oznakowania poziomego, z części opisanego powyżej ciągu dla pieszych, ścieżki rowerowej wzdłuż tej ulicy na brakującym odcinku.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-04-02)


Szanowny Panie Przewodniczący,
odpowiadając na interpelację znak: OR.b.0003.20.2014 złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 25 marca 2015r. w sprawie ścieżki rowerowej na ciągu pieszym, biegnącym wzdłuż ulicy Śniadeckiego - uprzejmie informuję, iż ulica ta jest drogą powiatową, w związku z czym interpelacja została przekazana do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, celem rozpatrzenia według właściwości.
Treść udzielonej odpowiedzi zostanie Panu przekazana odrębną korespondencją.

Odpowiedź uzupełniająca z dnia 22.05.2015 r.

Szanowny Panie Przewodniczący,
w ślad za pismem z dnia 2 kwietnia 2015r. znak: GM-I.0003.10.2015 w sprawie ścieżki rowerowej na ciągu pieszym, biegnącym wzdłuż ulicy Śniadeckiego - uprzejmie informuję, że Starostwo Powiatowe poinformowało, iż zleci Miastu realizację wnioskowanego oznakowania poziomego w ramach pełnionego zarządu zwykłego na drogach powiatowych. Oznakowanie zostanie wykonane w terminie do końca września 2015r.

[ 221 ]