Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
braków i usterek powstałych w trakcie przebudowy płyty Rynku Głównego
(znak OR.b.0003.24.2015 zgłoszona dnia 2015-03-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Waldemar Łoziński )


Szanowny Panie Prezydencie
Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim rozdział IV § 39.1-2, oraz na wniosek Rady Osiedla Stare Miasto, składam interpelację dotyczącą braków i usterek powstałych w trakcie przebudowy płyty Rynku Głównego, oraz stanu zaawansowania procesu dochodzenia przez Miasto odszkodowania z tytułu niewywiązania się ze zobowiązań przez firmę Sat-Bud (Ol-Bud) jako wykonawcy tej przebudowy.
Podczas odbioru końcowego robót Rada Osiedla Stare Miasto złożyła do protokołu wykaz wad i usterek zauważonych przez mieszkańców, którego kopię załączam do niniejszej interpelacji. W protokole pominięto ich literalny zapis. Z udzielonej Radzie Osiedla Stare Miasto w dn. 23.06.2014r. wynika iż szereg ustaleń dokonywanych na etapie przygotowania inwestycji w ramach pracy rozwiązanego w trakcie prac przez Pana Prezydenta zespołu konsultacyjnego, w którym brali udział przedstawiciele tej rady, nie znalazło odbicia w końcowym efekcie przebudowy. Punkt 1 tej odpowiedzi opisuje stan istniejący, który jest widoczny, nie odnosi się natomiast do odstępstw od ustaleń tego zespołu, gdzie zakładano np. zmianę ławek na stylizowane. Usprawiedliwianie w p-cie 2 tej odpowiedzi fatalnego w konsekwencji rozwiązania szklanych wzierników nad reliktami starego ratusza przekonywaniami projektantów i pozytywną opinią WKZ, jest próbą zalegalizowania dających się łatwo przewidzieć skutków zjawisk fizycznych, które oczywiście występują. Członkowie rozwiązanego zespołu konsultacyjnego zabiegali o izolację zewnętrzną podziemnych przejść zalecaną też przez WKZ, czego w ramach prowadzonych prac nie wykonano, doprowadzając do niszczenia zabytku i do konieczności powtórnego angażowania znacznych środków finansowych na likwidację skutków niedbalstwa i do osiągnięcia celu, jakim od początku było udostępnienie podziemi zwiedzającym. W p-cie 3 odpowiedź skutecznie pomija istotę zgłoszonej uwagi. Rada Osiedla wskazywała utrudnienia w dostępie do szklanych wzierników osobom niepełnosprawnym poruszających się na wózkach inwalidzkich, a nie do poruszania się po rynku. Pozostałe odpowiedzi albo próbują usprawiedliwić niedbalstwo wykonawcze, albo potwierdzają zgłaszane usterki.
Wobec powyższego zwracam się z zapytaniem:
1. które z czternastu wad zawartych w przekazanym przez Radę Osiedla Stare Miasto dokumencie, członkowie komisji odbierającej inwestycję uznali za zasadne a które nie i dlaczego w protokole pominięto literalny zapis tych pierwszych?
2. które ze wskazanych wad zostały usunięte, jaki był koszt ich usunięcia, przez kogo zostały usunięte i na czyj koszt?
3. w jaki sposób i w jakich terminach planuje się usunięcie wad dotychczas nieusuniętych, kto je wykona i kto poniesie koszty ich usunięcia?
4. w jaki sposób, na czyj koszt i w jakim terminie zamierza się wyeliminować wykonawcze niedbalstwo polegające na niejednorodności spoinowania bruku i ujawnione już po odbiorze końcowym wypadanie otoczaków z nawierzchni,
5. z jakich powodów rozwiązano zespół konsultacyjny d/s przebudowy płyty rynku,
6. na czyje polecenie i z jakiego powodu w procesie inwestycyjnym zaniechano realizacji zaleceń konserwatorskich, które to zaniechania są do dzisiaj przyczyną niszczenia przez wilgoć i mchy reliktów starego ratusza wymagającego natychmiastowej interwencji. Kto jest bezpośrednio odpowiedzialny za te zaniechania i kto sfinansuje ich skutki?
7. co było powodem iż w trakcie prac inwestycyjnych wystąpiła konieczność uzupełnienia projektu wykonawczego, co znacznie opóźniło zakończenie prac, jeśli zdecydowano o rozpoczęciu inwestycji w/g wcześniej zaakceptowanego i opłaconego przez Miasto projektu. Czy wykonawca pierwotnego projektu spełnił w nim wszystkie warunki zawarte w ofercie przetargowej?
8. Czy Miasto wystąpiło z roszczeniami (ew. z powództwem) do firm z tyt. niedotrzymania terminu, odstąpienia od wykonana umowy i z jakim skutkiem?
Reprezentując w Radzie Miasta mieszkańców tej dzielnicy i będąc wyrazicielem ich opinii, nie mogę się zgodzić na lekceważenie społecznego głosu w tak ważnej dla Starego Miasta sprawie. Pomimo znacznego upływu czasu, lecz z racji powierzonej mi mandatem zaufania funkcji, oczekuję na rzeczową odpowiedź na powyższe pytania i wątpliwości.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-04-03)


Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 25.03.2015r. znak: OR.b.0003.24.2015 w sprawie inwestycji związanej z zakończoną w roku wbiegłym przebudową płyty Rynku Głównego uprzejmie informuję i wyjaśniam:
1. Odbiór końcowy zadania przeprowadzono w dniu 23 czerwca 2014r. W odbiorze uczestniczyli Przedstawiciele Rady Osiedla „Stare Miasto", którzy przedłożyli pismo zawierające uwagi odnoszące się zarówno do fazy projektowania, jak i wykonawstwa inwestycji. Pismo zostało dołączone do dokumentów odbiorowych. Inwestycja została odebrana z łączną oceną jakości wykonania na poziomie dostatecznym i przekazana do użytkowania. Przedstawiciele Rady Osiedla „Stare Miasto" uczestniczący w odbiorze końcowym zadania złożyli podpisy na protokole.
W zaleceniach Komisji odbiorowej wpisano konieczność stałego monitorowania płyty rynku w celu bieżącego likwidowania usterek pojawiających się w trakcie użytkowania. W dniu 26 czerwca 2014r. została udzielona Radzie Osiedla „Stare Miasto" odpowiedź wobec uwag zgłoszonych w piśmie złożonym w dniu odbioru.
Dla wypełnienia zaleceń Komisji, w roku ubiegłym wykonano szereg prac związanych z uszczelnieniem nawierzchni jezdni dróg wokół rynku oraz w ulicach Mayzla, Plebańska i Jagiełły. Skorzystano przy tym ze środków należących do poprzedniego wykonawcy robót, a pozostających w dyspozycji Zamawiającego w postaci zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Miasto nie poniosło więc wydatków związanych z naprawami. W roku bieżącym planuje się przeprowadzenie podobnej operacji dla robót zrealizowanych przez poprzedniego wykonawcę. Prace te zostaną przeprowadzone w formie wykonania zastępczego, natomiast usuwanie pozostałych usterek przeprowadzi w zwyczajowym trybie drugi z wykonawców na podstawie udzielonej gwarancji. Wszystkie prace planuje się zakończyć do dnia 30 kwietnia br.
Realizacja zadania związanego z przebudową płyty Rynku Głównego, zarówno w zakresie przetargowym jak i finansowym była przedmiotem kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta ( prot. Nr 67/14 z dnia 07.04.2014r. )> której ustalenia przyjęła uchwałą nr LI/1003/14 Rada Miasta na sesji w dniu 30 kwietnia 2014r.

2. Prace zespołu konsultacyjnego ds, przebudowy płyty rynku zostały zakończone z chwilą zakończenia i przekazania inwestycji do użytkowania.

3. Działania związane z reliktami starego ratusza zostały objęte projektem opracowanym po zakończeniu przebudowy płyty Rynku Głównego. Projekt został przygotowany w oparciu o rzeczywisty pomiar i stan reliktów po ich odkryciu oraz szczegółowe wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dokumentacja spełniła postawione wymagania i została zatwierdzona do realizacji na podstawie pozwolenia konserwatorskiego nr 136/14 z dnia 04.08.2014r. oraz pozwolenia na budowę nr 694/14 wydanego przez Starostę Oświęcimskiego w dniu 21.10.2014r. Na podstawie uchwały budżetowej z dnia 28 stycznia 2015r. realizowane jest w chwili obecnej zadanie inwestycyjne pn. „Prace konserwatorskie podziemnych reliktów ratusza na płycie Rynku Głównego". Zakończenie robót planuje się w połowie 2016r.

4. Gmina Miasto Oświęcim wystąpiła do sądu z roszczeniami z tytułu kar umownych za odstąpienie od umowy wobec poprzedniego wykonawcy robót tj. firmy Roboty Inżynieryjno-Budowlane „OL-BUD" Aleksander Satława ul. Wesoła 29 34-322 Gilowice. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Do chwili obecnej nie został wyznaczony termin rozprawy.

W podsumowaniu pragnę zauważyć, że nie tylko Pan Radny został obdarzony zaufaniem mieszkańców Starego Miasta, ale także znacznie większym zaufaniem mieszkańcy Starego Miasta obdarzyli mnie, popierając moją osobę na stanowisko Prezydenta Miasta. Szczególnie jest to dla mnie ważne, ponieważ stało się to już po zakończeniu remontu płyty Rynku Głównego, co jak wiadomo miało miejsce w maju 2014r. Pana negatywna ocena wyglądu rynku nie jest podzielana przez znaczną część mieszkańców miasta Oświęcim, którzy wyrażają zadowolenie i akceptację dla zmian jakie się dokonały i dokonują w przestrzeni Starego Miasta.

[ 343 ]