Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
stanu zadłużenia Miasta Oświęcim
(znak OR.b.0003.23.2018 zgłoszona dnia 2018-05-08, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie stanu zadłużenia Miasta Oświęcim.
W związku z licznymi, często rozbieżnymi, doniesieniami medialnymi zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie rzeczywistego zadłużenia Miasta Oświęcim według stanu na 1 grudnia 2014 r. i 30 kwietnia 2018 r.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-05-15)


W odpowiedzi na interpelację złożoną w okresie między sesyjnym w dniu 8 maja 2018 r. w sprawie podania rzeczywistego zadłużenia Miasta Oświęcim według stanu na 1 grudnia 2014 r. i 30 kwietnia 2018 r. uprzejmie informuję że zadłużenie Miasta Oświęcim według stanu na 1 grudnia 2014 r. wynosiło 37.352.246,99 zł, co stanowiło 25,82 % planowanych dochodów ogółem. Zadłużenie wg stanu na 30 kwietnia 2018 r. wynosi 60.477.246,99 zł, co stanowi 30,62 % planowanych dochodów ogółem.
Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych ( inwestycji ) w latach 2014 - 2017 to kwota 128.633.047,94 zł.

[ 1204 ]