Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
parkingu przy cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu
(znak OR.b.0003.22.2018 zgłoszona dnia 2018-05-08, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 i 7 składam ponową interpelację w sprawie parkingu przy cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu.
W odpowiedzi z dnia 12.04.2017r. (OR.b.0003.24.2017) na moją wcześniejszą interpelację w wyżej wymienionym temacie napisał Pan „{...) że w dniu 12 kwietnia 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie z Panem Bogdanem Bielą współwłaścicielem przedmiotowych działek w celu omówienia sprawy ich nabycia na rzecz miasta. O wynikach prowadzonych negocjacji poinformuję Pana w terminie późniejszym".
Od tego czasu minął ponad rok i nadal nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Na dzień dzisiejszy parking nadal jest w fatalnym stanie. Przykładowe zdjęcia poniżej:
W związku z powyższym zwracam się do Pana Prezydenta z następującymi pytaniami:
a) Czy Miasto Oświęcim wystąpiło do właściciela o sprzedaż terenu na rzecz Miasta?
b) Jakie zostały zaplanowane dalsze działania dotyczące tego parkingu zlokalizowanego przy głównej arterii miasta?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-05-11)


W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 8 maja 2018r. w sprawie terenu bezpośrednio przylegającego do cmentarza parafialnego przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu informuję, że miasto prowadziło rozmowy zmierzające do nabycia działek 411/4 i 411/6 o łącznej powierzchni 0,2791 ha położonych w jednostce ewidencyjnej Oświęcim miasto, obręb Oświęcim w drodze zamiany za działkę miejską nr 289/195 o powierzchni 0,6152 ha położoną w jednostce ewidencyjnej Oświęcim miasto, obręb Stare Stawy przy ul. Zagrodowej.
Pismem z dnia 27 listopada 2017r. poinformowano Inwestora o warunkach zamiany. Wobec braku akceptacji przedstawionych warunków zamiany przez Inwestora miasto wszczęło procedurę przygotowania nieruchomości położonej przy ul. Zagrodowej do sprzedaży.

[ 146 ]