Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
planowanej budowy schroniska dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej
(znak OR.b.0003.20.2018 zgłoszona dnia 2018-04-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Jakub Przewoźnik )


Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 i 7 składam ponową interpelację w sprawie planowanej budowy schroniska dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej.
Składając interpelację 28 marca 2018 roku miałem ogromną nadzieję, że otrzymam rzeczową i wyczerpującą odpowiedź na zadane cztery pytania. Niestety uzyskana obszerna odpowiedź po raz kolejny mnie nie satysfakcjonuje.
W odpowiedzi napisał Pan „Projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu na etapie opiniowania i uzgodnień został uzgodniony pozytywnie z Zarządem Powiatu Oświęcimskiego, którego członkiem jest Starosta Oświęcimski będący zarządcą mienia Skarbu Państwa (postanowienie z dnia 12.10.2018 r. znak: SIR.7012.4.25.2017)". Jako Prezydent powinien Pan wiedzieć, że Zarząd Powiatu ustala z Miastem Oświęcim przede wszystkim plany zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji powiatowych (główne budowa i przebudowa dróg). Postanowienie na które się Pan powołuje dotyczy tylko drogi powiatowej nr 1895K - ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu i to nie ma nic wspólnego z inwestycją miejską jaką jest budowa schroniska. Proszę po raz kolejny nie wprowadzać opinii publicznej i mieszkańców Oświęcimia w błąd.
Ponadto pragnę podkreślić, że nie jestem przeciwnikiem budowy nowego schroniska, wręcz przeciwnie-gorącym zwolennikiem budowy nowego, nowoczesnego schroniska dla zwierząt. Sam gorąco zachęcałem Starostę Oświęcimskiego, aby jak najszybciej wystąpił do Wojewody o przekazanie darowizny celowanej pod budowę schroniska. Może się wydawać, że to właśnie Panu nie zależy na budowie nowego schroniska. Już w Pana programie wyborczym dla Oświęcimia z 2010 roku jednym z priorytetów była budowa nowego schroniska. Minęło 8 łat, a Pan nawet działki nie ma pod budowę tego obiektu...
Pisze Pan, że „obecna lokalizacja nowego schroniska (...) jest efektem (...) kompromisu" i konsultacji społecznych. A zatem pytam Pana:
- Czy w związku z tym nie należało skonsultować planowanej lokalizacji schroniska z przedstawicielem Skarbu Państwa?
- Czy nie uważa Pan Prezydent, że pismo o przekazanie gruntu powinno zostać wysłane zaraz po konsultacjach społecznych, a nie dopiero po uchwale Rady Miasta?
- Co stałoby się gdyby Skarb Państwa miał inny pomysł na zagospodarowanie tej działki?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-05-07)


Odpowiadając na interpelację znak OR-b.0003.20.2018 złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 25.04.2018 w sprawie planowanej budowy schroniska dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej, informuję co następuje:
Uchwałą Rady Miasta Oświęcim nr XLVIII/939/18 na sesji w dniu 25.04.2018 został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej, obejmującego między innymi działki ozn.: 190/5, 190/12, 194/1, 195/3 , 195/6, 198/5, 199/3, 199/7, 200/10 i 200/15 obręb Monowice. Sprawa pozyskania ww. gruntu przez miasto pod schronisko dla bezdomnych zwierząt zyskała akceptację Starosty Oświęcimskiego, który wystąpił do Wojewody Małopolskiego o wyrażenie zgody na darowiznę gruntu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W miesiącu maju br. zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie projektu budowlanego dotyczącego budowy schroniska dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej. W budżecie miasta Oświęcim na powyższe zadanie została zabezpieczona kwota 150 tys. zł.

[ 148 ]