Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
zarobków pracowników Urzędu Miasta
(znak OR.b.0003.17.2018 zgłoszona dnia 2018-03-28, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Waldemar Łoziński )


Stosownie do zapisu statutu miasta Oświęcim & 39 ust.1,2 składam następującą interpelację.
Jak wszystkim wiadomo po objęciu funkcji Prezydenta Miasta Oświęcim na sesji ogłosił Pan, że będzie zarabiał dokładnie tyle co Pana poprzednik Pan Janusz Marszałek.
Taki stan rzeczy nie trwał jednak zbyt długo. W szybkim tempie osiągnął Pan zarobki maksymalne na tym stanowisku i pilnuje Pan tego aby to był stan stały. Niestety nie można powiedzieć, żeby Pan dbał o swoich pracowników z równą gorliwością jak o swój portfel. Szczególnie mnie zabolało to jak Pan potraktował prośbę o podwyżkę Straży Miejskiej, której to służba jest szczególnie trudna i wyjątkowo stresująca.
W związku z takim stanem rzeczy mam pytania:
1. Ile procentowo wzrosły Pana zarobki w stosunku do tych z czasu objęcia funkcji Prezydenta Miasta Oświęcim ?
2. Ile procentowo wzrosły zarobki pracowników Urzędu Miasta w analogicznym okresie ?
3. Jakie jest średnie wynagrodzenie pracowników Urzędu Miasta z podziałem na poszczególne jednostki ?
4. Jakie jest średnie wynagrodzenie w poszczególnych spółkach miejskich ?
Chciałbym podkreślić, że moje pytanie nie wynikają z chęci zaglądania komuś do kieszeni lecz z troski aby tak zwany urzędnik państwowy był godnie opłacanym pracownikiem, szczególnie chodzi mi o „szeregowych" pracowników. Wielokrotnie podczas swych trzech kadencji w Radzie Miasta wnioskowałem o podwyżki dla pracowników jednak nigdy nie spotkało się to ze zrozumieniem władz miasta.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-04-09)


W odpowiedzi na złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 28 marca 2018 r. interpelację w sprawie kształtowania się wynagrodzeń Prezydenta Miasta Oświęcim, pracowników w Urzędzie Miasta, Straży Miejskiej oraz w spółkach z udziałem Miasta Oświęcim wyjaśniam: Nieprawdą jest, że po objęciu funkcji Prezydenta Miasta Oświęcim na sesji ogłosiłem, że będę zarabiał dokładnie tyle, co poprzedni Prezydent Miasta. Nie zabierałem w ogóle głosu w tym temacie, ponieważ ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta należy do Rady Miasta, a Pan jako Radny trzech kadencji powinien o tym wiedzieć.
Na sesji Rady Miasta w dniu 27.11.2014 r. Radny Michał Chrzan zgłosił wniosek, aby zmienić zapisy uchwały dotyczącej wysokości wynagrodzenia tak, aby odpowiadało ono wynagrodzeniu poprzedniego Prezydenta. Wniosek nie uzyskał większości głosów.
1. procentowy wzrost wynagrodzenia Prezydenta Miasta Oświęcim w latach 2014 - 2018 wynosi: 1,32%,
2. procentowy wzrost wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta w latach 2014 - 2018 przedstawia poniższa tabela:
Okres - 2014 r.-2018 r.
Pracownicy Urząd Miasta – 11,84%
Pracownicy Komenda Straży Miejskiej – 11,53%
3. wysokość średniego przewidywanego na 2018 rok wynagrodzenia określonego w Uchwale budżetowej na 2018 rok wynosi odpowiednio :
Pracownicy Urząd Miasta - 3 776,88 złotych
Pracownicy Komenda Straży Miejskiej - 3 819,50 złotych
Urząd Miasta jest jednostką budżetową i w swojej strukturze nie zawiera innych jednostek. Wynagrodzenia pracowników miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Oświęcim znajdują się w Uchwale budżetowej na poszczególne lata. W załączeniu kserokopie tabel wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na lata 2015, 2016, 2017, 2018.
4. wysokość średniego wynagrodzenia zasadniczego brutto pracowników w poszczególnych spółkach z większościowym udziałem Miasta Oświęcim na dzień 31.03.2018 r. przedstawia się następująco:

Nazwa Spółki - Wysokość wynagrodzenia w złotych
CBMZ - 2 900,00*)
MZK - 3 023,64
OTBS - 3 166,67***)
OŚWIĘCIMSKI SPORT - 3 000,00***)
PEC - 3 430,20***)
PWiK - 3 855,65***)
SOK - 3 745,96
ZUK - 3 244,86**)
*) dot. środków wypłacanych przez Spółkę
**) wynagrodzenia w grupie ZUK
***) nie uwzględniono premii wypłacanych na podstawie regulaminu wynagradzania

Pracownicy zatrudnieni w miejskich jednostkach organizacyjnych finansowanych z budżetu Miasta Oświęcim zgodnie z przepisami w tym zakresie są pracownikami samorządowymi. Pracownik określony przez Pana jako "tzw. urzędnik państwowy" to inny szczebel administracji publicznej. Jednocześnie pragnę Pana poinformować, że w omawianym okresie nie przyznawałem samemu sobie żadnych nagród.
Załączniki:
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na lata 2015, 2016, 2017, 2018. (załącznik do wglądu w Biurze Rady Miasta).

[ 513 ]