Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
planowanej budowy schroniska dla zwierząt przy ul Nadwiślańskiej
(znak OR.b.0003.14.2018 zgłoszona dnia 2018-03-28, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Jakub Przewoźnik )


Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt 1-2 składam interpelację w sprawie planowanej budowy schroniska dla zwierząt przy ul Nadwiślańskiej.
W związku z planowaną budową schroniska dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
- Dlaczego zostało zaplanowane wybudowanie schroniska na gruncie niebędącym własnością Miasta Oświęcim?
- Dlaczego dopiero 9 lutego 2018 skierowano pismo do Starosty Oświęcimskiego o dokonanie darowizny działek pod schronisko, podczas gdy uchwała Rady Miasta w tej sprawie została już podjęta na sesji 31 stycznia?
- Dlaczego radni Miasta Oświęcim przed przystąpieniem do zmiany zagospodarowania przestrzennego terenu nie zostali poinformowani, że zaplanowany teren pod inwestycje nie stanowi własności Miasta?
- Dlaczego w lokalnych mediach został ogłoszony sukces związany z budową nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt skoro nie zostały uregulowane kwestie formalne?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-04-06)


Odpowiadając na interpelację znak OR-b.0003.14.2018 złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 28.03.2018 w sprawie planowanej budowy schroniska dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej, informuję co następuje:
Ad tiret 1. Obecna lokalizacja nowego schroniska dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej jest efektem wypracowanego licznymi spotkaniami kompromisu organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami (Towarzystwo Na Rzecz Zwierząt, OTOZ Animals), mieszkańców Dworów oraz samorządu. Ostatecznie została zaakceptowana przez wszystkie strony.
Ad tiret 2. Pismo do Starosty Oświęcimskiego zostało przygotowane bez zbędnej zwłoki. Po otrzymaniu oryginału uchwały nr XLV/878/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31.01.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Miasta Oświęcim od Skarbu Państwa - Starosty Oświęcimskiego prawa własności nieruchomości przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu, wydział merytoryczny przygotował stosowny wniosek.
Ad tiret 3. Powinien Pan wiedzieć, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest instrumentem władz miasta w zakresie kształtowania polityki przestrzennej miasta, w tym planowania i realizacji inwestycji publicznych. Kwestia stanu własności nieruchomości objętych opracowaniem planu miejscowego nie ma w tym przypadku nadrzędnego znaczenia. Na etapie procedury opracowania planu miejscowego właściciele nieruchomości mogą brać czynny udział w postępowaniu i wypowiadać się na temat ustaleń zawartych w projekcie planu. Projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu na etapie opiniowania i uzgodnień został uzgodniony pozytywnie z Zarządem Powiatu Oświęcimskiego, którego członkiem jest Starosta Oświęcimski będący zarządcą mienia Skarbu Państwa (postanowienie z dnia 12.10.2017r. znak: SIR.7012,4.25.2017). Ponadto opracowywany projekt planu miejscowego jest zgodny z kierunkami zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia ustalonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia uchwalonym uchwałą Nr XXXI/600/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017r., w którym przedmiotowy teren przewidziany został pod zabudowę usługową.
Ad tiret 4. Odnosząc się do ostatniej kwestii poruszonej w interpelacji, to odnoszę wrażenie jakby Pan był przeciwnikiem budowy schroniska dla zwierząt w tym miejscu. Wielu osobom z OTOZ Animals, władzom miasta jak też wielu mieszkańcom leży na sercu opieka nad zwierzętami. Wierzę, że Rada Miasta Oświęcim na sesji kwietniowej, przyjmie zmianę planu miejscowego przy ul. Nadwiślańskiej, co po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego umożliwi ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu technicznego w/w schroniska. W budżecie na 2018 miasto Oświęcim ma zabezpieczoną kwotę w wysoko 150 tys. zł na ten cel.
Wierzę, że Staroście Oświęcimskiemu też leży na sercu dobro zwierząt i przekaże działki będące własnością Skarbu Państwa (czyli nas wszystkich) na potrzeby nowo projektowanego schroniska dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu, czemu dał wyraz występując pismem z dnia 01.03.2018 do Wojewody Małopolskiego o wyrażenie zgody na darowiznę Miastu Oświęcim terenu na ten cel.

[ 149 ]