Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
korzystania z pływalni w trakcie remontu
(znak OR.b.0003.23.2015 zgłoszona dnia 2015-03-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Waldemar Łoziński )


Szanowny Panie Prezydencie
Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim rozdział IV § 39.1-2,
składam następującą interpelację:
Miasto Oświęcim słynie ze szkolenia pływaków w różnych kategoriach wiekowych począwszy od uczniów szkół podstawowych poprzez młodzież gimnazjalną i licealną, Jak wszystkim wiadomo w najbliższym czasie basen przejdzie gruntowny remont, a co za tym idzie będą utrudnienia, a nawet brak możliwości z korzystania z tejże pływalni. W związku z powyższym mam następujące pytanie:
1. Czy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych będą mogli od września trenować pływanie na naszym basenie ?
2. Czy są prowadzone rozmowy z pobliskimi miastami na temat możliwości wynajęcia basenów do celów treningowych dla potrzeb naszych szkół?
3. Czy nauczanie pływania w przedszkolach będzie zawieszone na czas remontu basenu?
4. Czy są prowadzone rozmowy na temat bezpiecznego dowozu dzieci i młodzieży do wynajmowanych basenów?
5. Czy są zabezpieczone pieniądze na wynajem pływalni oraz na dowóz do tych obiektów?
6. Czy jest sporządzony bądź też w trakcie przygotowywania kompleksowy plan działań tak by bezpiecznie i sprawnie prowadzić szkolenie z zakresu pływania, a jednocześnie przeprowadzić tak dużą inwestycje w sposób maksymalnie profesjonalny i bez opóźnień?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-04-02)


Szanowny Panie Radny;
odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 25 marca 2015 r. nr OR.b.0003.23.2015, dotyczącą szkolenia pływaków w różnych kategoriach wiekowych podczas remontu Krytej Pływalni informuję, iż zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzonego obecnie postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu przy ul. Chemików 2" przewidują konkretne terminy całkowitego zamknięcia obiektu w celu prowadzenia robót budowlanych.
Ponadto w pozostałych okresach potencjalni Wykonawcy muszą przewidzieć takie prowadzenie prac, aby zapewnić możliwość korzystania z obiektu max 100 - osobom, uczniom Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu. W przypadku pojawienia się braku możliwości takiej organizacji pracy Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia na własny koszt organizacji działalności sportowo - treningowej w innych obiektach sportowych umożliwiających przeprowadzenie jej na warunkach nie gorszych niż w macierzystym obiekcie Zamawiającego, w uzgodnieniu i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, w odległości nie większej niż 30 km od Oświęcimia. Ostateczne ustalenia dotyczące procesu szkolenia dla pływaków w ramach Szkoły Mistrzostwa Sportowego nastąpią po wyborze generalnego Wykonawcy.
Natomiast, mając na uwadze kwestię organizacji szkolenia dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół nr ł z klas pływackich, Miasto Oświęcim podejmuje szereg działań, aby zapewnić możliwość szkolenia dla tych uczniów w sposób najmniej uciążliwy, zarówno dla dzieci jak i dla programu nauczania Szkoły. W okresie remontu oświęcimskiej pływalni nie przewiduje się prowadzenia procesu nauki pływania dla innych miejskich szkół. Zaległości te zostaną nadrobione po zakończeniu inwestycji tj. VIII. 2017 roku.
Pragnę podkreślić, że na chwilę obecną trwa postępowanie przetargowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn. " Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu przy ul. Chemików 2". Po wyłonieniu Wykonawcy będzie można określić szczegółowo kompleksowy plan działania, zarówno w zakresie szkolenia w dyscyplinie pływania jak i realizacji inwestycji.

[ 246 ]