Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
działań antysmogowych
(znak OR.b.0003.13.2018 zgłoszona dnia 2018-03-27, w okresie międzysesyjnym przez: Michał Chrzan Bożena Godawa )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 zgłaszamy następującą interpelację:
W związku z projektem uchwały w sprawie działań antysmogowych Miasta Oświęcim ograniczających niską emisję oraz utworzenia przy Prezydencie Miasta Oświęcim Zespołu ds. poprawy jakości powietrza zadajemy następujące pytania:
1. Czy Miasto Oświęcim zamierza rozpocząć współpracę z gminą ościenną dotyczącą poprawy jakości powietrza?
2. Jeżeli tak, to jakie?
3. Jeżeli nie, to dlaczego?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-04-09)


Odpowiadając na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 27 marca 2018 r. znak: OR.b.0003.13.20018 - uprzejmie informuję:
Ustawa o samorządzie gminnym definiuje gminę jako wspólnotę samorządową, wykonującą zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Miasto Oświęcim dostrzegając problem niskiej emisji prowadziło działania, a obecnie w wykonaniu uchwały Nr XLVII/919/18 podjętej przez Radę Miasta Oświęcim w dniu 29 marca 2018r. w sprawie działań antysmogowych Miasta Oświęcim ograniczających niską emisję, zintensyfikuje te działania oraz podejmie nowe. Celem opisanych w w/w uchwale działań jest m.in. wyeliminowanie jak największej ilości lokalnych kotłowni i palenisk domowych, w których spalany jest węgiel kamienny oraz zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie.
W związku z powyższym, mając wyznaczony w w/w uchwale kierunek dalszych naszych działań skupimy się na jak najbardziej efektywnym rozwiązaniu problemu niskiej emisji w mieście Oświęcim licząc, że podobnie uczynią to inne samorządy, co przyniesie pozytywny efekt w całym naszym rejonie.
Moim zdaniem samorządem odpowiedzialnym za inicjowanie działań na terenie naszego powiatu jest Starosta Oświęcimski. Ochrona środowiska, w tym walka o czyste powietrze jest ustawowym zadaniem powiatu.
Ze smutkiem muszę przyznać, że kwota jaką przeznaczył Zarząd Powiatu Oświęcimskiego na walkę o czyste powietrze w całym powiecie wynosi na ten rok 50 tys. złotych, z czego Miasto Oświęcim otrzymało dotację w wysokości tylko 10 tys. złotych, wystarczającą jedynie na wymianę, dwóch nieekologicznych pieców na 1 piec węglowy i 1 piec gazowy. Dla porównania, Miasto zabezpieczyło w tym roku na wymianę nieekologicznych pieców kwotę: 393.534,- złote.

[ 156 ]