Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
mobilnej stacji pomiarowej
(znak OR.b.0003.7.2018 zgłoszona dnia 2018-02-09, w okresie międzysesyjnym przez: Michał Chrzan Bożena Godawa )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 zgłaszamy następującą interpelację:
W związku z informacjami zawartymi na stronie internetowej faktyoswiecim.pl dot. montażu od stycznia 2018r. na terenie bazy Zakładu Usług Komunalnych mobilnej stacji pomiarowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, a do dzisiejszego dnia jej niema, zadajemy pytania:
1. Dlaczego na dzień dzisiejszy tej stacji jeszcze nie ma ?
2. Czy Urząd Miasta Oświęcim wystąpił ww. sprawie do WIOŚ w Krakowie?
3. Czy i kiedy powstanie taka stacja?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-02-21)


W odpowiedzi na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym tj. w dniu 9 lutego 2018 r. dotyczącej zainstalowania na terenie miasta Oświęcim mobilnej stacji kontrolno - pomiarowej informuję:
1. W związku z uciążliwościami zapachowymi na terenie Miasta, brakiem jednoznacznego zdefiniowania problemu oraz identyfikacji możliwych źródeł tych uciążliwości, a także postulatowi Stowarzyszenia „Stop Fetorowi w Mieście i Gminie Oświęcim" o zainstalowanie stacji mierzącej jakość powietrza, w miesiącu styczniu 2017 r. zwróciłem się z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego o usytuowanie stałego punktu pomiaru i analizy składu powietrza na terenie miasta Oświęcim. W wyniku przeprowadzonych ustaleń, w dniu 3 stycznia 2018 r. mobilna stacja kontrolno - pomiarowa została zainstalowana na terenie Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) przy ul. Gen. J. Bema 12 A w Oświęcimiu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (WIOŚ). Należy podkreślić, że w trakcie prowadzonych ustaleń miasto Oświęcim zaproponowało miejsce lokalizacji stacji na terenie Oświęcimia, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie podległy wojewodzie małopolskiemu zobowiązał się do prowadzenia badań jakości powietrza jak i udzielania informacji o ich wynikach.
2. Stacja wyposażona jest w pobornik pyłu zawieszonego PM10 za pomocą którego prowadzi pomiary. Wyposażenie stacji pozwala na całoroczne manualne pomiary stężeń pyłu PM10 i benzo(a)pirenu w pyle PM10. Zakres pomiarowy obejmuje następujące zanieczyszczenia: pył zawieszony PM10 mierzony metodą referencyjną (wagową), z czasem uśredniania - 24 godziny oraz benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10.
3. Stanowisko pomiarowe zostało włączone do „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa małopolskiego na lata 2016-2020", natomiast wyniki pomiarów będą dostępne na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem: monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na portalu o jakości powietrza powieirze.gios.gov.pl
4. Metoda wagowa pomiaru stężenia pyłu PM10 determinuje sposób i termin prezentacji wyników stężenia pyłu PM10 - prezentowane są po połowie każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy, natomiast stężenia benzo(a)pirenu do 60 dni od końca miesiąca, w którym były prowadzone pomiary. Pomiary wykonywane są metodami referencyjnymi zgodnie z rozp. Ministra Środowiska w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu z dnia 13.09.2012 r. (Dz.U. z dnia 8.09.2012 r, poz.1032).
5. Informacja o pracy mobilnej stacji kontrolno - pomiarowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu miasta po ukazaniu się pierwszego komunikatu z wynikami pomiarowymi dotyczącymi miasta Oświęcim na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

[ 165 ]