Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
sprzedaży lokali użytkowych przy ul. Olszewskiego
(znak OR.b.0003.6.2018 zgłoszona dnia 2018-01-31, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Waldemar Łoziński )


Stosownie do zapisu statutu miasta Oświęcim & 39 ust. 1,2 składam następującą interpelację.

W ostatnim czasie do najemców lokali użytkowych przy ulicy Olszewskiego zostały rozesłane ankiety dotyczący możliwości sprzedaży lokali przez miasto. W związku z zaistniałą sytuacją mam następujące pytania :

1. Czy ma Pan w planie sprzedaż lokali użytkowych przy ulicy Olszewskiego ?
2. Czy to jest pierwszy krok w kierunku sprzedaży majątku miejskiego w całym mieście ?
3. Czym Pan się kierował wysyłając takie zapytania akurat do najemców z ulicy Olszewskiego ?
4. Jaki był powód, że nie do wszystkich z tej ulicy została wysłana taka ankieta ?
5. Dlaczego Pan zabiera narzędzia do bieżącej działalności ZBM-u (remonty, naprawy bieżące, adaptacje na potrzeby mieszkaniowe) ?
6. Czy w związku z tymi działaniami zamierza Pan zlikwidować ZBM ?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-02-09)


Odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 31 stycznia 2018 r. w sprawie lokali użytkowych przy ul. Olszewskiego, wyjaśniam co następuje.
Podczas jednego ze spotkań kupcy z ul. Olszewskiego wyrazili zainteresowanie zakupem najmowanych lokali użytkowych. Jako przyczynę zainteresowania nabyciem lokali podali pogarszające się warunki funkcjonowania w mieście placówek handlowych, w związku z przeniesieniem się handlu do powstałych centrów handlowych.
Aby rozeznać sprawę wystąpiłem do wszystkich najemców lokali użytkowych przy ul. Olszewskiego z zapytaniem, czy są zainteresowani nabyciem zajmowanych lokali. Prawie wszyscy najemcy, którzy do dnia dzisiejszego udzielili odpowiedzi, chcieliby zakupić najmowane lokale.
W związku z powyższym zostanie zlecona rzeczoznawcy majątkowemu wycena tych lokali, co umożliwi najemcom podjęcie decyzji.
Ostateczna decyzja o sprzedaży lokali dotychczasowym najemcom, w trybie bezprzetargowym, należy do Rady Miasta.
Jednocześnie pragnę Panu przypomnieć, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu jest jednostką budżetową. Oznacza to, że swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu miasta, a uzyskane dochody odprowadzane są również na rachunek dochodów budżetu miasta Oświęcim. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej, w tym również Zarządu Budynków Mieszkalnych, jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym jednostki budżetowej. Tak więc nie ma bezpośredniej zależności pomiędzy uzyskanymi dochodami, a wydatkami niezbędnymi na zabezpieczenie funkcjonowania ZBM-u.
Zarząd Budynków Mieszkalnych, oprócz zarządzania miejskimi lokalami użytkowymi, główne zadanie realizuje w zakresie administrowania miejskim zasobem mieszkaniowym. Obecnie administruje 1426 lokalami mieszkalnymi.

[ 154 ]