Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
kamienicy na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Placu Kościuszki
(znak OR.b.0003.5.2018 zgłoszona dnia 2018-01-31, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Waldemar Łoziński )


Stosownie do zapisu statutu miasta Oświęcim & 39 ust. 1,2 składam następującą interpelację.
.
Na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Placu Kościuszki stoi kamienica, której stan techniczny z roku na rok ulega gwałtownemu pogorszeniu.
W tym momencie z uwagi na spadający tynk zablokowany jest popularny ciąg pieszych. Wzdłuż całej kamienicy są zamontowane siatki mające na celu zabezpieczenie odrywającego się tynku przed spadaniem na uczęszczających chodnikiem.
W związku z powyższym mam pytania :

1. Czy prowadzi Pan rozmowy z właścicielami kamienicy mające na celu remont kamienicy, która zagraża bezpieczeństwu przechodzących osób ?

2. Czy podjął Pan kroki, aby właściciel kamienicy w należyty sposób zabezpieczył budynek przed spadającym tynkiem i cegłami tak, aby w najmniejszym stopniu nie zagrażał bezpieczeństwu przechodniów ?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-02-14)


W odpowiedzi na interpelacje złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2018 r. dotyczącą zagrożenia spowodowanego złym stanem technicznym kamienicy przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Placu Kościuszki w Oświęcimiu informuję:

1. Zgodnie z przepisami prawa, instytucją odpowiadającą za badanie stanu technicznego budynków w powiecie oświęcimskim, a tym samym w mieście Oświęcim jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

2. Na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu decyzją z dnia 10 lutego 2017r. znak: PIB.7356-25/08/BO nakazał właścicielom budynku, którymi są osoby prywatne, wyłączenie z użytkowania w/w obiektu w całości. Ponadto zarządził umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz o zakazie jego użytkowania, zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób trzecich wraz z zabezpieczeniem bramy wejściowej, usytuowanej pomiędzy budynkami oznaczonymi ul. Tadeusza Kościuszki 6 i 7 oraz zabezpieczenie spadających elementów budynku. Termin wykonania niniejszego obowiązku określił na 5 dni od dnia otrzymania przez właściciela w/w decyzji.

3. Wykonane zostały prace polegające na założeniu atestowanej siatki zabezpieczającej rozpiętej na stalowej konstrukcji wsporczej. Według „Opinii technicznej" przekazanej do tutejszego urzędu stosownym pismem przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu, wykonanej przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, w/w zabezpieczenie budynku jest wystarczające do przeniesienia obciążeń wynikających z upadku mogących ulegać odspojeniu elementów elewacji w postaci fragmentów tynków, zdobień i cegieł o obciążeniu nie przekraczającym 100 kg/m2 powierzchni.

4. Pomimo wykonanych zabezpieczeń zagrożenie nie zostało w pełni zlikwidowane, dlatego w piśmie z dnia 30 października 2017 r. znak pisma: ZK.5520.2017 tutejszy Urząd zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu z prośbą o podjęcie ponownych działań, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332), mających na celu spowodowanie szybkiego usunięcia występującego zagrożenia. W związku z brakiem widocznych działań ze strony Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu oraz braku odpowiedzi na w/w pismo, ponowiono w dniu 15 stycznia 2018 r. w piśmie znak: ZK.5520.I.2018 wniosek o podjęcie niezbędnych działań w powyższej sprawie. Jednak do chwili obecnej PINB w Oświęcimiu nie przekazał żadnej odpowiedzi.

[ 184 ]