Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
składów zarządów PEC oraz PWiK
(znak OR.b.0003.2.2018 zgłoszona dnia 2018-01-31, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Jakub Przewoźnik )


Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie składów zarządów - Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o.
W związku z informacjami zawartymi w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczącymi obu miejskich spółek (http://www.pec-oswiecim.ires.pl/13970,13971/13971/ oraz https://bip.malopolska.pl/pwikszoo)m,181897,kierownictwo.html) zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
- Kiedy odbyły się konkursy na stanowiska prezesów zarządów obu spółek?
- Ilu kandydatów przystąpiło do konkursów?
- Jakie wymogi formalne powinni spełniać kandydaci na stanowiska prezesów obu spółek?
- Jeśli konkursy nie odbyły się, dlaczego zrezygnowano z transparentnej formy zatrudnienia?
- Jakie zadania do realizacji postawiono nowym prezesom?
- Ile wynosi obecnie wynagrodzenie (zasadnicze + dodatki) nowozatrudnionych prezesów PEC i PWiK?
- Jaka była przyczyna utworzenia stanowiska Dyrektora Generalnego (prokurenta) w PWiK i ile wynosi jego wynagrodzenie (zasadnicze + dodatki)?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-02-14)


W odpowiedzi na interpelację znak: OR.b.0003.2.2018 złożoną na sesji w dniu 31.01.2018 r. dot. zarządów spółek: PWiK Sp. z o.o. i PEC Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniam:

Zmiany dokonane w składach zarządów spółek miejskich są bezpośrednim następstwem wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób m kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2190), zwanej dalej „ustawą”.

Ustawa wprowadziła nowe regulacje w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających oraz obowiązek ich wdrożenia przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych.

Ad 1,2,4:
Zgodnie z nowymi przepisami spółka zawiera z członkami organu zarządzającego umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (cywilno-prawną). Wobec braku przepisów przejściowych wymagało to wcześniejszego rozwiązania istniejących stosunków pracy opartych na przepisach Kodeksu Pracy. Na takie rozwiązanie nie wyraziły zgody osoby pełniące w tym czasie funkcję prezesów zarządu spółek: PEC i PWiK. W celu obniżenia kosztów funkcjonowania spółek i zapewnienia jednolitych zasad działania, we wszystkich spółkach z udziałem Miasta Oświęcim ustanowiono zarządy jednoosobowe. Rady Nadzorcze zarówno PWiK, jak i PEC zaproponowały stanowiska prezesów dotychczasowym ich zastępcom.

Ad 3:
Kandydat na członka organu zarządzającego spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego winien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259). Od osób kierujących spółkami miejskimi wymaga się ponadto dobrej znajomości branży, specyfiki działania spółek komunalnych oraz wysokich kompetencji menedżerskich.

Ad 5:
Zarząd każdej Spółki ma zapewnić prawidłową realizację zadań i celów, dla których spółki zostały powołane (w szczególności: realizację zadań własnych Miasta w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w energię cieplną). Ponadto zadaniem prezesów jest realizacja celów zarządczych określonych w uchwałach Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, m.in. osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego oraz realizacja planu inwestycyjnego zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ad. 6
Prezesowie Zarządu spółek PEC i PWiK nie są osobami „nowozatrudnionymi". Zmiana warunków zatrudnienia wynikała z konieczności wdrożenia przepisów ustawy przywołanej we wstępie. Nowe zasady kształtowania wynagrodzeń, w tym elementy wynagrodzenia całkowitego, zostały określone w stosownych uchwałach Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki. Wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) ustalono zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 2 cyt. wyżej ustawy.
Zgodnie z zasadą jawności określoną w art. 11, podjęte uchwały opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim w zakładce Inne dokumenty /Nadzór właścicielski.

Ad 7
Poprzedni Prezes Zarządu Spółki PWiK Sp. z o.o. piastował jednocześnie stanowisko „Dyrektora", ujęte w strukturze organizacyjnej Przedsiębiorstwa. Po odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu, pozostał zatrudniony na tym stanowisku, które otrzymało nazwę „Dyrektora Generalnego".
Przywołany w punkcie 6 artykuł 11 ustawy dotyczący zasady jawności, odnosi się do członków organu zarządzającego oraz organu nadzorczego Spółki, nie obejmuje natomiast pozostałych pracowników Przedsiębiorstwa. Tym samym obowiązujące przepisy prawa nie nakazują ujawnienia wysokości wynagrodzenia konkretnych pracowników spółek komunalnych.

[ 187 ]