Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
naboru do pracy w Oświęcimskim Instytucie Praw Człowieka
(znak OR.b.0003.1.2018 zgłoszona dnia 2018-01-10, w okresie międzysesyjnym przez: Michał Chrzan Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt 1-2 składamy interpelację w sprawie naboru do pracy w Oświęcimskim Instytucie Praw Człowieka.
W Biuletynie Informacji Publicznej można przeczytać, że Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, ogłasza nabór do pracy w Oświęcimskim Instytucie Praw Człowieka (OIPC) na stanowisku specjalista ds. Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka.
W związku z powyższym zwracamy się do Pana z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
- Kiedy powstał Oświęcimski Instytut Praw Człowieka?
- Jakie są cele Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka?
- Jak wygląda struktura organizacyjna Instytutu?
- Jakie zadania zostały zaplanowane do zrealizowania przez Instytut w 2018 roku?
- Ilu pracowników liczy Instytut?
- Ilu pracowników posiada stopnie naukowe?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-01-24)


W odpowiedzi na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 10 stycznia 2018 r. Znak: OR.b.0003.1.2018 w sprawie naboru do pracy w Oświęcimskim Instytucie Praw Człowieka uprzejmie informuję, że Oświęcimski Instytut Praw Człowieka (OIPC) powstał (podobnie jak Centrum Literatury Dziecięcej) jako jeden z działów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu zarządzeniem Dyrektora z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Zarządzenia nr 9/2011 z dnia 1 grudnia 2011 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego.
OIPC swoją działalność rozpocznie z dniem 1 lutego 2018 r. i będzie kontynuacją rozpoczętych przez miasto działań związanych z przynależnością Oświęcimia do Związku Miast Orędowników Pokoju - noszącego zaszczytny tytuł: Miasto - Orędownik Pokoju, przyznanego przez sekretarza Generalnego ONZ.
Dodatkowo Instytut realizował będzie Oświęcimskie Forum Praw Człowieka. To Forum stanowi właśnie punkt wyjścia do utworzenia OIPC i przejęcia organizacji w 2018 kolejnej V już Międzynarodowej Konferencji Europa wobec wyzwań XXI wieku. Biblioteka od kilku lat współdziała przy realizacji takich działań.
Kolejnym przykładem jest pilotażowy projekt przyjazdów polskiej młodzieży do Miejsca Pamięci Auschwitz pt. Małopolska Pamięta realizowany w znacznej jego większości w przestrzeni Biblioteki GALERIA KSIĄŻKI.
Dodatkowo, utworzenie i umiejscowienie OIPC w strukturach biblioteki nie jest bez znaczenia, bowiem instytucja ta realizuje zadania ujęte w Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014 - 2020, a między innymi:
1. działanie 9.1.4. Edukacja dla pokoju obejmujące: Organizację międzynarodowych konferencji pokojowych dla różnych grup odbiorców oraz zwiększenie działań promocyjnych w zakresie postrzegania Miasta Oświęcim jako Miasta Pokoju m.in. dotyczących wspólnej promocji konferencji pokojowych organizowanych przez miasto i partnerów lokalnych.
2. działanie 9.1.5 Organizacja przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych wzmacniających symbolikę Oświęcimia - Miasta Pokoju.
Ponadto Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI od początku swojej działalności w nowym obiekcie tj. od 7 lat. udostępnia wystawę ważnych dla wolności i praw człowieka dokumentów -prezentowanych na stałe w postaci wielkoformatowej wystawy na II piętrze, której towarzyszy publikacja pod tym samym tytułem „O wolności i prawach człowieka". Wystawa i publikacja stanowią podstawę do organizowania lekcji i wykładów bibliotecznych związanych z tą tematyką.
Kolejnym argumentem przemawiającym za utworzeniem i umiejscowieniem OIPC w strukturach Biblioteki będzie możliwość pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację niżej założonych celów.
Prawa człowieka są fundamentem cywilizowanych państw, a jednocześnie nadają sens wzrostowi gospodarczemu i materialnemu bogactwu narodów. Ta prawda w Oświęcimiu - u bram Auschwitz, symbolu podeptania człowieczeństwa - wybrzmiewa szczególnie głośno. Oświęcimski Instytut Praw Człowieka (OIPC) stawia sobie za zadanie inicjować interdyscyplinarne dyskusje o współczesnych problemach Europy i świata, stwarzając warunki do wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów oraz upowszechniać ideę praw człowieka. Stara się przy tym mobilizować różne środowiska do wspierania działań na rzecz przestrzegania owych praw. Nieodłączną częścią tej misji jest edukacja młodzieży i dorosłych pod kątem poszanowania praw człowieka. OIPC zwraca uwagę na zagrożenia dla europejskiego i globalnego bezpieczeństwa wynikające z łamania podstawowych praw ludzkich. Przekazywaniu rzetelnej wiedzy na ten temat - poprzez projekty edukacyjne i publikacje - towarzyszy wychowanie w duchu praw człowieka, by ludzie nie pozostawiali obojętni: potrafili zawczasu i skutecznie reagować na zło, a także aktywnie i ofiarnie pomagać skrzywdzonym.
Celem OIPC są działania edukacyjne i badawcze nawiązujące do idei praw człowieka. Punktem wyjścia do rozważań w sposób naturalny staje się historia Auschwitz jako symbolu zbrodni ludobójstwa w XX wieku. Równie istotne jest upowszechnianie wiedzy o przedwojennej koegzystencji wielokulturowej wspólnoty oświęcimskiej oraz o mieszkańcach doświadczonych przez wojnę i niosących pomoc więźniom Auschwitz.
Realizacja celów odbywać się będzie w oparciu o współpracę z innymi instytucjami edukacyjnymi, zarówno lokalnymi, jak i ogólnopolskimi, aby osiągnąć istotną pozycję wśród ośrodków edukacyjnych zajmujących się problematyką edukacji obywatelskiej. Działanie OIPC będą wspierane merytorycznie przez Radę składającą się z naukowców oraz ekspertów.
Do Działu Oświęcimski Instytut Praw Człowieka należy inicjowanie działań i dyskusji o współczesnych problemach Europy i świata, stwarzanie warunków do wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów oraz upowszechnianie idei praw człowieka, a w szczególności:
1. Organizacja otwartych cyklicznych spotkań o charakterze naukowym i popularnonaukowym adresowanych do osób zainteresowanych problematyką praw człowieka.
2. Organizacja konferencji nastawionych na rzecz upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, z punktem ciężkości na przeciwdziałanie stereotypom, antysemityzmowi i rasizmowi.
3. Wypracowanie formy stałej współpracy z młodzieżą, nauczycielami i edukatorami działającymi na terenie miasta Oświęcimia oraz zajmujących się tematyką praw człowieka w Polsce i na świecie.
4. Gromadzenie książek i materiałów edukacyjnych związanych z celami OIPC.
5. Publikacja książek i materiałów związanych z celami OIPC.
6. Przygotowywanie wystaw np. w nawiązaniu do tragicznej historii miasta Oświęcim: „Mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej wobec cierpienia więźniów obozu KL Auschwitz." czy „Oświęcim a Auschwitz".
OIPC w swej strukturze zatrudni od 1. lutego br. dwóch pracowników w tym jednego ze stopniem naukowym doktora nauk humanistycznych w zakresie politologii.

[ 201 ]