Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
Firmy N Recykling Sp. z o.o.
(znak OR.b.0003.74.2017 zgłoszona dnia 2017-12-21, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Adam Góralczyk Ireneusz Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie
Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim rozdział IV § 39.1-2 składamy interpelację w sprawie Firmy N Recykling Sp. z o.o.
Firma ta miała zajmować się przetwórstwem metali a tymczasem jedyne co się dzieje na terenie tej firmy to gromadzenie zwałów odpadów, które od pewnego czasu generują smród rozchodzący się coraz szerzej po okolicy. Na ten smród oraz coraz liczniej pojawiające się szczury skarżą się pracownicy firmy Synthos przejeżdżający obok tego terenu oraz firmy zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie, np. Firma ENCO.
Szanowny panie Prezydencie, czy przypadkiem bardzo blisko osiedli mieszkaniowych nie zafundowaliśmy sobie alternatywnego wysypiska śmieci.
W związku z pojawiającymi się oraz trafiającymi do nas skargami mieszkańców pytamy!!!
- Kiedy firma N-Recykling ma zamiar zająć się niwelowaniem pojawiających się na ich terenie hałd odpadów?
- Czy i jak Miasto ma zamiar interweniować u władz spółki w sprawie likwidacji pojawiającego się smrodu, oraz plagi szczurów, które coraz śmielej poprzez sieć kanalizacji przedostają się na teren miasta?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-01-04)


Odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 21 grudnia 2017r. w sprawie Firmy N-Recykling Sp, z o.o. - uprzejmie wyjaśniam:
1. W ramach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, firma N-Recykling wystąpiła w październiku 2013r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu przetwarzającego tworzywa sztuczne na paliwa płynne. W ramach postępowania administracyjnego Prezydent Miasta Oświęcim zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu w swojej opinii stwierdził, iż przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie po przeprowadzonej analizie wydał opinię, iż przedsięwzięcie nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko, zarówno w zakresie emisji gazów i pyłów, odpadów, ścieków i energii i nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym, w dniu 27 listopada 2013r. Prezydent Miasta Oświęcim wydał decyzję 0 środowiskowych uwarunkowaniach i orzekł o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Powyższa decyzja nie rodzi praw do terenu, ani jako samodzielna nie zezwala na realizację inwestycji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest jedynie jednym z załączników do późniejszych decyzji administracyjnych tj. zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów, pozwoleń na budowę itd.
Spółka N-Recykling posiada decyzję Starosty Oświęcimskiego z dnia 28.12.2015r. znak: WOŚ.6233.76.2015 ze zmianą z dnia 10.08.2017r. znak: WOŚ.6233.46.2017 zezwalającą na przetwarzanie odpadów. Przedmiotem zezwolenia jest odzysk tworzyw sztucznych w instalacji pozwalający na uzyskanie produktów w postaci: wysokowartościowego oleju krakingowego, gazu krakingowego oraz sadzy. Ponadto w zezwoleniu został określony sposób magazynowania odpadów7 tj. odpady będą magazynowane w magazynie na odpady, który będzie posiadał utwardzone podłoże, będzie zadaszony oraz zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w sposób zabezpieczony przed odciekami do gruntu, zapewniający ochronę wód i gruntu przed zanieczyszczeniami.
W ramach inwestycji Inwestor zaplanował rozbiórkę kolidujących z przedsięwzięciem budynków i instalacji przemysłowych, budowę budynku biurowego, hali produkcyjnej, naziemnego zbiornika magazynowego oleju poprocesowego, tacy zabezpieczającej przed wyciekami oleju ze zbiornika magazynowego, stanowiska tankowania autocysterny ze zbiornika magazynowego, placu manewrowego dla dostawców i odbiorców, parkingu dla pracowników i klientów oraz dróg wewnętrznych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest prowadzenie procesów przetwarzania stanowiącego odzysk odpadów tworzyw sztucznych, w celu produkcji produktów lub komponentów paliwowych. Głównym produktem procesu są frakcje węglowodorowe (gazowe, oleje lekkie lub ciężkie, koks krakingowy). Odpady przeznaczone do przetwarzania w większości przypadków dostarczane będą w postaci sprasowanych bel o wadze około 300-500 kg sztuka. Przeciętny transport to około 15 Mg surowca. Rozładunek realizowany będzie przy pomocy specjalistycznych wózków widłowych. Rozładowany materiał miał być składowany w magazynie skąd byłby pobierany do tzw. przygotowalni surowca wsadowego (hala magazynowania i przygotowania surowca). Materiały przetwarzane w zakładzie miały pochodzić z sortowni odpadów komunalnych oraz z selektywnej zbiorki. W przypadku stwierdzenia w strumieniu przerabianych odpadów dużej ilości materiałów niepożądanych (nie dotrzymania norm jakościowych), automatyka oraz pracownicy mają możliwość zatrzymania całego procesu i wycofania partii materiału i zwrócenia go dostawcom w ramach reklamacji. Inwestor zobowiązał się, iż działalność będzie prowadzona w sposób zapewniający selektywne gromadzenie odpadów, magazynowanie odpadów z eksploatacji obiektu będzie prowadzone w sposób zabezpieczający przed oddziaływaniem odpadów na środowisko (m.in. poprzez umieszczanie w przystosowanych do tego celu pojemnikach lub kontenerach ustawionych na utwardzonym podłożu w obiektach magazynowych). Przed przystąpieniem do prac budowlanych na zapleczu budowlanym zapewnione miały być warunki do selektywnego magazynowania odpadów, umożliwiającego późniejszy ich odzysk (makulatura, złom, szkło, tworzywa sztuczne itp.). Do tego celu przeznaczone miały zostać oddzielne kontenery, z których wysegregowane surowce wtórne miały być przekazane do zbiornic lub miejsc ich odzysku. Powstały podczas robót ziemnych nadmiar gleby, ziemi i kamieni miał zostać wywieziony przez uprawnioną firmę lub zagospodarowany na miejscu. Po zakończeniu prac budowlanych i likwidacji zaplecza budowy teren miał zostać uporządkowany, a zgromadzone i niewykorzystane na miejscu odpady budowlane i komunalne, jeżeli nie były usuwane systematycznie zostać wywiezione i unieszkodliwione np. przez zdeponowanie na składowisku odpadów. Odpady miały być magazynowane selektywnie i nie mieszane. Przedmiotowa inwestycja znajduje się w terenie przemysłowym i nie graniczy z żadnymi terenami mieszkalnymi. Najbliższy zamieszkany teren znajduje się przy ul. Pod Borem w odległości ok. 800 m na południe i południowy - zachód od przedsięwzięcia. Od terenu planowanego przedsięwzięcia tereny zamieszkane oddzielone są pasem terenów przemysłowych, przemysłowo-usługowych, pasami dróg oraz pasem stanowiącym grunty rolne i grunty leżące odłogiem.
W czerwcu 2016 r. firma N-Recykling wystąpiła o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z tym faktem, Prezydent Miasta Oświęcim ponownie wystąpił o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Oba ww. organy wydały opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym. Prezydent Miasta Oświęcim w dniu 14 lipca 2016r. wydał postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a następnie w dniu 5 sierpnia 2016 r. postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Do dnia dzisiejszego postępowanie jest zawieszone. Jeżeli inwestor w okresie do 3 lat od wydania postanowienia nie przedłoży raportu, postępowanie zostanie umorzone.

2. W związku z informacjami podmiotów prawnych, prowadzących działalność przy ul. Chemików 1 w Oświęcimiu, zaniepokojonych funkcjonowaniem zakładu na terenie należącym do Spółki N-Recykling, w dniu 13 grudnia 2017r. została przeprowadzona wizja w terenie. W czasie wizji stwierdzono magazynowanie bardzo dużych ilości odpadów zaklasyfikowanych pod kodem 19 12 12 „Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11" w formie zbelowanej oraz luzem bezpośrednio na gruncie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie magazynowania odpadów w sposób niezagrażający środowisku, tego rodzaju odpady powinny być gromadzone w miejscu utwardzonym i zadaszonym. Taki stan rzeczy przede wszystkim stanowi potencjalne zagrożenie środowiska naturalnego oraz może być przyczyną zagrożenia pożarowego.

W tej sprawie do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zostało skierowane w dniu 14 grudnia 2017r. pismo o podjęcie działań kontrolnych zgodnie z kompetencjami.
Zawiadomieniem z dnia 19 grudnia 2017r. znak: WOŚ.6233.75.2017 Starostwo poinformowało o poczynionych oraz planowanych działaniach - kserokopia zawiadomienia w załączeniu. Pismem z dnia 27 grudnia 2017r. znak: PZ.5585.21.5.2017 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poinformował o przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, podczas których wykazano szereg nieprawidłowości -kserokopia pisma w załączeniu.

3. Pismem z dnia 2 stycznia 2018r. znak: GM-o.700.105.2017 zawiadomiono Prokuraturę Rejonową w Oświęcimiu o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na składowaniu, przetwarzaniu, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym o znacznych rozmiarach tj. o przestępstwo wymienione w art. 183 Kodeksu Karnego.

[ 263 ]