Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
stanu oświaty w Mieście Oświęcim
(znak OR-b.0003.63.2017 zgłoszona dnia 2017-10-11, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik Michał Chrzan )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie stanu oświaty w Mieście Oświęcim.
W związku z funkcjonowaniem od miesiąca zreformowanego systemu oświaty (po likwidacji gimnazjów) w Oświęcimiu pytam Pana Prezydenta:
- Jaką kwotę w 2017 roku Miasto Oświęcim przeznaczyło z własnego budżetu do subwencji oświatowej aby system mógł sprawnie funkcjonować?
- Na jaką kwotę został zaplanowany budżet miejskiego systemu oświaty na 2018 rok? - Jaką kwotę w 2018 roku miasto będzie musiało dołożyć z własnego budżetu?
- Ile klas pierwszych uruchomiono w poszczególnych szkołach podstawowych?
- Jaka jest liczebność klas pierwszych w poszczególnych szkołach podstawowych?
- Ilu nauczycieli utraciło pracę w wyniku wdrożenia reformy oświaty?
- Jakie są planowane zmiany w systemie oświaty funkcjonującym w Oświęcimiu?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-10-17)


Odpowiadając na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 10 października 2017 r., przekazaną pismem znak: OR.b.0003.63.2017, dotyczącą stanu oświaty w Mieście Oświęcim, uprzejmie informuję:

Ad. 1.
W 2017 r. subwencja oświatowa dla Miasta Oświęcim wyniosła 23.193.430,94 zł, z czego na szkoły prowadzone przez Miasto przyznano kwotę 20.244.377,66 zł. Wydatki budżetu Miasta na 2017 r. na zadania oświatowe wynoszą 43.381.758,67 zł (bez dotacji oświatowych), z czego na szkoły (szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice i stołówki szkolne) 34.749.660,39 zł.
Z powyższych danych wynika, że Miasto dofinansowuje szkoły w 2017 r. kwotą 14.505.282,73 zł.

Ad. 2.
Trwają prace nad projektem uchwały budżetowej dla Miasta na 2018 r. W chwili obecnej ostateczne kwoty nie są jeszcze znane.

Ad. 3 i 4.
Od 1 września 2017 r. w szkołach podstawowych funkcjonuje 17 oddziałów klas pierwszych: - w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi - 1 oddział (19 uczniów),
- w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 2 im, Łukasza Górnickiego - 2 oddziały (14 i 15 uczniów),
- w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Klementyny Tańskiej - Hoffmanowej - 1 oddział (12 uczniów),
- w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego - 3 oddziały (16, 20 i 22 uczniów),
- w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Orła Białego - 2 oddziały (21,21 uczniów)
- w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Zofii Kossak - 1 oddział (15 uczniów)
- w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 8 im. Marii Skłodowskiej Curie - 2 oddziały (25 i 22 uczniów),
- w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Orędowników Pokoju - 3 oddziały (23, 23 i 25 uczniów),
- w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 11 im. Mikołaja Kopernika - 2 oddziały (16 i 19 uczniów).

Ad. 5. W szkołach podstawowych na terenie miasta Oświęcim rozwiązano umowę o pracę z trzema nauczycielami: -1 jednym nauczycielem, który nie przyjął zmiany warunków pracy - nauczyciel ten skorzystał z przysługujących mu uprawnień emerytalnych, -2 dwóch pozostałych nauczycieli zmieniło miejsce zamieszkania (od kilku lat przebywało na urlopie bezpłatnym).

Ad. 6.
W związku z faktem, że zmiany w systemie oświaty zostały wdrożone od 1 września 2017 r., trudno w chwili obecnej mówić o modyfikacjach modelu przyjętego w wyniku tych zmian. Wdrożona sieć szkół w Oświęcimiu daje szansę funkcjonowania wszystkim dotychczasowym szkołom i tylko od kadry pedagogicznej i mieszkańców miasta zależy, które z nich będą istnieć w dalszych latach.

[ 212 ]