Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
korzystania z pływalni przez szkoły powiatowe z klasami Mistrzostwa Sportowego
(znak OR.b.0003.61.2017 zgłoszona dnia 2017-09-27, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Bożena Godawa )


Szanowny Panie Prezydencie
Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim S 39 oraz 40 składam interpelację w następującej sprawie: w związku z otwarciem krytej pływalni w Oświęcimiu a także korzystania z jej obiektów przez szkoły powiatowe z klasami Mistrzostwa Sportowego, zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i korzystania z obiektów użyteczności publicznej Miasta, a będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu mam następujące pytania:
- czy i kiedy odbyły się negocjacje z Powiatem Oświęcimskim o których mowa w w/w uchwale?
- jeżeli tak, to z jakim rezultatem i na jaką kwotę się zakończyły?
- czy została spisana umowa i na jaki okres czasu?
- jaką ostatecznie kwotę Powiat Oświęcimski będzie płacił za wynajem basenu dla uczniów?
- ile będą płaciły za korzystanie z krytej pływalni grupy osób niepełnosprawnych?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-09-28)


W odpowiedzi na interpelację nr OR.b.0003.61.2017 złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 27.09.2017 r. uprzejmie informuję:

Negocjacje, o których mowa w Uchwale Nr XXXVI/728/l 7 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i korzystania z obiektów użyteczności publicznej Miasta, a będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu odbyły się w dniu 22.09.2017 r.. niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznych pozwoleń na użytkowanie obiektu krytej pływalni.
Na podstawie dotychczas wypracowanej i stosowanej dobrej, długoletniej, formy współpracy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu przygotował i dostarczył Powiatowemu Zespołowi nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych (PZ nr 2) umowę z zaproponowaną kwotą ryczałtową w wysokości 25.000,00 zł. netto, w celu jak najszybszego umożliwienia korzystania z obiektu uczniom tej szkoły.
W związku z otrzymaną w tym samym dniu korespondencją ze Szkoły, potwierdzającą chęć podpisania umowy z jednoczesną prośbą dotyczącą wyłącznie skrócenia terminu jej obowiązywania, z uwagi na konieczność wystąpienia do organu prowadzącego o przydział środków na dalsze korzystanie z pływalni dla uczniów zawodników SMS, kwota zaproponowana w umowie została uznana za zaakceptowaną.
W odpowiedzi na prośbę Szkoły, dotyczącą zmiany temiinu obowiązywania umowy tj, od 25.09.2017 r. do 14.10.2017 r., przesłana w dniu 22 września br. umowa została zmieniona we wnioskowanym przez Szkołę zakresie.
Oplata miesięczna, wynikająca z umowy dla Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych to kwota 25.000.00 zł. netto Takie same stawki zostały zastosowane do klas mistrzostwa sportowego jak i klas pływackich w Szkole Podstawowej nr 8 w Oświęcimiu. Mniejsza opłata dla SP nr. 8 (20.000,00 zł.) wynika z mniejszej ilości godzin wykorzystania pływalni przez SP nr 8.
Ponadto informuję, że cennik przewiduje ulgowe wejście dla osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji (zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niepełnosprawność) w kwocie (za 70 min):
strefa A - basen 50 m
- bilet dla osób niepełnosprawnych 5,00 zł.;
- na podstawie oświęcimskiej karty mieszkańca - 3.75zł;
- na podstawie oświęcimskiej karty rodziny - 3,50zł.
strefa B - rekreacyjna
- bilet dla osób niepełnosprawnych 7,00 zł.;
- na podstawie oświęcimskiej karty mieszkańca — 5.25zł;
- na podstawie oświęcimskiej karty rodziny - 4,90zl.
strefa C - basen 50 z rekreacja (bez sauny)
- bilet dla osób niepełnosprawnych 9,00 zł.;
- na podstawie oświęcimskiej karty mieszkańca - 6,75zł;
- na podstawie oświęcimskiej karty rodziny - 6,30zł.
strefa D - strefa rekreacyjna z sauną
- bilet dla osób niepełnosprawnych 10,00 zł.;
- na podstawie oświęcimskiej karty mieszkańca - 7,50zł;
- na podstawie oświęcimskiej karty rodziny - 7,00zł.
strefa E - wejście open na wszystkie baseny z sauną
- bilet dla osób niepełnosprawnych 12,00 zł.;
- na podstawie oświęcimskiej karty mieszkańca - 9,00zł;
- na podstawie oświęcimskiej karty rodziny - 8,40zł.

Cena udostępnienia torów dla grup zorganizowanych dla osób niepełnosprawnych zostanie zaproponowana w projekcie uchwały, który zostanie przedłożony pod obrady Rady Miasta Oświęcim na sesji w dniu 25 października br.

[ 171 ]