Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
remontu ul. Dąbrowskiego
(znak OR.b.0003.60.2017 zgłoszona dnia 2017-09-27, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie remontu ul. Dąbrowskiego.
W związku z informacjami dotyczącymi rozpoczynającego się remontu, strategicznej dla miasta, ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Norwida oraz w nawiązaniu do dzisiejszej uchwały Rady Miasta w sprawie emisji kolejnych obligacji pytam Pana Prezydenta:
- Czy jeszcze w tym roku zostaną przekazane Powiatowi Oświęcimskiemu dodatkowe środki finansowe na realizację tego zadania?
- Kto ze strony Miasta uczestniczył w przekazaniu placu budowy pod wyżej wymienioną inwestycję?
- Dlaczego nie udało się wyasygnować choć części środków finansowych potrzebnych na realizację tego zdania?
- Jak wyglądał proces uzgadniania wspólnej inwestycji pomiędzy Miastem a Powiatem?
- Jakie byłyby działania ze strony Miasta jeśli Powiatowi Oświęcimskiemu nie udałoby się wyasygnować brakującej kwoty?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-10-09)


Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 27 września 2017r. dotyczącą remontu ul. Dąbrowskiego uprzejmie informuję:

- w bieżącym roku miasto nie planuje przekazania dodatkowych środków finansowych dla Powiatu Oświęcimskiego na remont ul. Dąbrowskiego. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/707/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.06.2017r. na zadanie pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Norwida w Oświęcimiu " w tegorocznym budżecie miasta w ramach pomocy finansowej zostały zabezpieczone środki w wysokości do kwoty 691.229,00 zł;

- ze strony Miasta w przekazaniu placu budowy uczestniczyła Pani Grażyna Majcherczyk- Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich;

- miasto dla większości zadań ujętych w budżecie miasta na 2017r. przeprowadziło postępowania przetargowe w pierwszej połowie bieżącego roku. Wszystkie uzyskane z tego tytułu oszczędności zostały niezwłocznie rozdysponowane na kolejne zamierzenia inwestycyjne miasta. Informacja z Powiatu o otwarciu ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Dąbrowskiego i wysokości jedynej złożonej oferty wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 12 września br. Cena oferty okazała się być wyższa o kwotę 1.580.000 zł w stosunku do wielkości środków finansowych zabezpieczonych w budżetach: państwa, powiatu i miasta. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na rok 2018 przyjęto już zobowiązania w zakresie sfinansowania szeregu zadań majątkowych na łączną sumę ponad 34 min zł. Z tego powodu określenie możliwości przyjęcia kolejnych zobowiązań finansowych Miasta na rok przyszły, w postaci zabezpieczenia wnioskowanej przez Powiat dodatkowej kwoty w wysokości do 790.000 zł na powyższe zadanie, zostanie rozpatrzone przed ostatecznym złożeniem projektu budżetu miasta na 2018 rok. Jest to spowodowane potrzebą rzetelnego zbilansowania dochodów i planowanych wydatków we wszystkich elementach struktury budżetu.

- zadanie pn.: „Przebudowa ul Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego (z tarczą skrzyżowania) do ul. Norwida w Oświęcimiu" zostało zgłoszone przez Powiat Oświęcimski i ujęte w „Oświęcimskim Strategicznym Programie Rządowym - etap V 2016-2020" z terminem realizacji w 2017 roku i całkowitą wartością zadania w kwocie 1.875.000 zł (w tym: OSPR 1.500.000; dotacja Miasta 187.500 zł; b. Powiatu 187.500 zł). Miasto Oświęcim w/w kwotę zabezpieczyło w budżecie miasta w 2017 roku, zgodnie z uchwałą nr XXIX/556/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2016r. i zawarło stosowną umowę z Powiatem. Dodatkowo Powiat Oświęcimski zaplanował w 201 lx. przebudowę nawierzchni ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Sniadeckiego i zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2017 rok kwoty 500.000 zł. Rada Miasta uchwałą nr XXX1/6O6/17 z dnia 22.02.2017r wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu, co było podstawą zawarcia drugiej umowy z Powiatem na ten zakres robót.
W dniu 19 czerwca 2017r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z Powiatu Oświęcimskiego informujące o potrzebie zmiany wielkości pomocy finansowej udzielanej przez Miasto Oświęcim w 2017r. na przebudowę ul. Dąbrowskiego. Wynikło to z możliwości uzyskania większego od planowanego dofinansowania zadania w ramach OSPR oraz objęcie dofinansowaniem z budżetu Państwa przebudowy większego odcinka ul. Dąbrowskiego tj. od ul. Chopina do ul. Norwida. W konsekwencji takiego działania zmieniono zakres i budżet zadania oraz udziały finansowe obu samorządów i budżetu Państwa. Planowany pierwotnie udział Miasta Oświęcim w przebudowie dwóch odcinków ul. Dąbrowskiego w2017r. został nieznacznie podwyższony z kwoty 687,500 zl do kwoty 691.229 zł. Z uwagi na powyższe, aby można było dokonać odpowiednich zmian w rozliczeniach z Powiatem oraz zawrzeć stosowną i jedną umowę odpowiadającą zwiększonej pomocy finansowej na przebudowę ul. Dąbrowskiego, przedłożono Radzie Miasta Oświęcim stosowny projekt uchwały. Uchwałą Nr XXXVI/707/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28,06.2017r. dokonano zmiany uchwały nr XXłX/556/16 z dnia 21.12.20lór. oraz uchylono uchwałę nr XXXI/606/2017 z dnia 22.02.2017r. Ostatecznie dla zadania pn „Przebudowa ul. Dąbrowskiego - pomoc dla Powiatu" Miasto w 2017r zabezpieczyło kwotę 691.229 zł.

- Ulica Dąbrowskiego jest drogą powiatową, której zarządcą jest Powiat Oświęcimski. Miasto udziela Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadań dotyczących przebudowy dróg powiatowych na terenie miasta. Wysokość udzielanej pomocy finansowej uzależniona jest od możliwości finansowych miasta, które również musi zabezpieczyć w corocznym budżecie odpowiednie środki finansowe na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

Ponadto za przygotowanie stosownych projektów na drogach powiatowych i uzyskanie na nich wymaganych pozwoleń odpowiada Starostwo Powiatowe. Szkoda, że pomimo, iż zadanie było ujęte w OSPR do realizacji w 2017 stosowne pozwolenia uzyskano dopiero w połowie 2017r. Przetarg ogłoszono w m-cu sierpniu br., a otwarcie ofert nastąpiło 8 września br. Za sposób przygotowania inwestycji miasto Oświęcim nie ponosi odpowiedzialności. Starostwo Powiatowe, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, zobligowane jest do realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na co otrzymuje stosowne dochody własne. Samorządy gminne, o ile uznają i mają takie możliwości finansowe, mogą wesprzeć te zadania ze środków budżetu gminy.

Miasto Oświęcim w ostatnich trzech latach 2015-2017 wsparło kwotą 3.127.272,35 zł inwestycje na drogach powiatowych. Natomiast Powiat Oświęcimski wsparł kwotą 174.343,03 zł inwestycje gminne na terenie miasta Oświęcim.

[ 219 ]