Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie Miasta Oświęcim
(znak OR.b.0003.56.2017 zgłoszona dnia 2017-08-30, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan )


Stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39 składam interpelację w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie Miasta Oświęcim.
w związku z wejściem w życie z dniem 01 października 2017r. ustawy tworzącej tzw. sieci szpitali, która nakłada obowiązek realizowania świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu nie będzie już takich świadczeń oferować. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pozwala na organizację dodatkowych miejsc przyjmowania pacjentów w celu zwiększenia dostępności do tych świadczeń. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami na terenie powiatu oświęcimskiego za tą opiekę będzie odpowiedzialny Szpital Powiatowy w Oświęcimiu.
W związku z powyższym niektóre gminy podjęły rozmowy na temat utrzymania stosownych poradni na ich terenie. Przykładem może być choćby Gmina Kęty, która jak możemy domniemywać po zaplanowanej na dzień 31 sierpnia nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu, porozumiała się z powiatem oświęcimskim w tej sprawie.
Dlatego pytam:
1. Jakie działania podjęło Miasto Oświęcim w/w sprawie?
2. Czy Prezydent Miasta Oświęcim rozmawiał 2 przedstawicielami powiatu oświęcimskiego w/w sprawie?
3. Jeżeli nie to dlaczego, jeżeli tak, to z jakimi efektami?
4. Czy od 1 października 2017r. mieszkańcy Miasta Oświęcim, będą mogli dalej korzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego - Przychodni Rejonowej nr 4 w Oświęcimiu?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-09-13)


Szanowny Panie,
w odpowiedzi na interpelację znak: OR.b.0003.56.2017 złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej informuję, że w związku z nowelizacją Ustawy z 27 kwietnia 2008 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Ustawa z 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. z 2017 r. poz. 844) od dnia 1 października 2017 r. świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą, co do zasady, udzielane wyłącznie przez świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
W ramach nowego systemu Szpital Powiatowy w Oświęcimiu będzie zobowiązany do udzielania świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, co w pełni zabezpieczy potrzeby mieszkańców Oświęcimia w tym zakresie.

[ 152 ]