Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
zadania "Oświęcimski Prasoł"
(znak OR.b.0003.54.2017 zgłoszona dnia 2017-08-30, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Ireneusz Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie!
Zgodnie z zapisami § 39 Statutu Miasta Oświęcim zwracam się z interpelacją w następującej sprawie:
W strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020 planowane było zadanie nr 5.1.5 „Oświęcimski Prasoł”, które obejmowało ulokowanie na terenie całego miasta kilku figurek/postaci Prasoła.
Jak czytamy w sprawozdaniu „zadanie zakończono z uwagi na negatywną decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie umiejscowienia na terenie Starego Miasta zespołu rzeźb Prasołów".
W związku z tym zadaję pytanie:
- czy to znaczy, że zaniechano całkowicie w/w koncepcji również w innych częściach naszego Miasta i jeżeli tak to dlaczego? Podobne figurki np. małe krasnale stoją na terenie Miasta Wrocławia i stały się pewnego rodzaju zjawiskiem społecznym i sporą atrakcją turystyczną.
- czy przewiduje się w przyszłości rozmieszczenie figurek Prasołów na terenie Miasta tak by nie kolidowały z zaleceniami Konserwatora Zabytków a jednocześnie mogłyby promować inne części czy dzielnice naszego Miasta?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-09-07)


W odpowiedzi na interpelację znak OR.b.0003.54.2017, złożoną na Sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 30.08.2017 r. w sprawie zakończenia zadania 5.1.5 „Oświęcimski Prasoł" w Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020 informuję, że zadanie zakończono z uwagi na negatywną opinię konserwatora, który wskazał, że postać prasoła i historyczny fakt uzyskania przywileju solnego nie budzi jednoznacznych skojarzeń z Oświęcimiem tylko z Wieliczką i w zasadzie promuje to właśnie miasto.
Przywołanie postaci prasoła miało za zadanie podkreślić historyczny rodowód miasta i stać się kanwą działań promujących dziedzictwo Oświęcimia. Dla wykonania zadania 5.1.5 Strategii posadowienie rzeźb przedstawiających prasoła na terenie Starego Miasta było kluczowe, ponieważ postać ta ma kontekst historyczny i topograficznie z tą częścią miasta jest najbardziej związana. W obliczu negatywnej opinii konserwatora usytuowanie rzeźb w innych częściach miasta, bez uwzględniania części historycznej, byłoby projektem niepełnym.
Jednocześnie zapewniam, że pomimo braku realizacji figurek prasoła i co za tym idzie gry i mapy turystycznej z nimi związanych, z samej postaci prasoła w innych działaniach promujących historyczne dziedzictwo Oświęcimia Miasto nie będzie rezygnować. Postać prasoła ma potencjał promocyjny dla Oświęcimia. W przygotowaniu są legendy dotyczące Oświęcimia, w tym min.. związane z postacią kupca solnego. Niewykluczone jest też poszerzenie oferty wydarzeń organizowanych w obszarze Starego Miasta o „Święto Prasoła".

[ 161 ]