Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
"materiału informacyjnego Urzędu Miasta na temat patrona krytej pływalni"
(znak OR.b.0003.49.2017 zgłoszona dnia 2017-07-19, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik Michał Chrzan )


Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składamy interpelację w sprawie „materiału informacyjnego Urzędu Miasta na temat patrona krytej pływalni".
W związku z publikacją w lokalnych mediach „materiału informacyjnego Urzędu Miasta na temat patrona krytej pływalni" opatrzonego opisem „materiał sponsorowany" pytamy Pana Prezydenta:
- W jakich mediach został opublikowany wyżej wymieniony materiał?
- Jakie były koszty publikacji filmu w mediach?
- Przez kogo, na potrzeby Urzędu Miasta, został zrealizowany materiał?
- Jakie poniesiono koszty finansowe związane z realizacją tego materiału informacyjnego?
- Jakie przyjęto kryteria przy doborze osób wypowiadających się w filmie?
- Dlaczego do wypowiedzi nie zaproszono członków klubu radnych PiS?
- W jakim celu zrealizowano cytowany materiał sponsorowany? Jaki szczytny cel przyświecał pomysłodawcom tego projektu?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-07-26)


Odpowiadając na interpelację zgłoszoną na sesji 19 lipca 2017 r. znak: OR.b.0003.49.2017 7. 19 lipca 2017 r. w sprawie materiału informacyjnego Urzędu Miasta na temat patrona krytej pływalni informuję, że program został wyemitowany na dwóch portalach lokalnych: Fakty Oświęcim i Oświęcim Online.
Koszty publikacji w obu mediach wyniosły 504,30 zł. Informację przygotowało BTV Studio Bielsko-Biała w ramach podpisanej z miastem umowy na produkcję i emisję programów informacyjnych „Wieści z Ratusza". Materiał o patronie krytej pływalni przygotowany został w ramach polityki informacyjnej Urzędu Miasta.

[ 170 ]