Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
altany śmietnikowej przy ul. Pileckiego
(znak OR.b.0003.18.2015 zgłoszona dnia 2015-03-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 zgłaszam interpelację:
Po wnikliwej analizie odpowiedzi na zgłaszane interpelacje dotyczące stanu technicznego altany śmietnikowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła Miłosierdzia Bożego na os. Rtm. Witolda Pileckiego stwierdzam, że w/w odpowiedzi wzajemnie się wykluczają. Bowiem w odpowiedzi z 4 września 2013r. Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim odpowiedział, iż wniosek do sądu zostanie złożony w grudniu 2013r. Natomiast w odpowiedzi z dnia 09.03.2015r. Prezydent Miasta Oświęcim odpowiedział, że nie upłynął jeszcze 30-letni termin posiadania samoistnego.
Dlatego pytam:
1. O co „kaman"?
2. Czy we wrześniu 2013r. nie sprawdzono wnikliwe dokumentacji?
3. Kiedy upłynie 30-letni termin posiadania samoistnego?
4. Może warto zastanowić się nad zmianą lokalizacji w/w altany?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-04-07)


Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na interpelację znak OR.b.0003.18.2015 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie stanu technicznego altany śmietnikowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła Miłosierdzia Bożego na os. Rtm. Witolda Pileckiego informuję, że odpowiedź na Pana interpelację z dnia 4 września 2013 r., złożoną również w niniejszej sprawie, w ostatnim akapicie wyraźnie wskazywała, że przejęcie przedmiotowych nieruchomości na drodze prawnej jest przedmiotem weryfikacji. Termin złożenia wniosku do Sądu, określony na grudzień 2013 r. był terminem ewentualnym, przez co należy rozumieć, że zostałby on dochowany jedynie w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów.
Tymczasem w wyniku analizy dokumentów ustalono, że przedmiotowy teren jest utrzymywany przez Miasto od 1988 r. Ten rok jest datą, od której można by przyjąć ewentualne rozpoczęcie biegu 30 letniego terminu posiadania samoistnego, koniecznego dla nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Przy tak określonym początkowym terminie biegu zasiedzenia ewentualne stwierdzenie nabycia własności w tym trybie byłoby możliwe w 2018 r. Warto jednocześnie zaznaczyć, iż spełnienie przesłanek koniecznych do nabycia własności przez zasiedzenie (samoistne posiadanie i upływ czasu) podlega każdorazowo ocenie sądu. Ponadto informuję, że w latach 2015-2016 nie jest planowana zmiana lokalizacji altany.

[ 221 ]