Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
remontu ul. Szpitalnej
(znak OR.b.0003.1.2014 zgłoszona dnia 2014-12-22, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Ireneusz Góralczyk Adam Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie
Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim rozdział IV § 39.1-2 składamy interpelację w sprawie remontu nawierzchni ulicy Szpitalnej.
Ulica Szpitalna jest jedną z najliczniej zamieszkanych ulic w Oświęcimiu. Ulica ta, a właściwie część tej ulicy bezpośrednio przylegająca do bloków mieszkalnych nigdy nie doczekała się remontu. Najgorszy stan nawierzchni dróg oraz chodników jest przy blokach: Szpitalna 32-50 oraz Szpitalna 54-72.
Mając na uwadze odpowiedź Pana Prezydenta na interpelację złożoną przez radnego Adama Góralczyka w dn. 30.11.2011r. wskazującą na wysokie koszty remontu całej ulicy, a także na problemy natury prawnej zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
- Czy i kiedy możliwe jest w ramach posiadanych środków budżetowych naprawienie nawierzchni jezdni oraz chodników przy wyżej wskazanych blokach?
- Czy i kiedy możliwe jest naprawienie nawierzchni drogi i parkingu przy ul. Dąbrowskiego 65-79?
- Kiedy miasto zamierza kompleksowo wyremontować tę jakże ważną dla miasta i wielu mieszkańców ulicę?
- Czy taki kompleksowy remont oparty na koncepcji z 2010r.można. by podzielić na etapy i w ten sposób przygotować plan remontu oraz ewentualne pozwolenie na budowę?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-01-02)


Szanowni Panowie Radni,
odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 22 grudnia 2014r. znak: OR.b.0003.1.2014 w sprawie remontu nawierzchni ulicy Szpitalna uprzejmie informuję, że realizacja zadania wg. projektu koncepcyjnego z 20l0r. obejmującego tereny pomiędzy ulicami: Szpitalna, Dąbrowskiego, Krasińskiego oraz Potokiem Klucznikowskim nie jest na chwilę obecną planowana. Wynika to z poważnego zaangażowania miasta w realizację szeregu innych, istotnych dla mieszkańców zadań i aktualne możliwości finansowe budżetu nie pozwalają na podjęcie tej ważnej, ale i kosztownej inwestycji. W 2015r. planowane jest na Osiedlu Chemików rozpoczęcie realizacji zadania związanego z przebudową ulic : Marii Skłodowskiej-Curie i Partyzantów, dla którego założono dwuletni cykl realizacji i finansowania. W następnej kolejności planuje się dokonać przebudowy rejonu ul. Kusocińskiego, obejmującego obszar pomiędzy ulicami : Słowackiego, Olszewskiego, Bema i Wróblewskiego.
Teren Osiedla Chemików przy ul. Szpitalnej byłby zatem poddawany przebudowie jako trzeci w kolejności, po zrealizowaniu dwóch poprzednio wymienionych.
Należy także przyjąć, że projekt koncepcyjny przebudowy komunikacyjnej osiedla przy ul. Szpitalnej, opracowany w 2010r. wymaga dodatkowej analizy i uszczegółowienia. Dlatego planuje się przeprowadzić te prace w bieżącym roku tak, aby w 2016r. możliwe było zaplanowanie wykonania dokumentacji technicznej, a następnie uzyskanie pozwolenia na budowę. Po zabezpieczeniu środków finansowych na przewidywany zakres inwestycji, umożliwiło by to rozpoczęcie w/w zadania. Podana kolejność działań jest spójna i możliwa do przeprowadzenia, przy założeniu odpowiednio prowadzonych prac dokumentacyjnych oraz sprawnego załatwiania uzgodnień i formalności administracyjno-prawnych.
Uprzejmie informuję, że w okresie wiosennym 2015r. zostanie przeprowadzony przegląd stanu technicznego opisanych przez Panów dróg, chodników i miejscowe uszkodzenia nawierzchni zostaną usunięte w ramach wykonywanych w mieście remontów cząstkowych.

[ 346 ]