ARCHIWUM BIP URZEDU MIASTA OSWIECIM

Biuletyn Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl...
Urzędu Miasta Oświęcim

<< lista dokumentów w kategorii | pełna lista grup i kategorii (strona główna BIP)

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta Oświęcim w dniu 30.11.2011 r.:

Informacja o działaniach związanych z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – druk nr 273/11
(wielkość pliku: 492.44 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu, obejmującego teren Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną, us
(wielkość pliku: 1829.1 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy al. Tysiąclecia na okres 3 lat – druk nr 294/11
(wielkość pliku: 66.01 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Powstańców Warszawy na okres 3 lat – druk nr 282/11
(wielkość pliku: 113.73 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Solnej na okres 3 lat – druk nr 291/11
(wielkość pliku: 177.53 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Szewczyka na okres 3 lat – druk nr 284/11
(wielkość pliku: 142.35 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy al. Tysiąclecia na okres 3 lat – druk nr 288/11
(wielkość pliku: 121.37 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem – druk nr 287/11
(wielkość pliku: 74.1 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem – druk nr 286/11
(wielkość pliku: 59.72 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego z równoczesną sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części działki pod budynkiem – druk nr 285/11
(wielkość pliku: 68.68 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy Placu Kościuszki 5 – druk nr 292/11
(wielkość pliku: 173.88 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz miasta w rejonie osiedla Rotmistrza Pileckiego w Oświęcimiu – druk nr 283/11
(wielkość pliku: 158.57 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przy ul. Bulwary w Oświęcimiu – druk nr 302/11
(wielkość pliku: 72.67 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń w budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ulicy Unii Europejskiej 10 – druk nr 274/11
(wielkość pliku: 60.85 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim – druk nr 293/11
(wielkość pliku: 153.63 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s określenia trybu i szczególnych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – druk nr 240/11 + autopoprawka
(wielkość pliku: 474.48 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XIV/231/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok
(wielkość pliku: 77.41 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s połączenia spółki pod firmą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (spółka Przejmująca) ze spółką pod firmą ,,Cmentarz Komunalny” Sp z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (spółka Przejmowana) – druk nr
(wielkość pliku: 73.62 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXVI/265/08 z dnia 26 marca 2008 r. - druk nr 279/11
(wielkość pliku: 626.44 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. ,,Budowa kanału deszczowego wraz z wylotem wód deszczowych do istniejącego rowu Bagienko – aktualizacja projektu” - druk nr 301/11
(wielkość pliku: 88.36 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s przyjęcia zadania z zakresu właściwości województwa – druk nr 277/11
(wielkość pliku: 83.87 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu w 2012 r. - druk nr 276/11
(wielkość pliku: 104.91 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 307/11
(wielkość pliku: 136.01 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr X/158/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Oświęcim – druk nr 278/
(wielkość pliku: 140.4 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały XXXIX/403/08 Rady Miasta z dnia 26.11.2008 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu –
(wielkość pliku: 60.09 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały XLII/455/09 Rady Miasta z dn. 28.01.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
(wielkość pliku: 256.26 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s przystąpienia Miasta Oświęcim do projektu ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I – III szkół podstawowych” - druk nr 297/11
(wielkość pliku: 62.08 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s współpracy z Gminą Oświęcim – druk nr 272/11
(wielkość pliku: 57.78 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/180/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 listopada 2003 r. - druk nr 271/11
(wielkość pliku: 63.28 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s programu oddłużeniowego dla lokatorów i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasto Oświęcim - druk nr 305/11
(wielkość pliku: 341.65 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s zabezpieczenia finansowego na realizację zadania ,,Dom otwarty – interdyscyplinarny projekt kulturalny” w Oświęcimskim Centrum Kultury, jako wkładu własnego Gminy Miasto Oświęcim – druk nr 311/11
(wielkość pliku: 64.56 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s kontroli w zakresie wykorzystania środków z budżetu miasta na działalność Zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu – egzekwowanie zaległości czynszowych – druk nr 303/11
(wielkość pliku: 217.81 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s kontroli w zakresie poprawności ogłaszania przez Prezydenta Miasta Oświęcim przetargów oraz zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na
(wielkość pliku: 232.07 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s objęcia corocznego patronatu nad otwartym spotkaniem wigilijnym dla mieszkańców miasta Oświęcim – druk nr 308/11
(wielkość pliku: 20.15 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 280/11
(wielkość pliku: 2679.45 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 304/11
(wielkość pliku: 14604.39 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – druk nr 290/11
(wielkość pliku: 87.06 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr VI/55/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2011-2019 – druk nr 309/11
(wielkość pliku: 635.09 Kbajtów)

Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 – Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. - druk nr 310/11
(wielkość pliku: 841.43 Kbajtów)

Stanowisko w sprawie średniej ceny drewna – druk nr 289/11
(wielkość pliku: 42.94 Kbajtów)


[1041]

dokumenty:10145
pliki:29319

UWAGA ! W przypadku problemów z otwarciem dokumentów w formacie Adobe PDF bezpośrednio w oknie przeglądarki, prosimy o zapisanie dokumentu na dysku własnego komputera i otwarcie go z tej lokalizacji. Wszystkie wystawiane przez nas dokumenty są skanowane aktualną wersją programów antywirusowych.

[ Poprzednia strona ]