ARCHIWUM BIP URZEDU MIASTA OSWIECIM

Biuletyn Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl...
Urzędu Miasta Oświęcim

<< lista grup i kategorii dokumentów (strona główna BIP)

Ogłoszenia:

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (19.10.2018r.)

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa ulicy Kamieniec na odcinku od km 0+000 do km 0+ 753,11 (kilometraż roboczy), położonej w m. Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie”

  Zamieszczono dnia 2018-10-16 / 2018-10-16, Wprowadził / email Monika Pendracka, (33) 842-91-45 (wew. 11-45)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia z dnia 28 czerwca 2018 r.

  Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu w dniu 28 czerwca 2018 r. postanowienia o zmianie postanowienia Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 października 2017 r. w zakresie terminu wykonania obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym pn. "Budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu od km 0+000,65 do km 1+362,30" i ustalenia nowego terminu - do dnia 30 listopada.

  Zamieszczono dnia 2018-07-02 / 2018-07-02, Wprowadził / email Monika Pendracka, (33) 842-91-45 (wew. 11-45)

 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu

  Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu zawiadamia, o wydaniu na wniosek Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Zaborska 2, działającego poprzez Pełnomocnika P. Jakuba Czerneckiego, decyzji z dnia 08.05.2018r. znak: KR.ZUZ.5.421.3.4.2018.lŚ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do projektowanych rowów R1 i R2, łączących się 2 rowem Młynówka Paździory, wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenu drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej w miejscowości Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2018-05-24 / 2018-05-24, Wprowadził / email Monika Pendracka, (33) 842-91-45 (wew. 11-45)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 18 maja 2018 r. oraz zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy z dnia 21 maja 2018 r.

  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 i 16, art. 33 ust. 1 pkt 1-8, art. 79 ust. 1 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o: 1. Złożeniu przez inwestora: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: Budowa przepławki dla ryb omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły oraz modernizacja pracy śluzy żeglugowej na kanale żeglugowym Oświęcim – Przeciszów w obrębie miejscowości Oświęcim i Dwory, gmina Oświęcim, miejscowości Gromiec, gmina Libiąż – Stopień Wodny Dwory – realizowane w ramach zadania pn.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”. 2. Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. 3. Zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie wskazuję 30-dniowy termin na składanie uwag i wniosków: od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 11 lipca 2018 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim: - w formie pisemnej, - ustnie do protokołu, - za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz z niezbędną dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój 22 w godzinach pracy urzędu. Do niezbędnej dokumentacji sprawy należą: - wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, - postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, - stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Organem właściwym do wydania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie i Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Organem właściwymi do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu.

  Zamieszczono dnia 2018-05-21 / 2018-07-20, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • INFORMACJA STAROSTY OŚWIĘCIMSKIEGO O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ OTWARTEJ DLA SPOŁECZEŃSTWA W SPRAWIE BUDOWY ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW W OŚWIĘCIMIU

  INFORMACJA STAROSTY OŚWIĘCIMSKIEGO O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ OTWARTEJ DLA SPOŁECZEŃSTWA W SPRAWIE BUDOWY ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW W OŚWIĘCIMIU

  Zamieszczono dnia 2018-05-17 / 2018-05-17, Wprowadził / email Marta Kowal, +48-33-8429-171 (wew. 11-71)

 • Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10.05.2018 r.

  Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 10 maja 2018 r. zostało wydane postanowienie znak: WI-XI.7820.1.25.2018.AP, nakładające na inwestora obowiązek, usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do 09 września 2018 r.,

  Zamieszczono dnia 2018-05-15 / 2018-05-15, Wprowadził / email Wioletta Lasatowicz, +48-33-8429122 (wew. 11-22)

 • Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego z dnia 15 maja 2018 r.

  Stosownie do art. 39 ust. 6 oraz 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2222) Urząd Miasta Oświęcim, wypełniając zadania zarządcy dróg gminnych na terenie gminy Oświęcim - miasto, zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanej do realizacji w mieście Oświęcim inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA UL. PRUSA I UL. ORZESZKOWEJ – PROJEKT BUDOWLANY

  Zamieszczono dnia 2018-05-15 / 2018-05-15, Wprowadził / email Monika Pendracka, (33) 842-91-45 (wew. 11-45)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 maja 2018 r.

  Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 21.05.2015 r. złożony przez Pana Czesława Dąbrowskiego pełnomocnika firmy: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym: 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I”.

  Zamieszczono dnia 2018-05-14 / 2018-05-14, Wprowadził / email Marta Kowal, +48-33-8429-171 (wew. 11-71)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 maja 2018 r.

  Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, zwalniającym z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycję pn.: „Budowa komina awaryjnego dla odgazów z produkcji polistyrenu do spieniania (EPS II) na działce nr 2653/48 – alternatywa dla instalacji dopalania odgazów RTO w przypadku jej awaryjnego postoju”, planowaną na działce nr 2653/48 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2018-05-11 / 2018-05-25, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 8 maja 2018 r. (2)

  Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie instalacji do przetwarzania i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z punktem zbierania i magazynowania odpadów zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1”, planowanego na działce nr 1773/27 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Biotech Energia Sp. z o.o., ul. Piastowska 2A, 42-674 Zbrosławice

  Zamieszczono dnia 2018-05-11 / 2018-05-25, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 8 maja 2018 r. (1)

  Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, zwalniającym z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycję pn.: „Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowaną na działce nr 4126/4 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Solvent Wistol S.A., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2018-05-11 / 2018-05-25, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 7 maja 2018 r.

  Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy w ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam o: 1. Wydaniu w dniu 7 maja 2018 r. decyzji administracyjnej dla inwestycji pn.: „Zmiana układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: uzbrojenie podziemne, drogi, parkingi, budowa centrum logistycznego i przebudowa bramy B w firmie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. J. w Oświęcimiu”, planowanego na działce nr 4126/11 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Postanowienie zostało wydane dla inwestora: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim. 2. Możliwości wniesienia przez strony postępowania odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 3. Zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - danych o ww. decyzji Prezydenta Miasta Oświęcim. Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji - przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. § 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Zamieszczono dnia 2018-05-11 / 2018-06-10, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania (30.04.2018 r.)

  WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 44 (ul. Fabryczna) na odcinku od km 61+544,00 do km 62+411,60 w zakresie budowy chodnika, zatoki autobusowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z odwodnieniem w miejscowości Oświęcim, (znak sprawy: WI-XI.7820.1.25.2018)

  Zamieszczono dnia 2018-04-30 / 2018-04-30, Wprowadził / email Wioletta Lasatowicz, +48-33-8429120 (wew. 11-20)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (25.04.2018 r.)

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wydaniu w dniu 20 kwietnia 2018 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 2/18 o symbolu WAB.6747.11.2017 orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa ul. Polowieckiej w 0święcimiu”

  Zamieszczono dnia 2018-04-25 / 2018-04-25, Wprowadził / email Monika Pendracka, (33) 842-91-45 (wew. 11-45)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2018 r.

  Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt. 8 i art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. postanowienia Prezydenta Miasta Oświęcim, nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: Budowa przepławki dla ryb omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły oraz modernizacja pracy śluzy żeglugowej na kanale żeglugowym Oświęcim – Przeciszów w obrębie miejscowości Oświęcim i Dwory, gmina Oświęcim, miejscowości Gromiec, gmina Libiąż – Stopień Wodny Dwory – realizowane w ramach zadania pn.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”, planowanego na działkach nr: 2059/3, 2168/21, 2173/1, 2593/7, 2368/45, 2368/48, 2368/64, 2368/49, 2217/4 obręb Dwory I, 1184/5, 1166/3 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim; 11/2 obręb Dwory II, gmina Oświęcim; 1534/5 obręb Gromiec, gmina Libiąż. Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków. Dane o ww. postanowieniu zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku prowadzonym na stronie BIP tutejszego organu Na przedmiotowe postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Ze względu na fakt, iż liczba stron postępowania przekracza 20 – zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Zamieszczono dnia 2018-04-25 / 2018-05-09, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 9 kwietnia 2018 r.

  Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 74 ust. 3 pkt 2 w ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam o: 1. Wydaniu w dniu 9 kwietnia 2018 r. postanowienia zwalniającego z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycję pn.: „Zmiana układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: uzbrojenie podziemne, drogi, parkingi, budowa centrum logistycznego i przebudowa bramy B w firmie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. J. w Oświęcimiu”, planowanego na działce nr 4126/11 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Postanowienie zostało wydane dla inwestora: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim. Na przedmiotowe postanowienie nie służy stronom zażalenie. 2. Zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - danych o ww. postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim. 3. Możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu w terminie do 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji - przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. § 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Zamieszczono dnia 2018-04-11 / 2018-04-25, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 29 marca 2018 r.

  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o wniosku inwestora – Marcin Jakubiec, Janusz Pater – wspólników spółki cywilnej MJMetal Marcin Jakubiec, Janusz Pater S.C., ul. Unii Europejskiej 42, 32-600 Oświęcim – w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie składu materiałów budowlanych oraz opałowych wraz z punktem skupu surowców wtórnych”, planowanego na działce nr 1773/98 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2018-04-03 / 2018-04-17, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 28 marca 2018 r.

  Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt. 9, art. 85 ust. 3 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o 1. Wydaniu decyzji Nr 1/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji Nowe Dyspersje”, planowanego na działkach nr 2653/276, 2653/318, 2653/319, 2653/320 obręb Dwory I, 1801/1, 1801/2, 1801/3 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. 2. Zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 3. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcim i Marszałka Województwa Małopolskiego. Decyzja została wydana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla firmy Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tym samym postępowanie w ww. sprawie zostało zakończone. W przedmiotowej sprawie tutejszy organ dopuścił organizację ekologiczną – Towarzystwo Na rzecz Ziemi w Oświęcimiu do udziału w postępowaniu na prawach strony. Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

  Zamieszczono dnia 2018-03-30 / 2018-04-13, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 26 marca 2018r.

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ul. Polowieckiej w Oświęcimiu"

  Zamieszczono dnia 2018-03-26 / 2018-03-26, Wprowadził / email Monika Pendracka, (33) 842-91-45 (wew. 11-45)

 • Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia terminu załatwienia sprawy do dnia 20 kwietnia 2018 r.

  Rozpatrzenie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla gazociągu Skoczów - Komorowice - Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2018-03-21 / 2018-04-04, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 19 marca 2018 r.

  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o wniosku inwestora – Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa komina awaryjnego dla odgazów z produkcji polistyrenu do spieniania (EPS II) na działce nr 2653/48 – alternatywa dla instalacji dopalania odgazów RTO w przypadku jej awaryjnego postoju”, planowanego na działce nr 2653/48 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2018-03-20 / 2018-04-03, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Zawiadomienie z dnia 19.03.2018 r. Budowa przepławki dla ryb omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły oraz modernizacja pracy śluzy żeglugowej na kanale żeglugowym Oświęcim – Przeciszów w obrębie miejscowości Oświęcim i

  Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa przepławki dla ryb omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły oraz modernizacja pracy śluzy żeglugowej na kanale żeglugowym Oświęcim – Przeciszów w obrębie miejscowości Oświęcim i Dwory, gmina Oświęcim, miejscowości Gromiec, gmina Libiąż – Stopień Wodny Dwory – realizowane w ramach zadania pn.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”, planowanego na działkach nr: 2059/3, 2168/21, 2173/1, 2593/7, 2368/45, 2368/48, 2368/64, 2368/49, 2217/4 obręb Dwory I, 1184/5, 1166/3 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim; 11/2 obręb Dwory II, gmina Oświęcim; 1534/5 obręb Gromiec, gmina Libiąż - do dnia 25 maja 2018 r.

  Zamieszczono dnia 2018-03-19 / 2018-03-19, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 15 marca 2018 r.

  Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie punktu skupu surowców wtórnych”, planowanego na działce nr 1773/98 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim Decyzja została wydana dla Marcin Jakubiec, Janusz Pater – wspólników spółki cywilnej MJMetal Marcin Jakubiec, Janusz Pater S.C., ul. Unii Europejskiej 42, 32-600 Oświęcim, tym samym postępowanie w ww. sprawie zostało zakończone. Zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 3 informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

  Zamieszczono dnia 2018-03-19 / 2018-03-19, Wprowadził / email Marta Kowal, +48-33-8429-171 (wew. 11-71)

 • Wniosek Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 13 marca 2018 r. o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowi

  Pismo o wydanie opinii w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia określonego we wniosku inwestora – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Kraków, ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przepławki dla ryb omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły oraz modernizacja pracy śluzy żeglugowej na kanale żeglugowym Oświęcim – Przeciszów w obrębie miejscowości Oświęcim i Dwory, gmina Oświęcim, miejscowości Gromiec, gmina Libiąż – Stopień Wodny Dwory – realizowane w ramach zadania pn.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy””, planowanego na działkach nr: 2059/3, 2168/21, 2173/1, 2593/7, 2368/45, 2368/48, 2368/64, 2368/49, 2217/4 obręb Dwory I, 1184/5, 1166/3 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim; 11/2 obręb Dwory II, gmina Oświęcim; 1534/5 obręb Gromiec, gmina Libiąż. Zgodnie z art. 49 KPA - jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Zamieszczono dnia 2018-03-14 / 2018-03-28, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2018 r.

  Działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z a w i a d a m i a m, o wznowieniu postępowania administracyjnego znak: GA.6220.18.2017.III zakończonego ostateczną decyzją nr 14/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 grudnia 2017 r. wydanej dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: uzbrojenie podziemne, drogi, parkingi, budowa centrum logistycznego i przebudowa bramy B w firmie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. J. w Oświęcimiu”. Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.): Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji - przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. § 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informuję, że przysługuje Państwu prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania w każdym jego stadium. Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23.

  Zamieszczono dnia 2018-03-06 / 2018-03-20, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6740.1.211.2015

  Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6740.1.211.2015

  Zamieszczono dnia 2018-02-23 / 2018-02-23, Wprowadził / email Wioletta Lasatowicz, +48-33-8429120 (wew. 11-20)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Strzeleckiej od km 0+007.1 do km 0+097.3, budowa ul. Strzeleckiej od km 0+097.3 do km 0+319.9, rozbudowa ul Jesionowej od km 0+319.9 do km 0+608.2 w ramach inwestycji pn. Rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez ulicę Jesionową”

  Zamieszczono dnia 2018-02-22 / 2018-02-28, Wprowadził / email Paweł Kubica, +48 33 842-91-28 (wew. 11-28)

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Oświęcim z dnia 13 lutego 2018 r.

  Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestora -Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Kraków, ul. Piłsudskiego 22 - "Ochrona przeciwpowodziowa miasta Oświęcim - zabezpieczenie brzegów rz. Soły w km 6+210-6+820 w m. Oświęcim, Rajsko, gm. Oświęcim, pow. oświęcimski, woj. małopolskie

  Zamieszczono dnia 2018-02-15 / 2018-03-01, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 31 stycznia 2018 r.

  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15 stycznia 2018 r. Pana Bogdana Biel, Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 22, 31-523 Kraków - pełnomocnika inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przepławki dla ryb omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły oraz modernizacja pracy śluzy żeglugowej na kanale żeglugowym Oświęcim – Przeciszów w obrębie miejscowości Oświęcim i Dwory, gmina Oświęcim, miejscowości Gromiec, gmina Libiąż – Stopień Wodny Dwory – realizowane w ramach zadania pn.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy””, planowanego na działkach nr: 2059/3, 2168/21, 2173/1, 2593/7, 2368/45, 2368/48, 2368/64, 2368/49, 2217/4 obręb Dwory I, 1184/5, 1166/3 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim; 11/2 obręb Dwory II, gmina Oświęcim; 1534/5 obręb Gromiec, gmina Libiąż. Ze względu na fakt, iż liczba stron postępowania przekracza 20 – zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Ponadto informuję, że przysługuje Państwu prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania w każdym jego stadium. Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23.

  Zamieszczono dnia 2018-02-02 / 2018-02-16, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (01.02.2018r.)

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 30 stycznia 2018 r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.6.2017 o zmianie postanowienia Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 października 2017 r. o symbolu WAB.6747.6.2017

  Zamieszczono dnia 2018-02-01 / 2018-02-06, Wprowadził / email Monika Pendracka, (33) 842-91-45 (wew. 11-45)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 stycznia 2018 r.

  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 i 16, art. 33 ust. 1 pkt 1-8, art. 79 ust. 1 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o złożeniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko będącego częścią wniosku firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji Nowe Dyspersje”, planowanego na działkach nr 2653/276, 2653/318, 2653/319, 2653/320 obręb Dwory I, 1801/1, 1801/2, 1801/3 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. W związku z powyższym w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ponownie wskazuję 30-dniowy termin na składanie uwag i wniosków: od 23.01.2018 r. do 21.02.2018 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: - w formie pisemnej, - ustnie do protokołu, - za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami oraz z niezbędną dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój 22 w godzinach pracy Urzędu. Do niezbędnej dokumentacji sprawy należą: - wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, - postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, - stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Organami właściwymi do wydania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Organami właściwymi do wydania opinii są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu i Marszałek Województwa Małopolskiego. Jednocześnie informuję, że w związku z dokonanym podziałem działek inwestycyjnych nastąpiła aktualizacja numeracji działek, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia.

  Zamieszczono dnia 2018-01-19 / 2018-02-28, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 stycznia 2018 r.

  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o wniosku inwestora – Marcin Jakubiec, Janusz Pater – wspólników spółki cywilnej MJMetal Marcin Jakubiec, Janusz Pater S.C., ul. Unii Europejskiej 42, 32-600 Oświęcim – w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie punktu skupu surowców wtórnych”, planowanego na działce nr 1773/98 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2018-01-11 / 2018-01-25, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (10.01.2018r.)

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 05.01.2018 r. zostało wydane postanowienie o symbolu WAB.6747.n.2017 o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ulicy Polowieckiej w Oświęcimiu".

  Zamieszczono dnia 2018-01-10 / 2018-01-24, Wprowadził / email Monika Pendracka, (33) 842-91-45 (wew. 11-45)

 • Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

  Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U. z 2017 r.,poz. 1405) proszę o wywieszenie, na okres 14 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu, w BIP lub przez ogłoszenie w sposób zwyczajowy przyjęty załączonego obwieszczenia (o postanowieniu odwieszającym postępowanie w sprawaie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 132, 138,147, 161, 180, 654, 655, 657,658,699 na odcinku Gliwice - Bytom - Chorzów Stary - Mysłowice - Brzezinka - Oświęcim oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka"). Następnie proszę o zwrot obwieszczenia z informacją o terminie wywieszenia i zdjęćia ogłoszenia.

  Zamieszczono dnia 2018-01-03 / 2018-01-03, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.

  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o wniosku inwestora – Biotech Energia Sp. z o.o., ul. Piastowska 2A, 42-674 Zbrosławice z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie instalacji do przetwarzania i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z punktem zbierania i magazynowania odpadów zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1”, planowanego na działce nr 1773/27 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-12-27 / 2018-01-10, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2017 r.

  Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - danych o ww. decyzji - dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: uzbrojenie podziemne, drogi, parkingi, budowa centrum logistycznego i przebudowa bramy B w firmie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. J. w Oświęcimiu”, planowanego na działce nr 4126/7 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Decyzja została wydana dla inwestora - Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tym samym postępowanie w ww. sprawie zostało zakończone. Zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 3 informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

  Zamieszczono dnia 2017-12-21 / 2018-01-04, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (20.12.2017r)

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Strzeleckiej od km 0+007.1 do km 0+097.3, budowa ul. Strzeleckiej od km 0+097.3 do km 0+319.9, rozbudowa ul Jesionowej od km 0+319.9 do km 0+608.2 w ramach inwestycji pn. Rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez ulicę Jesionową”

  Zamieszczono dnia 2017-12-20 / 2017-12-20, Wprowadził / email Monika Pendracka, (33) 842-91-45 (wew. 11-45)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 15 grudnia 2017 r.

  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o wniosku inwestora – Solvent Wistol S.A., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego na działce nr 4126/4 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-12-18 / 2018-01-01, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (01.12.2017r.)

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Polowieckiej w Oświęcimiu”

  Zamieszczono dnia 2017-12-01 / 2017-12-06, Wprowadził / email Monika Pendracka, (33) 842-91-45 (wew. 11-45)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 16 listopada 2017 r.

  Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, zwalniającym z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycję pn.: „Zmiana układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: uzbrojenie podziemne, drogi, parkingi, budowa centrum logistycznego i przebudowa bramy B w firmie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. J. w Oświęcimiu”, planowanego na działce nr 4126/7 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-11-20 / 2017-12-04, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 15 listopada 2017 r.

  Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - danych o ww. decyzji - dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji dopalania odgazów z produkcji EPS na działce nr 2653/48”, planowanego na działce nr 2653/48 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Decyzja została wydana dla inwestora - Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tym samym postępowanie w ww. sprawie zostało zakończone. Zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 3 informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

  Zamieszczono dnia 2017-11-20 / 2017-12-04, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 8 listopada 2017 r.

  Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - danych o ww. decyzji - dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin z kotła OP-130 nr 3 (K3)”, planowanego na działce nr 2653/217 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Decyzja została wydana dla inwestora - Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tym samym postępowanie w ww. sprawie zostało zakończone. Zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 3 informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

  Zamieszczono dnia 2017-11-09 / 2017-11-23, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 6 listopada 2017 r.

  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 i 16, art. 33 ust. 1 pkt 1-8, art. 79 ust. 1 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), podaję do publicznej wiadomości informację o: 1. Wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji Nowe Dyspersje”, planowanego na działkach nr 2653/276, 2653/277 obręb Dwory I, 1801 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. 2. Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. inwestycji. 3. Zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz danych o raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie wskazuję 30-dniowy termin na składanie uwag i wniosków: od 23.11.2017 r. do 22.12.2017 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: - w formie pisemnej, - ustnie do protokołu, - za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz z niezbędną dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój 22 w godzinach pracy Urzędu. Do niezbędnej dokumentacji sprawy należą: - wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, - postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, - stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Organem właściwym do wydania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie. Organami właściwymi do wydania opinii są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu i Marszałek Województwa Małopolskiego.

  Zamieszczono dnia 2017-11-07 / 2017-12-27, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego (6.11.2017r.)

  Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440) Urząd Miasta Oświęcim, wypełniając zadania zarządcy dróg gminnych na terenie gminy Oświęcim - miasto, zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanej do realizacji w mieście Oświęcim inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA UL. KAMIENIEC – PROJEKT BUDOWLANY

  Zamieszczono dnia 2017-11-06 / 2017-11-06, Wprowadził / email Monika Pendracka, (33) 842-91-45 (wew. 11-45)

 • Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego (6.11.2017r.)

  Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440) Urząd Miasta Oświęcim, wypełniając zadania zarządcy dróg gminnych na terenie gminy Oświęcim - miasto, zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanej do realizacji w mieście Oświęcim inwestycji pod nazwą: BUDOWA DROGI CD UL. ZABORSKIEJ W KIERUNKU UL. ZATORSKIEJ ETAP II - PROJEKT BUDOWLANY

  Zamieszczono dnia 2017-11-06 / 2017-11-06, Wprowadził / email Monika Pendracka, (33) 842-91-45 (wew. 11-45)

 • Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego (6.11.2017r.)

  Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440) Urząd Miasta Oświęcim, wypełniając zadania zarządcy dróg gminnych na terenie gminy Oświęcim - miasto, zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanej do realizacji w mieście Oświęcim inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA UL. KOŚCIELECKIEJ – PROJEKT BUDOWLANY

  Zamieszczono dnia 2017-11-06 / 2017-11-06, Wprowadził / email Monika Pendracka, (33) 842-91-45 (wew. 11-45)

 • Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego (6.11.2017r.).

  Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440) Urząd Miasta Oświęcim, wypełniając zadania zarządcy dróg gminnych na terenie gminy Oświęcim - miasto, zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanej do realizacji w mieście Oświęcim inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA UL. STRZELECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ POŁĄCZENIA DO UL. CICHEJ

  Zamieszczono dnia 2017-11-06 / 2017-11-06, Wprowadził / email Monika Pendracka, (33) 842-91-45 (wew. 11-45)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2017 r.

  Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, zwalniającym z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycję pn.: „Budowa instalacji dopalania odgazów z produkcji EPS na działce nr 2653/48”, planowanego na działce nr 2653/48 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-11-02 / 2017-11-16, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie UTRZYMANIA W MOCY decyzji nr 4/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 5 kwietnia 2017 r. dla firmy Tacon Sp. z o.o., ul. Domagały 9, 30-741 Kr

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie po rozpatrzeniu odwołania Towarzystwa na rzecz Ziemi w Oświęcimiu wydało w dniu 17 października 2017 r. ostateczną decyzję (znak: SKO.Oś/4170/162/2017) mocą której utrzamano w mocy zakarżoną decyzję Prezydenta Miasta Oświęcim nr 4/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 5 kwietnia 2017 r. dla firmy Tacon Sp. z o.o., ul. Domagały 9, 30-741 Kraków dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do produkcji miedzi w procesie hydrometalurgicznym oraz instalacji do produkcji siarczanu miedzi” planowanego na działce nr 2653/176 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-10-31 / 2017-11-15, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego (30.10.2017r.)

  Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440) Urząd Miasta Oświęcim, wypełniając zadania zarządcy dróg gminnych na terenie gminy Oświęcim - miasto, zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanej do realizacji w mieście Oświęcim inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA UL. GARBARSKIEJ I UL. KRĘTEJ – PROJEKT BUDOWLANY

  Zamieszczono dnia 2017-10-30 / 2017-10-30, Wprowadził / email Monika Pendracka, (33) 842-91-45 (wew. 11-45)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 16 października 2017 r. (1)

  Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, zwalniającym z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycję pn.: „Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin z kotła OP-130 nr 3 (K3)”, planowaną na działce nr 2653/217 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-10-18 / 2017-11-01, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 16 października 2017 r. (2)

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zawiadamiam o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji nr 12/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Polowieckiej na działkach o nr: 1777, 1775, 865/4, 991/3, 990/1, 864/4, 864/5, 990/2, 989, 864/7, 864/8, 988/2, 864/9, 963/2, 928/6, 864/10, 928/7, 928/2, 864/3 (obecnie 864/18), 925/6, 926/4, 831/2, 865/3, 831/1, 866/6, 925/5, 926/3, 865/5, 866/7, 925/7, 926/5, 866/8, 925/8, 926/2, 866/3, 925/10, 925/11, 866/9, 866/4, 866/10 (obecnie 866/23, 866/24), 925/3, 924, 923/1, 923/3, 923/4, 923/5, 875, 882/3, 882/4, 923/6, 923/7, 883/18, 922/1, 883/19, 883/20, 883/2, 883/22, 883/21, 883/24, 883/23, 909, 910, 883/13, 883/12, 883/15, 883/14, 883/17, 908, 883/16, 900 (obecnie 900/3, 900/4), 901, 884, 894, 885, 886/1, 899/1, 886/2, 887/1, 887/2, 899/2, 888/1, 889, 898, 890/6, 897/2, 890/2, 897/3, 897/6, 897/5, 891/5, 896/4, 891/6, 893/12, 895/4, 895/3, 893/11, 893/9, 893/10, 893/8, 893/7, 893/5, 893/6, 893/4, 893/3, 893/1, 893/2 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim, 596/3, 596/15, 596/42, 596/14, 596/13, 596/12, 596/11, 596/10, 596/30, 596/69, 596/68, 596/84, 596/83, 586/4 obręb Poręba Wielka, gmina Oświęcim. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Na ww. postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. J. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

  Zamieszczono dnia 2017-10-18 / 2017-11-08, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (18.10.2017r.)

  Starosta Oświęcimski zawiadamia o wydaniu w dniu 16 października 2017 r. postanowienia o symbolu WAB.6747.6.2017

  Zamieszczono dnia 2017-10-18 / 2017-10-18, Wprowadził / email Monika Pendracka, (33) 842-91-45 (wew. 11-45)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 10 października 2017 r.

  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o wniosku inwestora – Biotech Energia Sp. z o.o., ul. Piastowska 2A, 42-674 Zbrosławice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie zakładu do przetwarzania i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z punktem zbierania i magazynowania odpadów zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1”, planowanego na działce nr 1773/27 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor wystąpił o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

  Zamieszczono dnia 2017-10-11 / 2017-10-25, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 25 września 2017 r.

  Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - danych o ww. decyzji - dla przedsięwzięcia pn.: "Realizacja punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych", planowanego na działkach nr 1722/4, 1727/1, 1730/8, 1736/7, 1727/18 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Decyzja została wydana dla inwestora - Joanna Kiełek prowadząca działalność FUH Lavenir, ul. Szpitalna 118/1, 32-600 Oświęcim, tym samym postępowanie w ww. sprawie zostało zakończone. Zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 3 informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

  Zamieszczono dnia 2017-09-27 / 2017-10-11, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 19 września 2017 r.

  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o wniosku inwestora – Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: uzbrojenie podziemne, drogi, parkingi, budowa centrum logistycznego i przebudowa bramy B w firmie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. J. w Oświęcimiu”, planowanego na działce nr 4126/7 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-09-22 / 2017-10-06, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (18.09.2017r.)

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu od km 0+000,65 do km 1+362,30”

  Zamieszczono dnia 2017-09-18 / 2017-09-18, Wprowadził / email Monika Pendracka, (33) 842-91-45 (wew. 11-45)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 4 września 2017 r.

  Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, zwalniającym z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycję pn.: "Realizacja punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych", planowanego na działkach nr 1722/4, 1727/1, 1730/8, 1736/7, 1727/18 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Joanna Kiełek prowadząca działalność pod nazwą FUH Lavenir, ul. Szpitalna 118/1, 32-600 Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-09-06 / 2017-09-20, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 30 sierpnia 2017 r.

  Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt. 9, art. 85 ust. 3 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405.), podaję do publicznej wiadomości informację o 1. Zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu dla firmy Synthos S.A., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim w dniu 30 sierpnia 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do produkcji związków krzemoorganicznych przeznaczonych do funkcjonalizacji kauczuków syntetycznych”, planowanego na działkach nr 2653/132, 4126/1, 4126/7 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. 2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, opinią Marszałka Województwa Małopolskiego oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu - w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu. 3. Zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – danych o przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Zamieszczono dnia 2017-09-05 / 2017-09-19, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 17 sierpnia 2017 r.

  Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - danych o ww. decyzji - dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku produkcyjnego chemii budowlanej, farb i systemów dociepleń wraz z częścią socjalno-biurową, instalacjami, placem manewrowym, portiernią i silosami", na działkach nr 1773/61, 1773/63, 1773/119, 1773/68 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. Decyzja została wydana dla inwestora - ADEXBUD Sp. z o.o., ul. Przeczna 40, 32-626 Jawiszowice, tym samym postępowanie w ww. sprawie zostało zakończone. Zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 3 informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

  Zamieszczono dnia 2017-08-18 / 2017-09-01, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 17 sierpnia 2017 r. (2)

  Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - danych o ww. decyzji - dla przedsięwzięcia pn.: „Stacja paliw płynnych i LPG z towarzyszącą infrastrukturą (w tym magazyn na środki ochrony środowiska), wraz z myjnią dwustanowiskową”, planowanego na działce nr 943/111 obręb Babice, gmina Miasto Oświęcim. Decyzja została wydana dla inwestora - TANKPOL B. i R. Mosio Sp. J., ul. Piłsudskiego 54, 33-230 Szczucin, tym samym postępowanie w ww. sprawie zostało zakończone. Zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 3 informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

  Zamieszczono dnia 2017-08-18 / 2017-09-01, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 26 lipca 2017 r.

  4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja istniejącego obiektu i terenu na potrzeby punktu przeładunku i przetwarzania odpadów złomu", planowanego na działkach nr 4131/1, 4131/2, 4131/3, 4131/4 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Decyzja została wydana dla Meltal Poland Sp. z o.o., ul. Podłuże 1A, 41-403 Chełm Śląski, tym samym postępowanie w ww. sprawie zostało zakończone. Zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 3 informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

  Zamieszczono dnia 2017-07-27 / 2017-08-10, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 18 lipca 2017

  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o wniosku inwestora – Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin z kotła OP-130 nr 3 (K3)”, planowanego na działce nr 2653/217 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-07-24 / 2017-08-07, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 18 lipca 2017 r.

  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o wniosku inwestora – Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji dopalania odgazów pochodzących z produkcji EPS”, planowanego na działce nr 2653/48 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-07-24 / 2017-08-07, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 18 lipca 2017 r.

  Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, zwalniającym z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycję pn.: „Stacja paliw płynnych i LPG z towarzyszącą infrastrukturą (w tym magazyn na środki ochrony środowiska), wraz z myjnią dwustanowiskową”, planowanego na działce nr 943/111 obręb Babice, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: TANKPOL B. i R. Mosio Sp. J., ul. Piłsudskiego 54, 33-230 Szczucin.

  Zamieszczono dnia 2017-07-24 / 2017-08-07, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa DLI.1.6621.24.2017.SG.2

  Obwieszczenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa DLI.1.6621.24.2017.SG.2

  Zamieszczono dnia 2017-07-20 / 2017-07-20, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4201.3.2017.AS2.11

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4201.3.2017.AS2.11 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice - Bytom - Chorzów Stary - Mysłowice Brzezinka - Oświęcim oraz Dorota -Mysłowice Brzezinka".

  Zamieszczono dnia 2017-07-11 / 2017-07-03, Wprowadził / email , (wew. )

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - znak OO.4210.4.2017.JP

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - znak OO.4210.4.2017.JP

  Zamieszczono dnia 2017-07-06 / 2017-06-29, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o symbolu WAB.6747.2.2017

  Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o symbolu WAB.6747.2.2017, o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 1/17 z dnia 23 maja 2017 r. orzekającej o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi - ul. Niwa Monowicka - od km 0+000,00 do km 0+190,00 (ode. A-B) oraz od km 0+000,00 do km 0+084,00 (ode. C-D) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ul. Niwa Monowicka w Oświęcimiu na odcinku kolidującym z budową Inkubatora Przedsiębiorczości i Infrastruktury MSAG przy ul. Fabrycznej".

  Zamieszczono dnia 2017-07-06 / 2017-07-04, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 21 czerwca 2017 r.

  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o: 1. Złożeniu uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „Instalacja do produkcji związków krzemoorganicznych przeznaczonych do funkcjonalizacji kauczuków syntetycznych”, planowanej na działkach nr 2653/132, 4126/1, 4126/7 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. 2. Uwagi i wnioski co do planowanego przedsięwzięcia można składać w terminie 30 dni - od dnia 12 lipca do 10 sierpnia 2017 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: - w formie pisemnej, - ustnie do protokołu, - za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jego uzupełnieniem oraz z niezbędną dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój 22 w godzinach pracy urzędu. Do niezbędnej dokumentacji sprawy należą: - wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, - postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, - stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Organem właściwym do wydania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie. Organami właściwymi do wydania opinii są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu i Marszałek Województwa Małopolskiego.

  Zamieszczono dnia 2017-06-27 / 2017-08-01, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 13.06.2017 r.

  Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - danych o ww. decyzji - dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa budynku produkcyjnego wraz z instalacjami, zmiana sposobu użytkowania na budynek produkcji i dystrybucji palet i skrzyniopalet oraz budowa silosów i wiaty", planowanego na działce nr 1773/7 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. Decyzja została wydana dla inwestora - EDDI COMPLEX Sp. z o.o., Sp. K., ul. Krakowska 98A, 32-650 Kęty, tym samym postępowanie w ww. sprawie zostało zakończone. Zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 3 informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

  Zamieszczono dnia 2017-06-19 / 2017-07-03, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 13.06.2017 r.

  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o wniosku inwestora – TANKPOL B. i R. Mosio Sp. J., ul. Piłsudskiego 54, 33-230 Szczucin - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Stacja paliw płynnych i LPG z towarzyszącą infrastrukturą (w tym magazyn na środki ochrony środowiska), wraz z myjnią dwustanowiskową”, planowanego na działce nr 943/111 obręb Babice, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-06-19 / 2017-07-03, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 12.06.2017 r.

  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o wniosku inwestora – Joanna Kiełek, prowadząca działalność: FUH Lavenir, ul. Szpitalna 118/1, 32-600 Oświęcim - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Realizacja punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych", planowanego na działkach nr 1722/4, 1727/1, 1730/8, 1736/7, 1727/18 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-06-16 / 2017-06-30, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 1 czerwca 2017r.

  Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 23.05.2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Soła PLH120083 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 3674; Dz. Urz. Woj. Śląsk, z 2017 r. poz. 3228), które wejdzie w życie w dniu 8 czerwca 2017 r. Z treścią oraz z uzasadnieniem ww. zarządzenia można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków, lub na stronie internetowej http://krakow.rdos.gov.pl/planv-zadan-ochronnvch.

  Zamieszczono dnia 2017-06-01 / 2017-06-01, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25 maja 2017 r.

  Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, zwalniającym z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycję pn.: "Budowa budynku produkcyjnego chemii budowlanej, farb i systemów dociepleń wraz z częścią socjalno-biurową, instalacjami, placem manewrowym, portiernią i silosami". Całość zamierzenia inwestycyjnego planowana jest na działkach nr 1773/61, 1773/63, 1773/119, 1773/68 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: ADEXBUD Sp. z o.o., ul. Przeczna 40, 32-626 Jawiszowice.

  Zamieszczono dnia 2017-05-29 / 2017-06-12, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (25.05.2017r.)

  Zawiadomienie o wydaniu w dniu 23 maja 2017 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 1/17 o symbolu WAB.6747.2.2017 orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi – ul. Niwa Monowicka – od km 0+000,00 do km 0+190,00 (odc. A-B) oraz od km 0+000,00 do km 0+084,00 (odc. C-D) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ul. Niwa Monowicka w Oświęcimiu na odcinku kolidującym z budową Inkubatora Przedsiębiorczości i Infrastruktury MSAG przy ul. Fabrycznej”

  Zamieszczono dnia 2017-05-25 / 2017-05-25, Wprowadził / email Monika Pendracka, (33) 842-91-45 (wew. 11-45)

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 maja 2017 roku.

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak: WOOŚ.4201.3.2017.AS2.10 z dnia 25 maja 2017 roku Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), informuję strony postępowania administracyjnego, że tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (17.05.2017) oraz do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w: Tychach (19.05.2017), Oświęcimiu (22.05.2017) i Sosnowcu (25.05.2017) o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice -Bytom - Chorzów Stary - Mysłowice Brzezinka - Oświęcim oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka".

  Zamieszczono dnia 2017-05-25 / 2017-05-25, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 19 maja 2017 r.

  Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, zwalniającym z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycję pn.:"Przebudowa budynku produkcyjnego wraz z instalacjami, zmiana sposobu użytkowania na budynek produkcji i dystrybucji palet i skrzyniopalet oraz budowa silosów i wiaty", planowaną na działce nr 1773/7 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: EDDI COMPLEX Sp. z o.o., Sp. K., ul. Krakowska 98A, 32-650 Kęty.

  Zamieszczono dnia 2017-05-22 / 2017-06-06, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 18 maja 2017 r.

  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 i 16, art. 33 ust. 1 pkt 1-8, art. 79 ust. 1 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o: 1. Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na wniosek firmy Meltal Poland Sp. z o.o., ul. Podłuże 1A, 41-403 Chełm Śląski dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja istniejącego obiektu i terenu na potrzeby punktu przeładunku i przetwarzania odpadów złomu", planowanego na działkach nr 4131/1, 4131/2, 4131/3, 4131/4 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. 2. Zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz danych o raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie wskazuję 21-dniowy termin na składanie uwag i wniosków: od dnia 7.06.2017 r. do dnia 27.06.2017 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: - w formie pisemnej, - ustnie do protokołu, - za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz z niezbędną dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój 22 w godzinach pracy urzędu. Do niezbędnej dokumentacji sprawy należą: - wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, - postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, - stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Organem właściwym do wydania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie. Organem właściwymi do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu.

  Zamieszczono dnia 2017-05-22 / 2017-06-27, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 11 maja 2017 r.

  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o: 1. Złożeniu uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „Instalacja do produkcji związków krzemoorganicznych przeznaczonych do funkcjonalizacji kauczuków syntetycznych”, planowanej na działkach nr 2653/132, 4126/1, 4126/7 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. 2. 30-dniowym terminie na składanie uwag i wniosków – w dniach od 16.05.2017 r. do 14.06.2017 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: - w formie pisemnej, - ustnie do protokołu, - za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jego uzupełnieniem oraz z niezbędną dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój 22 w godzinach pracy urzędu. Do niezbędnej dokumentacji sprawy należą: - wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, - postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, - stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Organem właściwym do wydania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie. Organami właściwymi do wydania opinii są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu i Marszałek Województwa Małopolskiego.

  Zamieszczono dnia 2017-05-15 / 2017-06-15, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 2 maja 2017 r.

  Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt. 9, art. 85 ust. 3 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o 1. Wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie innowacyjnej usługi recyklingu metali z obwodów drukowanych w działalności gospodarczej PHU Prumar Dariusz Pruchnicki”, planowanego na działkach nr 4129/9, 4126/7, 2653/107 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. 2. Zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 3. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu. Decyzja została wydana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla PHU Prumar Dariusz Pruchnicki, ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów, tym samym postępowanie w ww. sprawie zostało zakończone. Z przedmiotową decyzją, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

  Zamieszczono dnia 2017-05-08 / 2017-05-22, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. decyzji znak DLI.I.6621.94.2016.SG.12

  Minister Infrastruktury i Budownictwa zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 14 kwietnia 2017 r., znak: DIU.6621.94.2016.SG.11, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego Nr 04/2016 z dnia 6 maja 2016 r., znak: WI-IX.7820.1.33.2015, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Oświęcimia - Etap III, odcinek od km 2 + 144,10 do km 4 + 972,10 w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 933 klasy technicznej G w miejscowości Bobrek w gminie Chełmek i mieście Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim". Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy - w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji - w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, tj. w Urzędzie Miejskim w Chełmku oraz Urzędzie Miasta Oświęcimia.

  Zamieszczono dnia 2017-04-14 / 2017-04-14, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 5 kwietnia 2017 r.

  OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt. 9, art. 85 ust. 3 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o 1. Wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do produkcji miedzi w procesie hydrometalurgicznym oraz instalacji do produkcji siarczanu miedzi”, planowanego na działce nr 2653/176 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. 2. Zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 3. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu. Decyzja została wydana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla firmy Tacon Sp. z o.o. ul. Domagały 9, 30-741 Kraków, tym samym postępowanie w ww. sprawie zostało zakończone. Z przedmiotową decyzją, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

  Zamieszczono dnia 2017-04-11 / 2017-04-25, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Wojewody Małopolski z dnia 20.03.2017 r.

  WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że w dniu 20 marca 2017 r., na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Jacka Januchowskiego (reprezentującego wykonawcę - MGGP S.A., 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6), została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów-Komorowice-Oświęcim w ramach budowy gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – na terenie województwa małopolskiego.

  Zamieszczono dnia 2017-03-28 / 2017-03-28, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 27 marca 2017 r.

  OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu do termolizy odpadów organicznych", planowanej na działce nr 2653/312 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Decyzja została wydana dla JBA Chemicals Sp. z o.o., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tym samym postępowanie w ww. sprawie zostało zakończone. Zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 3 informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

  Zamieszczono dnia 2017-03-28 / 2017-04-11, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 24.03.2017 r.

  OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o ww. decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji zgazowania azotu wraz z instalacją", planowanego na działce nr 2653/219 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Decyzja została wydana dla inwestora - PPHU Stalmark Marek Kuźma, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tym samym postępowanie w ww. sprawie zostało zakończone. Zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 3 informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

  Zamieszczono dnia 2017-03-27 / 2017-04-10, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17 marca 2017 r.

  OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) z a w i a d a m i a m, o wydaniu w dniu 17 marca 2017 r. decyzji nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci gazowej śr/pr fi 32 mm PE w Oświęcimiu przy ul. Stawowej, na działce nr 868/8 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie decyzji stronom zawiadamianym przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Wszystkie uprawnione strony postępowania zawiadamiane przez obwieszczenie mogą składać odwołanie od ww. decyzji w Urzędzie Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2.

  Zamieszczono dnia 2017-03-21 / 2017-04-18, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie starosty Oświęcimskiego (16.03.2017)

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi — ul. Niwa Monowicka — od km 0+000,00 do km 0+190,00 (odc. A-B) oraz od km 0+000,00 do km 0+084,00 (odc. C-D) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ul. Niwa Monowicka w Oświęcimiu na odcinku kolidującym z budową Inkubatora Przedsiębiorczości i Infrastruktury MSAG przy ul. Fabrycznej”.

  Zamieszczono dnia 2017-03-16 / 2017-03-16, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 1 marca 2017 r.

  OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 i 16, art. 33 ust. 1 pkt 1-8, art. 79 ust. 1 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o: 1. Wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy Synthos S.A., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do produkcji związków krzemoorganicznych przeznaczonych do funkcjonalizacji kauczuków syntetycznych”, planowanego na działkach nr 2653/132, 4126/1, 4126/7 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. 2. Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. inwestycji. 3. Zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz danych o raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie wskazuję 30-dniowy termin na składanie uwag i wniosków: 21.03.2017 r. do 19.04.2017 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: - w formie pisemnej, - ustnie do protokołu, - za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz z niezbędną dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój 22 w godzinach pracy urzędu. Do niezbędnej dokumentacji sprawy należą: - wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, - postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, - stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Organem właściwym do wydania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie. Organami właściwymi do wydania opinii są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu i Marszałek Województwa Małopolskiego.

  Zamieszczono dnia 2017-03-03 / 2017-04-22, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 2 marca 2017 r.

  OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, zwalniającym z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycję pn.:"Budowa stacji zgazowania azotu wraz z instalacją", planowaną na działce nr 2653/219 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: PPHU Stalmark – Marek Kuźma, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-03-03 / 2017-03-20, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - 16.02.2017


  Zamieszczono dnia 2017-02-16 / 2017-02-16, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 9 lutego 2017 r.

  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o ww. decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika oleju opałowego”, planowanego na działce nr 4126/4 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Decyzja została wydana dla inwestora - Solvent Wistol S.A., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tym samym postępowanie w ww. sprawie zostało zakończone. Zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 3 informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

  Zamieszczono dnia 2017-02-15 / 2017-03-01, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 8 lutego 2017 r.

  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 i 16, art. 33 ust. 1 pkt 1-8, art. 79 ust. 1 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o: 1. Wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: Dariusza Pruchnickiego – prowadzącego działalność pod nazwą PHU Prumar, ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie innowacyjnej usługi recyklingu metali z obwodów drukowanych w działalności gospodarczej PHU Prumar Dariusz Pruchnicki”, planowanego na działkach nr 4129/2, 4126/7, 2653/107 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. 2. Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. inwestycji. 3. Zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz danych o raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój 22 w godzinach pracy urzędu. Do niezbędnej dokumentacji sprawy należą: - wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, - postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, - stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości. Podanie do wiadomości przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: - w formie pisemnej, - ustnie do protokołu, - za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim, organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnienia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

  Zamieszczono dnia 2017-02-10 / 2017-03-30, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 7 lutego 2017 r.

  informuję o złożeniu uzupełnienia do raportu oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do produkcji miedzi w procesie hydrometalurgicznym oraz instalacji do produkcji siarczanu miedzi” planowanego na działce nr 2653/176 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Informuję, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim, organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnienia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie. Z raportem oddziaływania przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się, a także składać uwagi i wnioski – w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości – w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój 22 w godzinach pracy urzędu. Podanie do wiadomości przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.

  Zamieszczono dnia 2017-02-07 / 2017-03-14, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 7 lutego 2017 r.

  z a w i a d a m i a m, o wydaniu w dniu 7 lutego 2017 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na działkach nr 862/4, 862/5, 863/6 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-02-07 / 2017-03-07, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 30 stycznia 2017 r.

  informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, zwalniającym z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycję pn.: "Budowa zbiornika oleju opałowego", planowaną na działce nr 4126/4 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-01-31 / 2017-02-14, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 26 stycznia 2017 r.

  z a w i a d a m i a m, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 23 stycznia 2017 r. (data wpływu do tutejszego organu 24.01.2017 r.) Pana Łukasza Buczka – pełnomocnika inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci gazowej śr/pr fi 32 mm PE w Oświęcimiu przy ul. Stawowej, na działce nr 868/8 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-01-30 / 2017-02-20, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 19.01.2017 r.

  z a w i a d a m i a m, o wydaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci gazowej śr/pr fi 32 mm dla potrzeb zasilania budynków jednorodzinnych w Oświęcimiu, przy ul. Polowieckiej, na działce nr 888/2 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-01-20 / 2017-02-17, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 13 stycznia 2017 r.

  zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „"Budowa nowej nawy hali produkcyjnej oraz nadbudowa segmentu socjalno-biurowego w zakładzie IPB Polska w Oświęcimiu", planowanego na działce nr 2653/171 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-01-17 / 2017-01-31, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2017 r.

  rmuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku inwestora – JBA Chemicals Sp. z o.o., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu do termolizy odpadów organicznych", planowanego na działce nr 2653/312 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-01-10 / 2017-01-24, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2017 r. GA.6220.39.2016.III

  informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku inwestora – P.P.H.U. Stalmark, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji zgazowania azotu wraz z instalacją", planowanego na działce nr 2653/219 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-01-10 / 2017-01-24, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 29 grudnia 2016 r.

  informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku inwestora – Solvent Wistol S.A., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zbiornika oleju opałowego", planowanego na działce nr 4126/4 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2017-01-03 / 2017-01-17, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 21 grudnia 2016 r.

  zawiadamiam o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Produkcja półproduktów w postaci paczki z metalu i innych materiałów", planowanego na działce nr 1773/7 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2016-12-29 / 2017-01-12, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2016 r.

  zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum technologicznego działu badań i rozwoju” planowanego na działkach nr 1800, 1801 obręb Monowice (wcześniej przed scaleniem i podziałem decyzją z dnia 18.10.2016 r. - 1773/108, 1773/113, 1773/114 obręb Monowice), gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2016-12-21 / 2017-01-04, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 14 grudnia 2016 r.

  z a w i a d a m i a m, o wydaniu w dniu 14 grudnia 2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci gazowej DN40 śr/c w rejonie ul. Zagrodowej, na działkach nr 380/19, 379/8 obręb Stare Stawy, gmina Miasto Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2016-12-19 / 2017-01-16, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 16 grudnia 2016 r.

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, zwalniającym z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycję pn.: "Budowa nowej nawy hali produkcyjnej oraz nadbudowa segmentu socjalno-biurowego w zakładzie IPB Polska w Oświęcimiu", planowaną na działce nr 2653/171 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2016-12-19 / 2017-01-02, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 8 grudnia 2016 r.

  zawiadamiam że dnia 5 grudnia 2016 r. na wniosek Pana Marcina Hajosta, Pracownia Inżynierska S1, ul. Barlickiego 15/6, 43-300 Bielsko - Biała – pełnomocnika inwestora – Gmina Miasto Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na działkach nr 862/4, 862/5, 863/6 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. Ponadto informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania w każdym jego stadium. Strony postępowania zawiadamiane przez obwieszczenie wszelkie uwagi i wnioski mogą składać w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22 w terminie do 7 dni od daty doręczenia. Doręczenie zawiadomienia stronom przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego wywieszenia.

  Zamieszczono dnia 2016-12-14 / 2017-01-04, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30.11.2016 r.

  z a w i a d a m i a m, że dnia 25 listopada 2016 r. na wniosek Pana Łukasza Buczka – SAN PROJEKT S.C. ul. Wyzwolenia 19, 32-600 Oświęcim – pełnomocnika inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci gazowej śr/pr fi 32 mm dla potrzeb zasilania budynków jednorodzinnych w Oświęcimiu, przy ul. Polowieckiej, na działce nr 888/2 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2016-12-06 / 2016-12-27, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2016 r.

  zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Zamieszczono dnia 2016-12-06 / 2016-12-20, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 2.12.2016 r.

  zawiadamiam o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja istniejącego obiektu i terenu na potrzeby punktu przeładunku i przetwarzania odpadów złomu" (wcześniej - „Adaptacja istniejącego obiektu i terenu na potrzeby punktu skupu i handlu odpadami złomu"), planowanego na działkach nr 4131/1, 4131/2, 4131/3, 4131/4 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2016-12-05 / 2016-12-19, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2016 r.

  informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku z dnia 24 listopada 2016 r. Gminy Miasto Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni w rejonie Starego Miasta realizowane w ramach zadania pn.: Przygotowanie dokumentacji dla projektu Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”, planowanego na działkach nr 1831/36, 1831/73, 212/6, 212/1, 2218, 2652, 200/3, 200/4, 2213, 2220, 2219, 2214, 2770, 2771, 2772, 2215, 204/2, 7/7 obręb Oświęcim, oraz danych o postanowieniu Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2016 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

  Zamieszczono dnia 2016-12-02 / 2016-12-16, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 22.11.2016 r.

  o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Realizacja punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych", planowanego na działce nr 1773/7 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2016-11-24 / 2016-12-08, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 23.11.2016 r.

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja Północnej Magistrali ciepłowniczej w rejonie ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu, polegająca na rozbiórce istniejących odcinków sieci napowietrznej i budowie sieci 2x Dn350 mm w technologii rur preizolowanych", planowanego na działkach nr 721/6, 721/29, 720/10, 691/17, 691/27, 691/28, 686/3, 686/11, 686/12, 673/7, 669/11, 2010/79, 2010/357, 2010/292 obręb Oświęcim, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2016-11-24 / 2016-12-08, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 23.11.2016 r.

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Firmy Usługowo - Handlowej LAVENIR Joanna Kiełek, ul. Szpitalna 118/1, 32-600 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Produkcja półproduktów w postaci paczki z metalu i innych materiałów", planowanego na działce nr 1773/7 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2016-11-24 / 2016-12-08, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (21.11.2016 r.)

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 17 listopada 2016 r. wydane zostało postanowienie o symbolu WAB.6747.8.2016, o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 5/16 z dnia 30 września 2016 r. orzekającej o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Ostatni Etap (klasa drogi L) na odcinku od km 16+063.2 do km 16+982.7 w Oświęcimiu w ramach inwestycji pn. Budowa tras rowerowych w Małopolsce-Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek II: od gminy Brzeszcze do gminy Skawina odcinek WTR od km 16+030 do km 16+990 - ul. Ostatni Etap w Oświęcimiu”

  Zamieszczono dnia 2016-11-21 / 2016-11-21, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 3.11.2016 r.

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, zwalniającym z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycję pn.: "Modernizacja Północnej Magistrali ciepłowniczej w rejonie ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu, polegająca na rozbiórce istniejących odcinków sieci napowietrznej i budowie sieci 2x Dn350 mm w technologii rur preizolowanych", planowaną na działkach nr 721/6, 721/29, 720/10, 691/17, 691/27, 691/28, 686/3, 686/11, 686/12, 673/7, 669/11, 2010/79, 2010/357, 2010/292 obręb Oświęcim, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2016-11-04 / 2016-11-18, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. J., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, działającej przez pełnomocnika - Pana Ryszarda Świętka – Pracownia Projektowo – Usługowa ARCHIS, ul. Bema 10b/2, 32-600 Oświęcim – o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu 3 chłodni wentylatorowych wody obiegowej”, planowanego na działce nr 2653/130 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim oraz danych o postanowieniu Prezydenta Miasta z dnia 24 października 2016 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

  Zamieszczono dnia 2016-11-02 / 2016-11-16, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta

  o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 10 października 2016 r. (zmieniony dnia 18 października 2016 r.) – Pani Anety Wójcik – pełnomocnika inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa – w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci gazowej DN40 śr/c w rejonie ul. Zagrodowej, na działkach nr 380/19, 379/8 obręb Stare Stawy, gmina Miasto Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2016-10-20 / 2016-11-10, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku inwestora – IPB Polska Sp. z o.o., ul. Chemików 5B, 32-600 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa nowej nawy hali produkcyjnej oraz nadbudowa segmentu socjalno-biurowego w zakładzie IPB Polska w Oświęcimiu", planowanego na działce nr 2653/171 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2016-10-14 / 2016-10-28, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie o oddziaływaniu na środowisko i wniosku firmy Synthos S.A, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja formulacji i konfekcji środków ochrony roślin oraz magazynu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego na działkach nr 1773/121 obręb Monowice, 4126/6 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim oraz o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  Zamieszczono dnia 2016-10-14 / 2016-11-18, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (11.10.2016 r.)

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wydaniu w dniu 06 października 2016 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 6/16 o symbolu WAB.6747.3.2016 orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi bocznej od ul. Więźniów Oświęcimia do posesji nr 2, 2a, 4 od km 0+000,00 do km 0+194,45”.

  Zamieszczono dnia 2016-10-11 / 2016-10-11, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta

  Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku kotłowni olejowej.

  Zamieszczono dnia 2016-10-06 / 2016-10-20, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta

  o złożeniu uzupełnienia do raportu oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum technologicznego działu badań i rozwoju” planowanego na działkach nr 1773/108, 1773/113, 1773/114 obręb Monowice

  Zamieszczono dnia 2016-10-06 / 2016-11-10, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pn.: "Realizacja punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych", planowanego na działce nr 1773/7 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2016-10-06 / 2016-10-20, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta

  o złożeniu uzupełnienia do raportu oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do produkcji miedzi w procesie hydrometalurgicznym oraz instalacji do produkcji siarczanu miedzi” planowanego na działce nr 2653/176 obręb Dwory I

  Zamieszczono dnia 2016-10-06 / 2016-11-10, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (04.10.2016 r.)

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wydaniu w dniu 30 września 2016 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 5/16 o symbolu WAB.6747.8.2016 orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa ul. Ostatni Etap (klasa drogi L) na odcinku od km 16+063,2 do km 16+982,7 w Oświęcimiu w ramach inwestycji pn. Budowa tras rowerowych w Małopolsce - Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) - odcinek 11: od gminy Brzeszcze do gminy Skawina odcinek WTR od km 16+030 do km 16+990 - ul. Ostatni Etap w Oświęcimiu"

  Zamieszczono dnia 2016-10-04 / 2016-10-04, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenia Prezydenta Miasta

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do produkcji dodatku polimerowego (DP) będąca częścią zadania inwestycyjnego: Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”, planowanego na działkach nr 2653/202, 4126/7 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2016-09-30 / 2016-10-14, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pn.: "Adaptacja istniejącego obiektu i terenu na potrzeby punktu skupu i handlu odpadami złomu", planowanego na działkach nr 4131/1, 4131/2, 4131/3, 4131/4 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2016-09-30 / 2016-10-14, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta

  o wydaniu w dniu 28 września 2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej do zasilania w wodę działek budowlanych położonych przy ul. Polowieckiej, na działce nr 888/2 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2016-09-30 / 2016-10-28, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku z dnia 21 września 2016 r. Gminy Miasto Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów realizowane w ramach zadania pn.: Przygotowania dokumentacji dla projektu Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”, planowanego na działkach nr 1512/13, 1512/14, 1526/2, 1526/40, 1526/41, 1526/43, 1528/6, 1528/10, 1831/62, 1837/7, 1837/8, 1841, 1831/61, 1526/17 obręb Oświęcim, oraz danych o postanowieniu Prezydenta Miasta z dnia 22 września 2016 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

  Zamieszczono dnia 2016-09-22 / 2016-10-06, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

  Zamieszczono dnia 2016-09-13 / 2016-10-11, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta

  o wydaniu deczyji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

  Zamieszczono dnia 2016-08-30 / 2016-09-27, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Ostatni Etap (klasa drogi L) na odcinku od km 16+063.2 do km 16+982.7 w Oświęcimiu w ramach inwestycji pn. Budowa tras rowerowych w Małopolsce-Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek II: od gminy Brzeszcze do gminy Skawina odcinek WTR od km 16+030 do km 16+990- ul. Ostatni Etap w Oświęcimiu”, na wniosek z dnia 3 sierpnia 2016 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Dariusza Augustyna, zam. ul. Brzozowa 5, 34-400 Nowy Targ, adres do korespondencji: ul. Żabiniec 101/2, 31-215 Kraków – działającego w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków (upoważnienie ZDW/PW/2016/496/DI-1/WTR Znak sprawy: DI-1-532-7/15 z dnia 15.01.2016 r.)

  Zamieszczono dnia 2016-08-24 / 2016-08-24, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta

  W sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej do zasilania w wodę działek budowlanych położonych przy ul. Polowieckiej, na działce nr 888/2 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2016-08-19 / 2016-09-09, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  "Adaptacja istniejących obiektów i terenu na potrzeby obiektu handlowo-magazynowego sprzedaży hurtowej blachy i innego asortymentu związanego z budową poryć dachowych oraz punktu skupu i handlu odpadami złomu", przy ul. Unii Europejskiej, na działkach nr 2653/240 obręb Dwory I, 1773/58, 1773/59 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2016-08-18 / 2016-09-01, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (18.08.2016r.)

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi bocznej od ul. Więźniów Oświęcimia do posesji nr 2, 2a, 4 od km 0+000,00 do km 0+194,45".

  Zamieszczono dnia 2016-08-18 / 2016-08-18, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  "Dostosowanie instalacji oczyszczania ścieków MPOŚ Oświęcim do wymagań Dyrektywy Wodnej 91/271/EWG poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii intensyfikacji redukcji związków azotu", planowanego na działkach nr 1223/5, 1223/8, 1223/9 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2016-08-05 / 2016-08-19, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (04.08.2016r.)

  STAROSTA OŚWIECIMSKI zawiadamia o wydaniu w dniu 28 lipca 2016 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 3/16 o symbolu WAB.6747.1.2016 orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ul. Wysokie Brzegi od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu".

  Zamieszczono dnia 2016-08-04 / 2016-08-04, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim

  „Instalacja do produkcji dodatku polimerowego (DP) będąca częścią zadania inwestycyjnego: Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”, planowanego na działkach nr 2653/202, 4126/7 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2016-08-02 / 2016-09-06, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Zagrodowej, na działkach nr 382/3, 382/10, 379/26 obręb Stare Stawy, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2016-07-29 / 2016-08-19, Wprowadził / email Dorota Borkowska, +48-33-8429120 (wew. 11-20)

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się tekst jednolity rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 4411), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem porządkowym Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 4495). 2. Tekst jednolity rozporządzenia porządkowego nie obejmuje § 3 rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego, który stanowi: „§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 27 lipca 2016 r.”

  Zamieszczono dnia 2016-07-28 / 2016-07-28, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim

  Wszczęcoe postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Budowa centrum technologicznego działu badań i rozwoju, na działkach nr 1773/108, 1773/113, 1773/114 obręb Monowice

  Zamieszczono dnia 2016-07-26 / 2016-08-30, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lipca 2016 r.

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lipca 2016 r. Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego. Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 26 lipca 2016 r.

  Zamieszczono dnia 2016-07-26 / 2016-07-26, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 lipca 2016 r.

  Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego. Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 22 lipca 2016 r.

  Zamieszczono dnia 2016-07-22 / 2016-07-22, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO zmieniające rozporządzenie porządkowe z dnia 11 lipca 2016

  Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego. Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 22 lipca 2016 r.

  Zamieszczono dnia 2016-07-22 / 2016-07-22, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO w sprawie zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 lipca 2016 r. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się tekst jednolity rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 4226), zmienionego rozporządzeniem porządkowym Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 4413).

  Zamieszczono dnia 2016-07-22 / 2016-07-22, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - 19.07.2016

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że 15 lipca 2016r. do tut. organu wpłynęło odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej". Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku

  Zamieszczono dnia 2016-07-19 / 2016-07-19, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kęty

  Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa/rozbudowa DW 948 i 949".

  Zamieszczono dnia 2016-07-15 / 2016-07-11, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 lipca 2016 r.

  Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego. Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 12 lipca 2016 r.

  Zamieszczono dnia 2016-07-12 / 2016-07-12, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci gazowej n/c DZ 90 mm PE wraz z budową czterech przyłączy gazu n/c DZ 50 mm do czterech budynków mieszkalnych na działkach nr 222/352, 222/351, 222/353, 222/354, 222/355 obręb Zaborze, przy ul. Polnej, gmina Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2016-07-04 / 2016-07-25, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 lipca 2014 r. "Nowa hala produkcyji stopów aluminium" przy ul. Pławskiej, na działkach nr 2433/2, 2433/3 obre Brzezinka, Gmina Oświęcim, 1725/13 obręb Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2016-07-01 / 2016-08-01, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego (30.06.2016r.)

  WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego 14 czerwca 2016 r. wydana została decyzja znak: WI-IX.7821.1.5.2016, uchylająca w całości decyzję Starosty Oświęcimskiego Nr 1/16, znak: WAB.6747.6.2015 z 25 stycznia 2016 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej w km od 0+012,52 do km 0+401,85 wraz z łącznikiem od ul. Nowej do ul. Pod Bobrem w km 0+030,34 do km 0+272,27 na terenie Gminy Miasto Oświęcim i przekazująca sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

  Zamieszczono dnia 2016-06-30 / 2016-06-30, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Instalacja do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X”, planowanego na działkach nr 2653/202, 2653/203, 4126/7 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2016-06-30 / 2016-07-30, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowiach

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że 30 czerwca 2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej"

  Zamieszczono dnia 2016-06-30 / 2016-06-30, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego (14.06.2016r.)

  WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego 14 czerwca 2016 r. wydana została decyzja znak: WI-IX.7821.1.5.2016, uchylająca w całości decyzję Starosty Oświęcimskiego Nr 1/16, znak: WAB.6747.6.2015 z 25 stycznia 2016 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej w km od 0+012,52 do km 0+401,85 wraz z łącznikiem od ul. Nowej do ul. Pod Bobrem w km 0+030,34 do km 0+272,27 na terenie Gminy Miasto Oświęcim i przekazująca sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

  Zamieszczono dnia 2016-06-27 / 2016-06-27, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie ws. przystąpienia do oceny oddziaływania na środowisko

  „Budowa instalacji do produkcji miedzi w procesie hydrometalurgicznym oraz instalacji do produkcji siarczanu miedzi” planowanego na działce nr 2653/176 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2016-06-21 / 2016-07-22, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (08.06.2016r.)

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa ul. Wysokie Brzegi od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu”, na wniosek z dnia 5 maja 2016 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Zielińskiego reprezentującego Firmę MBD Projekt Dariusz Augustyn, 31-215 Kraków ul. Żabiniec 101/2 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.78.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.)

  Zamieszczono dnia 2016-06-08 / 2016-06-08, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Decyzja nr 894/OS/2016 Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach

  Ogłoszenie Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach o zatwierdzeniu Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy gazociągu na odcinku Skoczów-Komorowice-Oświęcim DN 500, MOP 8.4MPa

  Zamieszczono dnia 2016-05-18 / 2016-05-11, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (17.05.2016 r.)

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wydaniu w dniu 9 maja 2016 r. decyzji Nr 2/16 o symbolu WAB.6747.7.2015 orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi od ul. Zaborskiej w rejonie OSP w kierunku ul. Zatorskiej w Oświęcimiu - etap I w km 0+020,0 do km 0+626,4", na wniosek z dnia 4 grudnia 2015 r. (uzupełniony w dniu 18 stycznia 2016 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 18 grudnia 2015 r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego - Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Zielińskiego reprezentującego Firmę MBD Projekt, 31-215 Kraków ul. Żabiniec 101/2 - działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.148.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.).

  Zamieszczono dnia 2016-05-17 / 2016-05-17, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego - decyzja znak WI-IX.7820.1.33.2015

  WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 06 maja 2016 r. została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 04/2016, znak: WI-IX.7820.1.33.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Budowa obwodnicy Oświęcimia Etap III, odcinek od km 2+144,10 do km 4+972,10 w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 933 klasy technicznej G w miejscowości Bobrek w gminie Chełmek i mieście Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim” , po rozpatrzeniu wniosku z 16 grudnia 2015 r. złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przez Pana Łukasza Musioła działającego na podstawie upoważnienia znak: DI-I-532-9/14 z 20 marca 2015 r., udzielonego przez Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Pana Roberta Góreckiego działającego zgodnie z Uchwałą Nr 1180/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 października 2014 r.

  Zamieszczono dnia 2016-05-13 / 2016-05-13, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (21.04.2016)

  Obwieszczenie ws. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej Sl od węzła „Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok" w Bielsku - Białej"

  Zamieszczono dnia 2016-04-21 / 2016-04-21, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (21.04.2016)

  Obwieszczenie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok" w Bielsku - Białej"

  Zamieszczono dnia 2016-04-21 / 2016-04-21, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (21.04.2016)

  Obwieszczenie wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej Sl od węzła „Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok" w Bielsku - Białej".

  Zamieszczono dnia 2016-04-21 / 2016-04-21, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego (18.04.2016)

  zawiadamienie o wydaniu decyzji, znak: WI-IX.7821.1.21.2015, o uchyleniu w części decyzji Starosty Oświęcimskiego nr 7/15 znak: WAB.6747.2.2015 z 11 sierpnia 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu od km 0+037,25 do km 1+183,90, i orzeczeniu w tym zakresie co do istoty sprawy oraz o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji w pozostałej części – po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez stronę postępowania.

  Zamieszczono dnia 2016-04-19 / 2016-04-19, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Ogłoszenie Burmistrza Kęt (13.04.2016)

  Zawiadomienie o wydaniu postanowienia znak: GN.6220.1.11.2015/2016.JK z dnia 13.04.2016 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa/rozbudowa DW 948 i 949(...)"

  Zamieszczono dnia 2016-04-13 / 2016-04-13, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Informacja Marszałka Województwa Śląskiego (07.04.2016r.)

  Zawiadomienie Marszała Województwa Śląskiego w Katowicach o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy gazociągu na odcinku Skoczów-Komorowice-Oświęcim DN 500 MOP 8.4MPa

  Zamieszczono dnia 2016-04-07 / 2016-04-07, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Ogłoszenie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - 30.03.2016

  Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje o zmianie wniosku przez inwestora o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa obwodnicy Oświęcimia Etap III, odcinek od km 2+144,10 do km 4+972,10 w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 933 klasy technicznej G miejscowości Bobrek, w gminie Chełmek i w mieście Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, oraz że Wojewoda 25 marca 2016 r. wydał postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym.

  Zamieszczono dnia 2016-03-30 / 2016-03-30, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego (22.03.2016)

  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa obwodnicy Oświęcimia Etap III, odcinek od km 2+144,10 do km 4+972,10 w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 933 klasy technicznej G miejscowości Bobrek, w gminie Chełmek i w mieście Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim

  Zamieszczono dnia 2016-03-24 / 2016-03-24, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Budowa mostu dla pieszych na rzece Sole wraz z infrastrukturą", planowanego na działkach nr 1831/206, 1831/74, 1831/62, 1831/200, 1528/10, 1526/2, 1795/8 obręb Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2016-03-23 / 2016-04-23, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Instalacja magazynowania i podawania mułu węglowego do kotła OFz-140 (fluidalnego)”, planowanego na działce nr 2653/217 obręb Dwory I

  Zamieszczono dnia 2016-03-17 / 2016-04-17, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Informacja Marszałka Województwa Śląskiego (01.03.2016r.)

  Informacja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w ramach inwestycji pn. "Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek. Etap II - od km 1+020 do km 4+991,28"

  Zamieszczono dnia 2016-03-01 / 2016-03-14, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (22.02.2016r.)

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 17 lutego 2016 r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.7.2016 o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym w terminie do 22 kwietnia 2016 r., ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów, określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa drogi od ul. Zaborskiej w rejonie OSP w kierunku ul. Zatorskiej w Oświęcimiu – etap I w km 0+020,0 do km 0+626,4”.

  Zamieszczono dnia 2016-02-22 / 2016-02-25, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (12.02.2016 r.)

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 25 stycznia 2016 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 1/16, o symbolu WAB.6747.6.2015, orzekającej o udzieleniu Prezydentowi Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Zaborska 2, działającego przez Pełnomocnika Panią Ewę Białek reprezentującą firmę „Drogowa Pracownia Projektowa inż. Ewa Białek" z siedzibą w Kielcach przy ul. Złotej 23 (upoważnienie Nr 0052.230.2014 z dnia 21 października 2014 r.), zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.; „Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej w km od 0+012,52 do km 0+401,85 wraz z łącznikiem od ul. Nowej do ul. Pod Borem w km 0+030,34 do km 0+272,27".

  Zamieszczono dnia 2016-02-12 / 2016-02-17, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (10.02.2016r)

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 października 2015 r. znak: WI-IX.7821.1.21.2015 Wojewoda Małopolski, na podstawie art. 136 Kodeksu postępowania administracyjnego, orzekł o zleceniu Staroście Oświęcimskiemu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz uzupełnienia akt sprawy dotyczących decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 7/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r., o symbolu WAB.6747.2.2015, orzekającej o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu od km 0+037,25 do km 1+183,90, na rzecz Prezydenta Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Zaborska 2.

  Zamieszczono dnia 2016-02-10 / 2016-02-12, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego (03.02.2016r.)

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. "Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek. Etap II - od km 1+020 do km 4+991,28".

  Zamieszczono dnia 2016-02-03 / 2016-02-17, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Instalacja do produkcji gruntu antropogenicznego i kompozytu mineralno-organicznego”, planowanego na działce 1044/2 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2016-02-02 / 2016-03-04, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej w km od 0+012,52 do km 0+401,85 wraz z łącznikiem od ul. Nowej do ul. Pod Borem w km 0+030,34 do km 0+272,

  Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej w km od 0+012,52 do km 0+401,85 wraz z łącznikiem od ul. Nowej do ul. Pod Borem w km 0+030,34 do km 0+272,27”

  Zamieszczono dnia 2016-01-28 / 2016-01-28, Wprowadził / email Izabela Grubka, +48-33-8429-436 (wew. 14-36)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (18.12.2015r.)

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 października 2015 r. znak: WI-IX.7821.1.21.2015 Wojewoda Małopolski, na podstawie art. 136 Kodeksu postępowania administracyjnego, orzekł o zleceniu Staroście Oświęcimskiemu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz uzupełnienia akt sprawy dotyczących decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 7/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r., o symbolu WAB.6747.2.2015, orzekającej o udzieleniu zezwolenia na realizacji inwestycji drogowej pn.: Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu od km 0+037,25 do km 1+183,90, na rzecz Prezydenta Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcimu Zaborska 2. Starosta Oswięcimski informuje, iż zakończono przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego oraz uzupełnione zostały akta sprawy dotyczące w/w decyzji zgodnie z pismem z dnia 5 listopada 2015 r., w którym zobowiązano inwestora tj. Prezydenta Miasta Oswięcim, do złożenia stosownych wyjaśnień i uzupełnienia materiału dowodowego.

  Zamieszczono dnia 2015-12-18 / 2015-12-23, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (2015.12.18)

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, ze w dniu 15 grudnia 2015 r. wydane zostało postanowienie o symbolu WAB.6747.2.2015, o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 7/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r. o symbolu WAB.6747.2.2015 orzekającej o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu od km 0+037,25 do km 1+183,90", na rzecz Prezydenta Miasta Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2015-12-18 / 2015-12-23, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Instalacja do produkcji fenoksykwasów 2,4-D, MCPA z możliwością produkcji MEKOPROPU-P wraz z instalacjami do formulacji środków ochrony roślin oraz infrastrukturą towarzyszącą” planowanego na działkach 1773/121 obręb Monowice i 4126/6 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2015-12-01 / 2016-01-01, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Budowa nowej instalacji do przetwarzania odpadów - kabli w istniejącym budynku – tzw. mini linia recyklingu kabli”, planowanego na działkach nr 623/13, 622/9 obręb Brzezinka, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2015-11-20 / 2015-12-21, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Ogłoszenia

  Ogłoszenia, obwieszczenia

  Zamieszczono dnia 2015-11-10 / 2015-11-10, Wprowadził / email Adam Zieliński, +48-33-8429108 (wew. 11-08)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Opracowanie projektu rozbudowy ul. Wysokie Brzegi i ul. Koszykowej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu”

  Zamieszczono dnia 2015-11-09 / 2015-12-10, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Budowa parkingu w systemie Park&Ride”, planowanego na działce 2442/11 obręb Brzezinka, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2015-10-20 / 2015-11-20, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Budowa budynku produkcyjno – magazynowego z częścią socjalno – biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego na działce nr 2653/176 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2015-10-20 / 2015-11-20, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta ws. możliwości zapoznania się z całością dokumentacji sprawy przez strony postępowania

  „Opracowanie projektu rozbudowy ul. Wysokie Brzegi i ul. Koszykowej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu”

  Zamieszczono dnia 2015-10-12 / 2015-11-12, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta ws. wydania postanowienia - 49 kpa

  „Opracowanie projektu rozbudowy ul. Wysokie Brzegi i ul. Koszykowej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu”

  Zamieszczono dnia 2015-10-12 / 2015-11-12, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim ws. przystąpienia do oceny oddziaływania

  „Instalacja do produkcji gruntu antropogenicznego i kompozytu mineralno-organicznego”, planowanego na działce 1044/2 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2015-10-12 / 2015-11-12, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Rozbudowa rurociągu przesyłowego gazu kopalnianego – pochodnia gazowa dla Wydziału Energetycznego Synthos Dwory 7”, planowaną na działce 2653/96 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2015-10-06 / 2015-11-06, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Rozpoczęcie działalności w zakresie odzysku odpadów tworzyw sztucznych i opakowań z papieru i tektury”, na działce 2653/221 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2015-09-14 / 2015-10-15, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Instalacja do produkcji miedzi w procesie hydrometalurgicznym oraz instalacja do produkcji siarczanu miedzi”, na działkach nr 2653/176, 2653/177 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2015-07-23 / 2015-08-23, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta ws. przystąpienia do oceny oddziaływania przedsięwzięcia

  „Instalacja do produkcji fenoksykwasów 2,4-D, MCPA z możliwością produkcji MEKOPROPU-P wraz z instalacjami do formulacji środków ochrony roślin oraz infrastrukturą towarzyszącą” planowanego na działkach 1773/121 obręb Monowice i 4126/6 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2015-07-20 / 2015-08-20, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Instalacja do produkcji cylindrów drukarskich”, planowanego na działce 717/6 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2015-07-10 / 2015-08-10, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Budowa wiaty linii przygotowania wsadu wraz z boksami magazynowymi w Filii Oświęcim, wraz z infrastrukturą techniczną i drogową”, planowanego na działkach 2433/3, 2433/2 gmina Oświęcim, 1725/14, 1725/13 gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2015-07-06 / 2015-08-06, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Modernizacja instalacji przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu”. Przedsięwzięcie projektowane jest na działkach nr: 1074/6, 1075/3, 1075/7, 1102/1, 1084/1, 1084/2, 1083/4, 1083/6, 1095/1, 1096/3, 1096/6, 1097/1, 1098/1 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2015-07-06 / 2015-08-06, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Linia do wytwarzania folii tworzywowych metodą ekstruzyjną”, planowanego na działce 717/2 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2015-07-03 / 2015-08-03, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta ws. wszczęcia postępowania -49 kpa

  „Opracowanie projektu rozbudowy ul. Wysokie Brzegi i ul. Koszykowej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu”

  Zamieszczono dnia 2015-06-26 / 2015-07-27, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów w Oświęcimiu, realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”

  Zamieszczono dnia 2015-06-25 / 2015-07-26, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Instalacja do produkcji geokompozytu – dodatku w formie proszkowej do produkcji polistyrenu do spieniania” planowanego na działce nr 2653/203 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2015-04-30 / 2015-05-31, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Zabudowa zbiornika pod olej naftenowy”, planowanego na działce 1773/55 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2015-04-28 / 2015-05-29, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Punkt zbierania odpadów”, planowanego na działce 2456/1 obręb Brzezinka, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2015-04-20 / 2015-05-21, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Przebudowa gazociągu relacji Zelczyna – Oświęcim – wykonanie dokumentacji projektowej”.

  Zamieszczono dnia 2015-04-08 / 2015-05-09, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  „Rozbudowa bazy magazynowej kwasu solnego – budowa zbiornika o pojemności 1000m³”, na działce nr 1773/102 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2015-04-01 / 2015-05-02, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta ws. wydania postanowienia - 49 KPA

  Gazociąg relacji Zelczyna - Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2015-03-19 / 2015-04-19, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim ws. przystąpienia do oceny oddziaływania

  „Instalacja do produkcji geokompozytu – dodatku w formie proszkowej do produkcji polistyrenu do spieniania” planowanego na działce nr 2653/203 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  Zamieszczono dnia 2015-03-05 / 2015-04-05, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta ws. przystąpienia do oceny oddziaływania przedsięwzięcia

  „Instalacja do produkcji miedzi w procesie hydrometalurgicznym oraz instalacja do produkcji siarczanu miedzi”, na działkach nr 2653/176, 2653/177 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim

  Zamieszczono dnia 2015-02-27 / 2015-03-30, Wprowadził / email Mateusz Kowal, 33 842 92 72 (wew. 12-72)

[3989]

dokumenty:10145
pliki:29319

UWAGA ! W przypadku problemów z otwarciem dokumentów w formacie Adobe PDF bezpośrednio w oknie przeglądarki, prosimy o zapisanie dokumentu na dysku własnego komputera i otwarcie go z tej lokalizacji. Wszystkie wystawiane przez nas dokumenty są skanowane aktualną wersją programów antywirusowych.

[ Poprzednia strona ]