Wybierz wielkość czcionki oraz dobierz kontrast używając klawiszy obok

Wybrany rozmiar: 100%

Obecny styl: Normalny

72. rocznica - 27.01

 

Wsparcie dla inwestorów

 

Rewitalizacja

DZIEJE SIĘ! :-)

 

Wydarzenia w Oświęcimiu

Kalendarz imprez w Oświęcimiu

Zapraszamy do OCK


 

OFERUJEMY

POLECAMY

 

POLECAMY

Ważne


 

Oferujemy

 

Kochać Człowieka

 

WSZYSCY SŁUCHAMY


 

MIASTO MOJE

DARMOWA APLIKACJA

Rozklad Jazdy MZK

 

Zapraszamy

Praca Oświęcim

POLECAMY

Zapraszamy

 

geoportal

Pogoda

Pogoda w Oświęcimiu

Oświęcim. Jak na narty, to tylko z MOSiR-em

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, podobnie jak w ubiegłym sezonie, organizuje wyjazdy na narty do pobliskich miejscowości górskich. Amatorzy białego szaleństwa będą mogli skorzystać z tej oferty. – Pierwszy wyjazd planujemy w sobotę 28 stycznia do Białki Tatrzańskiej. W okresie ferii jeździmy codzienne, natomiast od 13 lutego do końca miesiąca będą to tylko środy i soboty – informuje Agata Gworek dyrektor MOSiR. – Pod uwagę obok Białki Tatrzańskiej bierzemy stacje narciarskie w Wiśle, Szczyrku i Rzykach – dodaje.

Oświęcim. Są pieniądze na wymianę pieców

 Miasto Oświęcim kilka lat temu wydało wojnę smogowi, realizując m. in. program dopłat do wymiany pieców. Skorzystało z niego 198 osób, a na dotacje wydano blisko 923 tys. zł.

Również w tym roku będą dopłaty do wymiany starych pieców na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze oraz zakup i montaż solarów. W budżecie jest na to 110 tys. zł. Z programu mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy miasta Oświęcim.

Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2017 r. Osoby zainteresowane przeprowadzeniem takiej inwestycji mogą liczyć na dofinansowanie od 3 do 5 tys. zł.

Oświęcima. Nowa wystawa fotograficzna o mieście w Muzeum Zamek

 


Muzeum Zamek w Oświecimiu zaprasza na otwarcie wystawy czasowej pt. "Oblicza miasta w obiektywie Romana Stopy", które odbędzie się 23 stycznia 2017 r.o godz. 17.00. 

Oświęcim. Aktualizacja. Zebrano ponad 115 tys. zł podczas WOŚP

Wczoraj po raz dwudziesty piąty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dla  ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. 
Oświęcimski sztab działający od lat w Oświęcimskim Centrum Kultury zebrał 115. 136,54 zł i walutę obcą.

W ubiegłym roku była to kwota 92.781,20 zł. Na ulice miasta i gminy Oświęcim (w Harmężach, Włosienicy, Porębie Wielkiej, Grojcu, Rajsku) wyruszyło 167 wolontariuszy z puszkami. Byli to uczniowie z oświęcimskich szkół gimnazjalnych (Zespół Szkół nr 1, Miejskie Gimnazja nr 2, 3, 4), ponadgimnazjalnych (Powiatowe Zespoły Szkół nr 1, 2, 3, 4, 5), Gminnego Gimnazjum w Rajsku, Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej oraz wolontariusze indywidualni.

Fot. OCK

TAGI:

Oświęcim. Uwaga! Naprawa sygnalizacji świetlnej na ul. Dąbrowskiego

 Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu informuje, że 17 stycznia około godziny 7.30 zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Szpitlaną i Śniadeckiego.

Przywrócenie sygnalizacji planowane jest 18 stycznia w godzinach popołudniowych. Powodem jest awaria sterownika, który wymaga naprawy w serwisie.

W tym czasie kierowcy są zobowiązani do przestrzegania oznakowania pionowego, zamontowanego w obrębie skrzyżowania.

Fot. Starostwo Powiatowe Oświęcim

Oświęcim. Dostali mandaty za spalanie odpadów w piecach

 

 

Oświęcimscy strażnicy od kilku miesięcy sprawdzają, czy mieszkańcy nie spalają w piecach śmieci. Są już efekty tych działań

– Przeprowadziliśmy 80 kontroli i pobraliśmy 14 próbek do badania. W dwóch przypadkach stwierdzono spalanie odpadów – mówi Joanna Brania komendant Straży Miejskiej w Oświęcimiu. – W przypadku 56 kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 24 kontrole skończyły się pouczeniem właścicieli, a trzy osoby zostały ukarane mandatami karnymi – dodaje. Strażnicy proszą też o współpracę mieszkańców. – Jeśli widzicie państwo wydobywający się z komina czarny, gryzący dym proszę o zgłoszenie tego faktu do Straży Miejskiej pod bezpłatny numer 986 lub e - mail: sm@um.oswiecim.pl. Żaden sygnał nie pozostanie bez odzewu – apeluje Joanna Brania.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji do udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim wraz z załącznikami. Opinie na temat dokumentów mogą Państwo wyrazić w dniach od 28 grudnia 2016 r. do 20 stycznia 2017 r. 
Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta.

Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych na rok 2017

1. Załącznik nr 1 - Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2017
2. Załącznik nr 2 - Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2017
3. Załącznik nr 3 - Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2017
4. Załącznik nr 4 - Lista osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2017

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego

Oświęcim, dnia 16 stycznia 2017r.
Znak sprawy:
GA.6721.84.60.2016.II

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 46, art.54 ust. 2 i art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.z 2016 r. poz. 353, ze. zm.), oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim nr XXI/406/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Prezydent Miasta Oświęcim zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od dnia 30 stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, I piętro, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej Urzędu: www.web.um.oswiecim.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 lutego 2017 r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, I piętro sala nr 15 o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim, 32 – 600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2017 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm) w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone będą informacje o dokumentach:
projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej,
prognoza oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt miejscowego planu wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2017 r. do Prezydenta Miasta Oświęcim.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Oświęcim.

Sesja Rady Miasta Oświęcim - 25 stycznia 2017 r.

W dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Oświęcim za rok 2016 – druk nr 638/17.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – druk nr 637/17,
5.2. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – druk nr 640/17,
5.3. zmiany uchwały Nr XIV/246/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie powołania Oświęcimskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu – druk nr 633/17,
5.4. podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu – druk nr 627/17,
5.5. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 634/17,
5.6. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 635/17,
5.7. wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony – druk nr 636/17,

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY PRZEZ ZESPOŁY BIEGŁYCH SĄDOWYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU.

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza zespoły biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) do składania oferty na usługę przeprowadzania badań i sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu.
W załączniku znajduje się treść Zaproszenia do składania oferty.

Oświęcim. Miasto głównym partnerem LFO 2017

Już po raz kolejny władze miasta włączą się w tworzenie Life Festival Oświęcim, największego festiwalu muzycznego w tej części Polski. 
Umowę o przedłużeniu współpracy na kolejny rok podpisali Darek Maciborek, dyrektor artystyczny LFO oraz Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia. Na promocję Oświęcimia podczas festiwalu miasto przeznaczy 850 tys. zł.

To już 8. rok kooperacji trwającej nieprzerwanie od 2010 r., czyli od 1. edycji LFO.

 

Fot. lifefestival.pl

Rozstrzygnięcie konkursu na promocję Miasta Oświęcim poprzez sport

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie promocji Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie 1 stycznia - 30 kwietnia 2017 został rozstrzygnięty.
W załączniku poniżej prezentujemy wyniki rozstrzygnięcia.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2017

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 został rozstrzygnięty.
W załączniku poniżej prezentujemy wyniki rozstrzygnięcia.

Oświęcim. Interwencja mieszkańca uratowała życie bezdomnemu

 

W nocy z 7 na 8 stycznia do Straży Miejskiej w Oświęcimiu wpłynęło zgłoszenie o osobie, która śpi w okolicy skweru pomiędzy ul. Dąbrowskiego, a ul. 3 Maja. Funkcjonariusze udali się we wskazane miejsce i zastali tam osobę bezdomną. Mężczyzna został natychmiast przewieziony do ogrzewalni miejskiej.

– Chciałam podziękować mieszkańcowi, który nas powiadomił o zaistniałej sytuacji, ponieważ szybka interwencja uratowała mężczyźnie życie – mówi Joanna Brania komendant Straży Miejskiej w Oświęcimiu.

Konkurs ofert w dniu 26 stycznia 2017 r. na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Śniadeckiego 21

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konkurs ofert na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność biurową lokalu użytkowego przy ulicy Śniadeckiego 21 (po PSL). Konkurs ofert odbędzie się w dniu 26.01.2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23, pokój nr 14.

Przetarg w dniu 26 stycznia 2017 r. na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Olszewskiego 24

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Olszewskiego 24 (po Lombard – Komis, wejście od strony ul. Tuwima), który odbędzie się w dniu 26.01.2017 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23, pok. nr 14.

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu przy ulicy Łukasiewicza 6c

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, przy ul. Zaborskiej 2 i Jagiełły 23 w Oświęcimiu, na okres 21 dni, wykaz przeznaczonego do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu lokalu użytkowego przy ul. Łukasiewicza 6c.

Uwaga na smog! Należy ograniczyć przebywanie na zewnątrz

Również dzisiaj Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu dla Krakowa, Małopolski Zachodniej i Północnej.

TAGI: