Wybierz wielkość czcionki oraz dobierz kontrast używając klawiszy obok

Wybrany rozmiar: 100%

Obecny styl: Normalny

POLECAMY

Wsparcie dla inwestorów

 

Rewitalizacja

DZIEJE SIĘ! :-)

 

Wydarzenia w Oświęcimiu

Kalendarz imprez w Oświęcimiu

Fundusze Małopolskie

Zapraszamy do OCK


 

OFERUJEMY

POLECAMY

 

POLECAMY

Ważne


 

Oferujemy

 

Kochać Człowieka

 

WSZYSCY SŁUCHAMY


 

MIASTO MOJE

DARMOWA APLIKACJA

Rozklad Jazdy MZK

 

Zapraszamy

Praca Oświęcim

POLECAMY

Zapraszamy

 

geoportal

Pogoda

Pogoda w Oświęcimiu

Oświęcim. Muzeum Zamek zaprasza młodzież do udziału w konkursie teatralnym. Najlepsi zaprezentują się podczas Jarmarku Kasztelańskiego

 Jarmark Kasztelański skierowany jest również do młodych mieszkańców miasta i powiatu. - Muzeum Zamek w Oświęcimiu chce przybliżyć historię epoki średniowiecza również młodym ludziom i zaprasza ich do udziału w konkursie teatralnym „O sztukach wszelakich, teatr jarmarczny”. Laureaci zaprezentują się na Rynku Głównym 7 maja podczas 8. edycji Jarmarku Kasztelańskiego – mówi Wioletta Oleś dyrektor Muzeum . Konkurs nawiązuje do teatrów popularnych w średniowieczu i renesansie. Ma ukazać charakter wędrownych zespołów prezentujących widowiska na jarmarkach.

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 29 marca 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja o realizacji w 2016 r. uchwały Nr XL/746/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Oświęcim z dniem 1 stycznia 2014 r. Programu ,,Oświęcimska Karta Rodziny” - druk nr 695/17.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa – druk nr 681/17,

Oświęcim. Linia 686 będzie kursować do ul. Jana Pawła II w Tychach

 MZK Tychy informuje, że 1 kwietnia 2017 r. wydłuża trasę przejazdu autobusów linii 686 do przystanku Tychy Jana Pawła II.
Od tego dnia po przystanku Tychy Wyszyńskiego autobus pojedzie ulicami: Niepodległości, Gen. Grota-Roweckiego, Jana Pawła II. Na trasie przejazdu będą przystanki: Tychy Tęcza, Tychy Urząd Miasta, Tychy Niepodległości, Tychy Gen. Grota-Roweckiego, Tychy Jana Pawła II. Analogicznie w kierunku przeciwnym. W wyniku zmiany trasy nie będzie obsługiwany przystanek Tychy Szpital Wojewódzki.

Oświęcim. Dzieci ze szkół i przedszkoli pożegnały zimę i uroczyście powitały wiosnę

 
 

Uczestnicy warsztatów pt. Panna Marzanna, zorganizowanych przez Muzeum Zamek zebrali się w pierwszym dniu wiosny na bulwarach nad Sołą. Kolorowe kukły przygotowywane przez dzieci zostały spalone. Tylko jedna z nich popłynęła do morza na znak, że do Oświęcimia zawitała już wiosna, co zostało przez najmłodszych oświęcimian przyjęte z wielką radością i gromkimi okrzykami.
 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr XXIII/436/16 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu - Prezydent Miasta Oświęcim zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Ostatni Etap w Oświęcimiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego niniejszym projektem planu są zgodne z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XXIII/436/16 z dnia 29 czerwca 2016r.. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 

Oświęcim. Ułatwienia w rozliczeniach ze skarbówką. Teraz PIT wypełni urząd, a nie podatnik

 

Jak informuje Paweł Kacorzyk naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu od 15 marca składanie rocznych PIT-ów zostało maksymalnie uproszczone. - Wystarczy złożyć on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada. Będzie to najprostszy, najszybszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. Emeryci i renciści przekażą 1 proc. dla OPP na nowym formularzu PIT-OP, nie muszą wypełniać odrębnego zeznania - wyjaśnia.

Oświęcim. Powiększa się grono artystów, którzy wystąpią na tegorocznym LFO

 Czesław Śpiewa, BeMy, Bisquit i Leski – ten doborowy zestaw wykonawców dołącza do obsady Life Festival Oświęcim 2017. Festiwalowe koncerty będą się odbywać naprzemiennie na dwóch scenach usytuowanych na stadionie oświęcimskiego MOSiR-u od 23 do 24 czerwca. 
Zespoły Czesław Śpiewa i BeMy są ucieleśnieniem pokojowej idei LFO, zgodnie z którą muzyka ma moc jednoczenia ludzi ponad wszelkimi granicami. Urodzony w Zabrzu Czesław Mozil jako dziecko wyjechał do Danii, a po wieloletniej emigracji wrócił do ojczyzny i szturmem podbił polską scenę muzyczną swą wybuchową mieszanką punk rocka i folku z kabaretem.

Fot.www.life.festival.pl

Oświęcim. Konkurs na dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli

 

 

Prezydent Miasta Oświęcimia ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorów w Szkole Podstawowej nr 1 i 5 oraz w Miejskich Przedszkolach nr 7, 15 i 16. Kandydaci powinni składać swoje oferty do 7 kwietnia do godziny 14 w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu przy ul. Królowej Jadwigi 12 a. Wymagania stawiane kandydatom oraz dokumenty, które należy złożyć można znaleźć w załączniku poniżej lub na stronie Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich 
http://zsipm.eduoswiecim.pl/

Informacja o uchwaleniu studium

 

Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo­wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 353 z póź. zm.) Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że w sprawie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim
w dniu 22 lutego 2017 roku została podjęta Uchwała Nr XXXI/600/17 Rady Miasta Oświęcim uchwalająca wymieniony dokument.
Z treścią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, prognozą oddziaływania na środowisko oraz informacją o udziale społeczeństwa w sporządzaniu wyżej wymienionych dokumentów, o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, można się zapoznać w Urzędzie Miasta Oświęcim (32 – 600 Oświęcim, ul. Jagiełły 23) w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu.
 

TAGI:

Oświęcim. Przypieczętowano blisko dwudziestoletnią współpracę

 Oświęcim ma kolejnego partnera zagranicznego. Jest nim włoskie Cori, 11 tysięczne miasto, ze starożytnymi korzeniami, w regionie Lacjum, w prowincji Latina. Umowa o partnerstwie została podpisana na początku roku w Oświęcimiu. 11 marca władze obu miast ratyfikowały ją w Cori. Pod umową partnerska podpisy złożyli Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia i Tommaso Conti, burmistrz Cori w obecności zaproszonych gości, w tym również m. in. oświęcimskich radnych. – Dzisiejszy Oświęcim jest odpowiedzią dla Auschwitz. Stanowi sprzeciw ludzkości wobec zła – mówił Tommaso Conti, burmistrz Cori podczas ceremonii w historycznej części miasta, w kompleksie Santa Oliva. – Partnerstwo z Oświęcimiem jest jak uścisk z ludzkością. Oświęcim jest przykładem dla społeczeństw, dla Europy, dla Włoch, dla Cori dla wszystkich. Jest wiadomością w butelce, dryfującą w dziejach historii, która nigdy się nie zgubi. To uniwersalne przesłanie ważne dla wszystkich, a więc i mieszkańców Cori.

Oświęcim. Wiosenne warsztaty w Muzeum Zamek

 

W oczekiwaniu na wiosnę dzieci przygotowują marzanny i poznają obrzędy z nią związane. W zajęciach prowadzonych przez pracowników Muzeum Zamek w Oświęcimiu bierze udział 20 grup. Podsumowaniem będzie wspólne wyjście uczestników, nad Sołę, w kolorowym korowodzie w pierwszy dzień wiosny. Pod opieką straży pożarnej wszystkie marzanny zostaną spalone, tylko ta jedna, najpiękniejsza popłynie do morza na znak, że do naszego miasta zawitała już wiosna.

 

Fot. Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Rewitalizacja Miast

Informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 31 marca do 1 czerwca 2017 roku.

Oświęcim. Nowy system płatności mobilnych za parkowanie w Starym Mieście

 

 

W Oświęcimiu za parkowanie w strefie płatnego parkowania można już płacić za pośrednictwem aplikacji mobilnych trzech dostawców: moBiLET, mPay oraz SkyCash. W lutym uruchomione zostały dwa systemy płatności mobilnych: moBILET oraz mPay. Z kolei w marcu dołączył SkyCash. Daje to kierowcom możliwość zakupu biletu przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, bez konieczności szukania parkomatu czy posiadania gotówki na jego zakup. Użytkownik potrzebuje jedynie telefonu komórkowego z zainstalowaną bezpłatną aplikacją oraz dostępem do Internetu. 
Aby korzystać z któregokolwiek systemu należy pobrać bezpłatną aplikację
ze strony operatora (www.mobilet.pl, www.mpay.pl, www.skycash.com ) lub ze sklepu z aplikacjami w telefonie. Podczas pierwszego uruchomienia konieczne jest przeprowadzenie krótkiej rejestracji oraz doładowanie konta dowolną kwotą.